Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: Други


Необходимо е да се допускат за работа само безопасни електрически уредби и съоръжения, да се осигури експлоатацията и ремонта на тези съоръжения по начин, който не създава опасности и работата с тях да се възлага само на лица, които имат право да извършват такава работа.

Персоналът, който ръководи или извършва работи /дейности/ по обслужване на електрически уредби и мрежи трябва :
* да има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;
* да е медицински освидетелстван, съгласно нормативните актове, за задължителни прегледи на работниците;
* да притежава квалификационна група за безопасност при работа с електрически уредби и мрежи и е запознат с изготвената инструкция за оперативна подчиненост на електротехническия персонал.

3. Подготовка на персонала по безопасност, хигиена и противопожарна охрана

Една от основните предпоставки за безопасност и здраве при работа е подготовката на персонала. Тя включва обучението и инструктажа за работа при здравословни и безопасни условия на труд.

Успоредно с инвестиционния процес, добрият работодател полага грижи за обучението на своя персонал. Наема лица, които са правоспособни и подготвени за извършваната работа, и полага грижи за тяхното обучение.

Основна цел на утвърдената през 1996 г. от МТСГ и МЗ Наредба № З за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО е да бъде създадена надеждна система, с помощта на която те периодично да бъдат инструктирани, за да се предпазят или да предотвратят настъпването на ситуации, които могат да застрашат тяхното здраве, живот или работоспособност.

4. Видове инструктажи

Наредбата регламентира пет вида инструктаж:
- начален инструктаж;
- инструктаж на работното място;
- периодичен инструктаж;
- ежедневен инструктаж;
- извънреден инструктаж.

Определените видове инструктаж и изисквания на наредбата са задължителни за всички предприятия, организации и фирми независимо от вида и формата на собственост и правното основание за извършване на работата.

5. Организация на инструктажа.

Редът и начинът на изпълнение на нормативните изисквания за провеждане на инструктажите и тяхното качество зависят от управленските решения и действия. Те се обявяват от работодателя с една или с няколко отделни заповеди, в които се определят видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематиката и програми. С отделна заповед работодателят е необходимо да определи лицата, които ще извършват видовете инструктажи по определени цехове и схеми.

На инструктаж подлежат:
- всички работници и служители, чиято работа е свързана с използване на технически съоръжения, без значение от характера на трудовата функция с тях - използване, обслужване, ремонт, поддържане и други;
- работници и служители, които извършват дейности, създаващи опасност за живота и здравето на тях самите или на други хора, независимо дали се работи с технически средства, или не;
- работници и служители, изпълняващи трудовите си задължения на работни места, при които непознаването на конкретната обстановка и изискванията за тяхното поведение може да застраши здравето и живота им.

Всички видове инструктажи се провеждат през работно време, като финансовите средства, свързани с тяхното провеждане, са за сметка на работодателя.

* Начален инструктаж:

Той се провежда индивидуално или групово в деня на постъпване на работа, в деня на започване на обучението или командировката в предприятието.
- новопостъпващи работници и служители;
- учещи и лица на производствена практика;
- работници и служители от други предприятия, които ще работят или пребивават на територията на предприятието.

Продължителността на инструктажа е в зависимост от утвърдената програма и включените в нея въпроси.

* Инструктаж на работното място.

Целта на този вид инструктаж е работникът или служителят да получат практически познания за безопасно реализиране на трудовата дейност на определеното им работно място.
Въпросите, които се включват в обхвата на инструктажа, са в пряка зависимост от характера на работата, технологията, вида на използваните машини, инструменти и други. Инструктажът на работното място има определена практическа насоченост. По своята същност той е запознаване с установените изисквания за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана в съответните нормативни актове - правилници, наредби, инструктажи и други.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.