Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: ДругиЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"-БЛАГОЕВГРАД

Природо-математически факултет
Катедра "Компютърни системи и технологии"

КУРСОВА РАБОТА

по учебната дисциплина: "ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ"

на тема : "Техническа безопасност при работа по кабелни линии"

Благоевград, 2010

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Увод...................................................................................................................3
2.Основни изисквания за техническата безопасност ......................................................3
3. Подготовка на персонала по безопасност, хигиена и противопожарна охрана ........ 4
4. Видове инструктажи............................................................................................................... 4
5. Организация на инструктажа.............................................................................................5
6. Знаци и сигнали за безопасност на труда.........................................................................7
7. Работата по въздушни кабелни линии с напрежение до 1000 V.................................. 8
8. Работите по кабелни линии в изкопи, канали, и колектори с напрежение

до 1000 V ................................................................................................................................ 9
9.Работа по кабелни линии в изкопи, канали и колектори с напрежение над 1000 V ...10
10. Работите по кабелни линии, положени в канали, тунели, колектори, шахти в електрически централи и подстанции ......................................................................................11
11. Заключение...............................................................................................................................12
12. Приложения. .............................................................................................................................13
13. Използвана литература ......................................................................................................... 17

1.Увод.

Безопасността при работа с електрически уреди и съоръжения почива на три принципа:

Електрическите уреди и съоръжения да са така проектирани, конструирани и изградени, че при въвеждането си в експлоатация да са безопасни. Това изискване се изпълнява чрез правилата за устройство на електрическите съоръжения и правилата за изграждане на електрическите уредби.

Електрическите уредби и съоръжения да остават безопасни по време на експлоатация и да се експлоатират по начин, който не създава опасности. Произтичащи от това изискване са правилата за техническа експлоатация на електропотребителите, част от които са процедурите, свързани с пускане, спиране, работа с електросъоръжения, сроковете и нормите, свързани с периодичните проверки и измервания на електрическите уредби и съоръжения. Правилата за техническа експлоатация поставят и изисквания към персонала, който обслужва електрически уредби и съоръжения и извършва или ръководи работи в тях.

Работите в електрическите уредби да се извършват по начин, който не създава опасности както за персонала, който ги извършва, така и за други лица. Едно от най-важните неща при извършване на полагане и ремонт на кабелни линии е безопасността. Това е така, тъй като засяга живота и здравето на работниците практикуващи тази дейност. Всеки служител във фирма занимаваща се с полагане и ремонт на кабелни линии трябва да бъде запознат с изискванията по безопасността, за тази цел се провеждат различни видове инструктажи /които ще бъдат разгледани по-нататък в настоящата курсова работа/. Неспазването на изискванията по безопасност на труда застрашава здравето не само на служителите, но и на обикновените граждани, затова всеки човек до известна степен трябва да бъде информиран за възможните опасности, които крият кабелните линии.

2.Основни изисквания за техническата безопасност.

Работниците и служителите трябва да познават правилата за техническата безопасност с оглед да бъдат предотвратени възможностите за увреждане на здравето или живота им. Създаването на система за поддържане, опресняване и разширяване на знанията в областта на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана също е едно от задълженията на работодателя.

Основните форми за реализиране на това направление на работа, свързана с осигуряване на живота и здравето на работещите, са:
* Даване на ръководни указания за безопасното изпълнение на работата - инструктажи на работещите.
* Организиране и провеждане на периодично обучение на работниците и служителите.
* Създаване на система за получаване на навременна информация за новости, изисквания, опасности и други.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.