Съставяне и изпълнение на общинския бюджет


Категория на документа: Други


Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината. Във връзка с това той, като първостепенен разпоредител с бюджет, със заповед определя правата и отговорностите на кметове на кметства, райони и ръководители на бюджетни звена ( здравни заведения, училища и др) , финансирани от общината, като разпоредители с бюджетн от втора и по-ниска степен. Най-важното за изпълнението на общинския бюджет е събирането в срок на предвидените в него приходи, което се извършва от общинската администрация и целенасоченото, пестеливо извършване на разходите. Операциите по касовото изпълнение на общинския бюджет, включително съхраняването на парични средства и ценности, се извършва безплатно от БНБ чрез български търговски банки. Изпълнението на бюджета е огромна всекидневна работа, която се извършва от постоянно действащ апарат - финансовите отдели към общините.

При възникване на временен недостиг на средства в процеса на изпълнение на бюджета могат да се ползват заеми с разрешение на общинския съвет. Те могат да бъдат заеми от търговски банки, други финансови институции и други източници.

В процеса на изпълнението на бюджета, общинският съвет упражнява контрол върху законосъобразното, целесъообразното и по предназначение разходване на общински бюджетни средства.

Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване на държавния бюджет. Годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна класификация и се представя за заверка от Сметната палата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съставяне и изпълнение на общинския бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.