Създаване на графична геоинформация чрез сканиране и векторизиране


Категория на документа: Други


Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Геодезически факултет

Катедра "Геодезия и Геоинформатика"

Упражнениe № 1

Създаване на графична геоинформация чрез сканиране и векторизиране. Обработка и оценка на точността. Структуриране на информацията

Изготвил: Заверил:......................
Миладин Новаков
Фак.номер 3798
Специалност Геодезия
ІІ курс, ІІІ уч. Група
Величини, данни и информация

1.Величината има име и допустими стойности. Името различава една величина от друга, а допустимите и стойности са множество от възможни стойности на тази величина, върху които могат да се приложат определени действия. В конкретен момент или място величината може да има една стойност, често наричана текуща.

Величината може да има и постоянни стойности.Стойностите на една величина могат да се изменят непрекъснато или плавно, но могат да бъдат прекъснати или дискретни. Величините са прости и сложни, като сложните се състоят от множество прости величини.

2.Данните: имат по-многозначен смисъл. Те са факти, които се представят чрез стойности-числа, символи, букви и имат конкретно значение Данните се съхраняват в таблици на магнитен носител и се обработват от компютър. Често под данни се разбира всички сведения за даден обект. В геодезията под данни се разбира и множеството от измерени стойности на случайна величина, записани по определен начин, удобен за следваща обработка. Данните нямат име и се съхраняват чрез:
*Тип - могат да бъдат:
тип
*Форма- система, по която са подредени данните за дадена територия. Ако те са на хартия се използват: текст, таблица и др.
*Епоха-времето като дата, към която се отнасят данните и към която те са актуални;
*Точност-данните се получават по определени методи и са известни с определена точност;
Данните винаги са дискретни и биват входни данни, данни, получени от други данни и изходни данни.
3.Информацията е познание, сведение, отражение на определени свойства на обектите и явленията от реалния свят. В различните науки това понятие получава различен смисъл. В информатиката всички данни и сведения за обектите и явленията са организирани в информационни структури и форми, предвидени са методи и средства за автоматизираното обработване и интерпретиране. Към информацията се предявяват изисквания като достоверност, пълнота, надеждност, достъпност и други, които се отнасят до представянето, съхраняването и достъпа до информацията. Информатиката не се интересува от произхода на данните. Независимо, че информацията, която ползват информационните системи често се наричат данни, входни данни, изходни данни, представяне на данни, там не се прави разграничение между данни и информация.
Входна информация-която постъпва в една база данни. От тази информация се получава нова информация( това са изчислителни процеси).
*Събиране на информация - включва подбиране на геодезическа информация, регистриране, представяне, приемане и анализиране на информацията от заобикалящата ни среда по определена технология и чрез определени средства.

*Обработване на информация-получаване от първичната информация нова.
*Съхраняване на информация-пренасяне на информацията във времето, за което се избира начин и определена форма за съхранение.
*Разпространение на информацията-определяне на потенциалните потребители на информацията, предоставянето й в подходящ вид за проектиране, управление и други дейности.

Типове и структури на данни

Данните, които обработват компютрите най-често са в числени величини, редове от символи, резултати от измервания, графически изображения, представени в някаква форма. Тези данни се въвеждат и се съхраняват във вътрешния код на представяне Обработката на тези данни се извършва чрез алгоритми, според конкретния проблем, за който се пише програма.
Всеки алгоритмичен език за програмиране допуска в своето описание на данни определени структури, които могат да бъдат прости и сложни.
Данните се класифицират в определени категории, които е прието да се наричат типове на данни. Всяка променлива в езиците за програмиране от високо ниво получава стойности, в зависимост от описаните за нея допустими стойности от определен тип данни или действия с тях.

Основни типове данни:
Основните типове данни са примитиви за даден език и често се наричат стандартни. Различават се следните стандартни типове данни:
-цели(integer)
-реални(real)
-логически(booiean)
-низове(character)
В алгоритмичните езици от високо ниво като Pascal, C++, Visual C и други тези стандартни типове данни са разширени.
Целите и реалните типове данни се използват за представяне на цифровата информация.
1.Цели Съхраняват се най-често в 2 байта и се разпределят в диапазона:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на графична геоинформация чрез сканиране и векторизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.