Съвременни градски формации – агломерации, конурбации, мегаполиси


Категория на документа: Други
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
КАТЕДРА"ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО"

Специалност " Икономика на недвижимата собственост"
Дисциплина "Урбанизационен икономикс"

КУРСОВ ПРОЕКТ

НА

ТЕМА : Съвременни градски формации - агломерации, конурбации, мегаполиси

Авторски колектив: Научен ръководител:.....................
1.Полина Маркова /Проф. д-р К. Калинков /

/гр.29 Фак№686 / Научен консултант ......................
2. Анна Якимова / ас. Р. Велев /
/ гр.2 Фак.№ 495/

ВАРНА, 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Изложение............................................................................. стр. 3

2.Увод....................................................................................... стр. 4

3.Агломерации......................................................................... стр. 6

4.Конурбации........................................................................... стр.15

5.Мегаполиси.......................................................................... стр.18

6.Заключение.......................................................................... стр.30

7.Използвана литература........................................................ стр.30

1. Изложение

Съвременните градски формации като агломерации, конурбации и мегаполиси са динамично развиващи се във функционално-пространствено отношение градове, образуващи системи от различен тип, в които те си взаимодействат при определена йерархическа съподчиненост и интеграционни връзки.
Основната цел, която поставя този курсов проект е нагледно да се покаже системата и процеса, по който протича оформянето на градските формации от самото им начало до края.
Източниците, на които се сме позовали са основно от учебника на Професор Д-р Константин Калинков - Урбанистика 2010.

2. Увод
Развитието на градовете - от тяхното формиране като географска особеност с растяща концентрация на функции и население върху ограничена територия, до днешното им състояние на сложен и динамичен социален организъм, поражда определен изследователски интерес. Градовете изискват устойчиво управление, адекватно планиране по отношение на пространственото регулиране, функционално устройство на урбанизираните територии на основата на локализираните и развити икономически функции и дейности.
През последните години се реализира процес на инвестиционно натоварване на урбанизираните и субурбанизираните територии, на основата на разширяване на обхвата на тяхното икономическо влияние.
Урбанизацията е продължителен процес на нарастване на броя, ролята и големината на градовете. Последиците от нея са увеличаване на относителния дял на градското население, променяне на функциите на градовете и разпространяване на градския начин на живот.
Урбанизацията влияе главно върху: развитието на селищата по страни и региони; връзките между различните по-големи градове и цялостния живот на население.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни градски формации – агломерации, конурбации, мегаполиси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.