Създаване на уеб сайтове и блогове


Категория на документа: ДругиЗони - брой и разположение
Чрез командата Layout може да се определи броят и начинът на разположение на дефинираните зони.

В примера по-долу са избрани три вертикални зони, разположени една до друга (Three, side by side).

Навигация
Подреждането в навигацията (Navigation) на страниците в сайта може да се пренарежда чрез командите надолу (Move Up) и нагоре (Move Down).

Проектиране на уеб сайт(5 от 5)
Свойства на страницата

За да се променят имената на бутоните в навигацията от английски на български език, трябва да се избере командата, дефинираща свойствата на страницата (Page Properties). В полето под име на страницата (Page title) може да се избере какво ще се изписва в заглавната лента на браузъра.

Нека да заменим името на началната страница от "Home" с "Начало" и името на навигацията от "Home" с "Начало".

Резултатът в Internet Explorer e следният:

Фон на страницата

Добавянето на графично изображение като фон се осъществява с командата Page background. Действията са аналогични на тези при избиране на изображение за фон на зона.

Създаване на блогове чрез Windows Live Spaces и Windows Live Writer(1 от 3)
1 Създаване на блогове чрез Windows Live Spaces и Windows Live Writer
Терминът "blog" произлиза от английските думи "web" (мрежа, интернет) и "log" (хронологичен дневник на случващи се събития).
Блогът е тип уеб сайт, съдържанието на който се поддържа от определен Интернет потребител чрез редовно поместване на различна информация в него като коментари, описания на събития или друг материал, под формата на графични изображения, снимки, видео, аудио и т.н. Обикновено записите се показват в обратен хронологичен ред.
1.1 Видове блогове според характера на публикуваната информация
* Персонални блогове - най-често срещаните и имат свойствата на обикновените дневници - попълващият описва текущи събития, мисли и преживявания. Публикуват се лични снимки, добавят се хипервръзки към други сайтове.
* Корпоративни блогове - публикува се информация от ежедневието или постиженията на фирмата, целяща да подпомага функционирането на различните отдели, дейности и процеси.
* Клубни блогове - публикува се информация, която да осведомява членовете на съотвения клуб за различни събития и дейности в рамките на дадения клуб.
* Тематични блогове - представляват тип електронен вестник, в който се споделят мнения във връзка със събития, отнасящи се към основната тема на блога.
* Коментарни блогове - анализират се и се коментират актуални (най-често политически) събития.
1.2 Видове блогове според носителя на публикуваната информация
* Vlog - блог, съдържанието на който е видео материал.
* Sketchblog - блог, съдържанието на който са скици.
* Photoblog - блог, съдържанието на който е снимков материал.
* Tumblogs - блог, който съчетава кратки съобщения и информация, организирана в различни файлови типове.
Социалният блог предоставя непрекъснато обновявана информация за дейностите, които изпълняват неговите участници и постиганите резултати (например в обучението и овладяването на нови знания и умения). Информацията включва кратки съобщения, снимки, аудио и видео материал и може да се разпространява чрез:
o Уеб
o SMS
o e-mail
Структура на блога - задължителни части
* Заглавие
* Главна част
* Автор (връзка към профила на автора на блога)
* Връзка с цялата статия
* Дата на публикуване.
Структура на блога - незадължителни части
* Коментари
* Блогрол - връзки към други блогове, които авторът на блога следи или препоръчва.
Популярен безплатен софтуер за създаване и поддръжка на блоговеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на уеб сайтове и блогове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.