Съвременни комуникации


Категория на документа: Други


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
Бакалавърски факултет

департамент: Икономика
специалност: Маркетинг- ДО

Курсова работа

по дисциплината
BAMB533- Информационни системи в маркетинга

на тема:
""

Изготвил: Проверил:
Теодора Теодорова Георгиева доц. д-р Димитрина Полимирова
Факултетен номер:F60550
Есенен семестър 2013/2014

София

2013г.

Съдържание
I. Увод.....................................................................
II. Изложение
1. Особености и елементи на маркетинговите комуникации..............
1.1. Особености.....................................................................
1.2. Елементи........................................................................
2. Елементи на комуникационния микс..........................................
2.1. Връзки с обществеността..............................................
2.2. Реклама............................................................................
2.3. Насърчаване на продажбите............................................
2.4. Лични продажби..............................................................
3. Онлайн общуване.....................................................................
III. Заключение.........................................................................................11
IV. Библиография....................................................................................12

I. Увод

Комуникацията по своята същност е семиотичен процес, използващ знаци, и представлява взаимодействие между двама или повече души. В по-широк смисъл комуникацията изразява въздействието на един ум над друг. Общуването и умението да се комуникира добре е един от най-важните аспекти на съвременните пазарни и социални взаимоотношения. Комуникационният процес е най-важната предпоставка за създаване на разбирателство между хората в обществото, между компаниите и техните потребители, между представителите на различни социални групи. Именно затова комуникацията в съвременното общество има огромно значение, като един от най-важните фактори за това е прогресът в информационните технологии и съвременните начини за пренасяне на информация, съпътстван от обогатяването на изразните средства.

Всяка маркетингова стратегия и дори отделните маркетингови дейности не биха могли да се осъществят без елемент на общуване. Тези комуникационни процеси започват още при събирането на необходимата пазарна информация, продължават с изграждането на стратегията, обхващат вътрешната координация и връзката с крайните потребители, изразена чрез комуникационния микс на компанията и тяхната ответната реакция. Затова целият комплекс от дейности, свързани с общуването в съвременния маркетинг, е важно да бъде изучаван, добре планиран и контролиран, за да работи за постигането на маркетинговите и бизнес цели. Целта на маркетинговите специалисти е да разберат как потребителите ще възприемат и интерпретират техните послания и как тези реакции ще оформят поведението им спрямо компанията и предлаганите от нея стоки и услуги.

Ключово понятие по отношение на маркетинг комуникациите е: "комуникацията е това, което комуникацията прави"(communication is what communication does), изразяващо идеята за ефективността. Функциите на комуникациите трябва да са обвързани с маркетинговите цели и да носят определен очакван резултат. "Комуникацията е това, което комуникацията прави" представлява този резултат, отчитан като промяна на отношението и на поведението на потребителите, носещ очакваните ползи за компанията, чрез постигнати ползи за потребителя. В това се изразява и смисълът на маркетинговите комуникации. Затова ефективността в областта на общуването в съвременния маркетинг, анализът и управлението на обратната връзка непрекъснато търпят необходимост от усъвършенстване.
II. Изложение

1. Особености и елементи на маркетинговите комуникации.
1.1. Особености

В съвременния свят е крайно недостатъчно компанията да изработи добро пазарно предложение, за да постигне максимален успех. Чрез маркетинговите комуникации успешно се постига добавена стойност на продукта, чрез популяризирането му пред точните потребители(целева аудитория) по подходящ начин.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.