Течни горива


Категория на документа: Други


КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ: ТТТ

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

ТЕЧНИ ГОРИВА

Изготвил: Николай Йорданов Красимиров

Специалност: ТТТ

Фак. Номер 91390102

Проверил: Доц., Д-р, Инж. В. Янева

СЪДЪРЖАНИЕ

* НЕФТ

* СЪСТАВ НА НЕФТА

* СВОЙСТВА НА НЕФТА

* КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕФТА

* ПРЕРАБОТКА НА НЕФТА.ФИЗИЧНИ МЕТОДИ

* АСОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

* ОПКОВКА И МАРКИРОВКА НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

ТЕЧНИ ГОРИВА

Течните горива са стоки с твърде важно значение за съвременния живот на хората. Те се използват като гориво при двигатели с вътрешно горене, като индустриално гориво в металургията, в пешите на различни производства, като котелни горива ,като битово гориво. Преимуществата им пред твърдите горива се изразяват в тяхната по-висока калоричност. Освен това те изгарят без остатък, не образуват пепел, при което не се налага постоянното почистване на горивните или отоплителни уреди. Основна суровина за производство на течни горива е нефтът,наричан още петрол или земно масло.

Нефт
Днес нефтът представлява ценна суровина за получаване на различни видове течни горива(за карбораторни и дизелови двигатели,за реактивни двигатели), за получаването на различни видове смазочни материали, на масла с друго предназначение(за изолация, за охлаждане, в медицината, в козметиката).Нефтът е основна суровина и в химичната промишленост - за производство на редица органични вещества (етилен, пропилен, изопрен и др.), за производство на синтетичен каучук, пластмаси, синтетични влакна, органични багрила и др. При преработването на нефта се получават и твърди нефтопродукти-битуми за пътно строителство,парафини,церезин и др.
Нефтени находища в свеа има на много места, но най-големите са в Русия и страните от ОНД, Румъния, Либия, Кувейт, Алжир, САЩ, Венецуела, Перу, Мексико.
Добиването на нефта е свързано с две основни дейности;търсене(издирване) на нефтените находища и добиване(извличане).

Състав на нефта. Нефтът е масловидна течност с твърде сложен химичен състав. Елементарният му състав е 84% - 86% въглерод, 12% - 14% водород, 1- 2 % кислород, сяра и азот , които са свързани помежду си в различни органични съединения. Основната съставна част на нефта - около 80 - 90% са въглеводородите; парафинови , нафтенови и ароматни. Останалите 10 - 20 % са кислородни, серни и азотни съединения, малки количества механични примеси и вода, и в много малки количества някои метали.
Въглеводороди.Парафиновите или метановите са задължителна съставна част на всички видове нефт. Те могат да бъдат с права или разклонена верига и в зависимост от тяхното количествено съотношение се определят някои свойства на нефта.Парафиновите въглеводороди с нормална верига повишават плътността, вискозитета , температурата на топене и кипене на нефта и нефтопродуктите. Въглеводородите с разклонена верига повишават октановото число на бензините.
Свойства на нефта. Те се определят относно неговия химичен състав и от количественото съотношение между отделните видове въглеводороди, от количеството и вида на другите съединения ( серни ; кислородни).
Нефтът е маслообразна течност със специфична неприятна миризма. Цветът му се изменя от светлокафяв до смолисто черен и е в зависимост от съдържанието на смолисто-асфалтови вещества. Колкото по-малко е тяхното количество толкова нефтът е по-светъл. По лек е от водата- плътността му е в границите от 750 до 950 кг/м.куб. Колкото по-малка е плътността на нефта , толкова повече леки фракции се получават от него. Колкото повече са смолисто-асфалтовите вещества, нафтеновите и ароматни въглеводороди- толкова по-голяма е плътността на нефта.
Нефтът се отличава с висока калорична стойност - от 10000 до 10500 kcal/kg. Той се запалва лесно и изгаря почти без остатък- пепелното му съдържание варира от 0,1 до 0,3%. Лош проводник е на електрически ток.
Температурата на замръзване на нефта е в интервал от 11 градуса по C минус 22 градуса по C. Колкото по-голямо е съдържанието на парафин, толкова при по-ниска температура замръзва нефтът.
При оставяне на нефта на въздуха с открити съдове леките съставки бързо се изпаряват и при по-продължително престояване може да се получи твърд продукт,наречен азокерит.
Класификация на нефта. Съществуват две основни класификации на нефта: хумична и технологична. При химичната класификация нефта се разделя на отделни класификационни групи в зависимост от съдържанието на различни видове въглеводороди и съдържанието на сяра. Технологичната класификация разделя нефта на отделните класификационни групи в зависимост от добива на масло, на дестилат, от индекса на вискозитета на маслата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Течни горива 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.