Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: Други


* Периодичен инструктаж. Провежда се с цел да поддържа и допълва знанията на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Наредбата не определя точния период от време, през който следва да бъде провеждан периодичен инструктаж. Той се провежда не по-малко от един път на три месеца. Точното определяне на периодичността му във всяко предприятие се определя със заповед на работодателя, като се съобрази и с изискванията на съответните други нормативни актове.

* Ежедневен инструктаж. Ежедневно се инструктират работниците и служителите, заети в дейности с висок производствен риск, и тези, при които има голяма динамика на промени в състоянието на работното място.

Ежедневният инструктаж е запознаването на работещите с конкретната ситуация на работното място за деня, състоянието и настъпилите промени в пътя, по който ще се пътува, и определянето на конкретните мерки за безопасност в зависимост от състоянието на работното място. Ежедневният инструктаж се провежда основно от прекия ръководител или от друго длъжностно лице, определено със заповед.

* Извънреден инструктаж. Извънредният инструктаж и въпросите, които се обсъждат, са свързани с основанието за неговото провеждане:
- след всяка смъртна, тежка, аварийна трудова злополука, пожар, промишлена авария и природно бедствие;
- при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- по нареждане на контролен орган.
- при влизане в действие на промени в технологията, въвеждане на нови мощности, нови машини и съоръжения, при промяна в организацията и др. подобни;
- при организиране на ремонтни и други дейности, обхващащи работници и специалисти от различни производствени звена и работни места, с различна квалификация, от различни професии; извънреден инструктаж се организира и за работи, изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана;
- форма на извънреден инструктаж е и провеждането на инструктаж с работници и служители, които са отсъствали от работа повече от 45 дни.

След приключването на различните видове инструктаж се оформя изискващата се от наредбата документация. Тези документи не следва да бъдат приемани като бюрократична формалност. Те имат две основни предназначения:
* Доказват изпълнението на задълженията на работодателя за провеждането на инструктажа, неговия обхват, тематика, качество.
* Доказват, че съответният работник и служител е запознат със съответните изисквания и с подписа си поема задължение да ги спазва в процеса на работата си.

6.Знаци и сигнали за безопасност на труда.

Знаците и сигналите за безопасност на труда съдържат информация за опасности и изисквания за специфично поведение на работещите.

Основни елементи на знаците за безопасност на труда са форма, цвят и графичен символ.

В зависимост от информацията, която съдържат знаците, те се подразделят на:
- забраняващи - недопускащи поведение, водещо до възникване или излагане на опасност -"Влизането с огън забранено".
- предупреждаващи - съдържащи предупреждение за съществуващи опасности - "Внимание, падащи предмети" или "Внимание, наличие на йонизиращи лъчения".
- задължаващи - предписващи (определящи) специфично поведение "Движи се надясно".
- указателни - даващи информация за местоположението на аварийни изходи, места за първа помощ, спасителни и противопожарни средства, маршрутите към тях.

В зависимост от предназначението си знаците имат различно изпълнение, което следва да се има предвид при тяхното използване. В зависимост от формата на изпълнение знаците биват:
- знаци табели;
- знаци лепенки;
- светещи знаци;
- цветове и цветови съчетания.

Освен знаци наредбата определя и различни сигнали:
- звукови сигнали;
- сигнали, подавани на ръка;
- словесни сигнали.

Знаците и сигналите за безопасност се използват на работни места, където съществуват опасности, които не могат да бъдат отстранени чрез технически средства, средства за колективна защита или други методи.

Поставянето на знаците и сигналите за безопасност са елемент на цялостна организация на работа и са пряко свързана със задълженията за оценка на рисковите фактори. Правилното поставяне, познаването, съобразяването и изпълнението на командите и предупрежденията, подавани със знаците и сигнали , налагат организирането на обучение на работниците и служителите по въпросите на тази наредба, както и включването на тези въпроси в тематиката на инструктажите.

От изключителна важност е осмисленото и творческо прилагане на изискванията за подаване на нужната информация в опасните зони и места. Например в обектите, където работят слепи хора, използваните знаци задължително следва да се дублират със звукови сигнали и словесни съобщения. В обектите, където работят глухи хора, следва да бъдат дублирани всички звукови сигнали и словесни съобщения с другите знаци, предвидени в наредбата.

Правилното прилагане на наредбата за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана е задължение на работодателя и всички лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.

7.Работата по въздушни кабелни линии с напрежение до 1000 V.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.