Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: Други



Работата по въздушни кабелни линии с напрежение до 1000 V се извършва без изключване на напрежението, с ползване на диелектрични ръкавици и специализирани инструменти, от персонал, преминал обучение за работа по въздушни кабелни линии.

Когато се налага работа по тоководещи части на въздушни кабелни линии с изключване на напрежението, работата по въздушни кабелни линии се извършва без заземяване на линията в мястото на присъединяване към разпределителна уредба/табло и при отсъединен неутрален проводник от нулевата шина.

Обходи и огледи на въздушни кабеллни линии се извършват без наряд, от едно лице с трета квалификационна група, като винаги се приема, че въздушни кабелни линии е под напрежение. Лицето, което извършва обход, може да предприеме действия за обезопасяване на паднал на земята скъсан кабел за напрежение до 1000 V, като използва съответни изолиращи защитни средства. Работата при отсичане на дървета по трасето на въздушна кабелна линия с опасност от падане на дървета върху кабелите се извършва с наряд.

Габаритните разстояния между пресичащи се въздушни кабелни линии се измерват без изключване на напрежението. Измерването на габаритните разстояния между пресичащи се въздушни кабелни линии и въздушни линии с допиране до неизолираните проводници на въздушни линии се извършва с наряд, с изключване на напрежението на въздушната линия. Измерване на преходно съпротивление на повторни заземители на въздушни кабелни линии с напрежение до 1000 V се извършва без наряд от две лица с трета квалификационна група. Измерване на преходно съпротивление на повторен заземител с откачване на клемното съединение в основата на стълба, когато въздушната кабелна линия е под напрежение, се извършва с диелектрични ръкавици. Не се разрешава разкачване и докосването на клемно съединение във верига на неутрален проводник за измерване на преходното съпротивление на повторен заземител, когато въздушната кабелна линия е под напрежение.

Работа по въздушни кабелни линии с използване на преносима стълба или повдигателно съоръжение се изпълнява при спазване на указанията за безопасна работа с такъв вид съоръжения.

За защита от случайно попадане под напрежение на изключена въздушна кабелна линия или когато е възможно изнасяне на опасни потенциали по линията от разпределителната уредба, в мястото на работа се поставя преносим заземител. Преносимите заземители за въздушни кабелни линии имат клеми за присъединяване към фазовите проводници и неутралния проводник с приспособление за перфорация на изолацията и за осигуряване на контакт с тоководещите жила на кабела. Въздушни кабелни линии, положени върху фасади на сгради, се заземяват с преносим заземител и забит в земята стоманен кол или свредел на дълбочина най-малко 0,5 m.

8.Работата по кабелни линии в изкопи, канали и колектори с напрежение до 1000 V.

Работата по кабелни линии с напрежение до 1000 V в близост до кабелни линии с напрежение над 1000 V и в зони с отговорни подземни проводи се извършва с наряд най-малко от две лица, едното от които с четвърта квалификационна група. Работата се извършва с изключване на напрежението от всички страни на кабелната линия, от които може да се подаде напрежение, без заземяване в местата на присъединяване към разпределителната уредба и поставяне на табели на комутационния апарат "Не включвай! Работят хора!"

Изкопните работи се ръководят непосредствено от изпълнителя на работата. Изкопите се ограждат и сигнализират със съответни предупредителни знаци. На местата за преминаване на пешеходци над изкопи се поставят мостчета с парапети. . Когато работното място е в близост до трамвайна линия, огражденията се поставят на разстояние не по-малко от 0,6 m до крайната релса заедно с предупредителни надписи "Карай бавно!" Изкопни работи под трамвайни или железопътни линии се извършват с писмено съгласие и посочване на мерките за безопасно извършване на работата от организацията, която експлоатира линиите. Работата се извършва само след прекратяване на движението по тях или през паузите на движението под непосредственото ръководство на отговорния ръководител.

При откриване на газ в изкоп работещите незабавно се извеждат от изкопа до установяване на причината и отстраняването й. При извършване на изкопни работи разкритите кабели и кабелни муфи се укрепват така, че да не провисват от собственото си тегло. Върху кабелните муфи се поставят табели "Стой! Високо напрежение!"

Забранява се развиване на кабел от макара (барабан) без наличие на спирачно приспособление. При ръчно полагане на кабели работниците се разпределят, както следва:
* на всеки от работниците да се пада част от кабела с тегло, нe по-голямо от допустимото по физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести;
*работата се извършва с предпазни ръкавици;
* работниците застават от външната страна на кривата на трасето, само от едната страна на кабела.

Преди да се пристъпи към срязване на кабел, се извършва проверка на отсъствие на напрежение чрез пробождане на кабела до тоководещите жила. Пробождането се извършва от допускащия до работа. Лицето, което извършва пробождането, работи с диелектрични ръкавици и предпазни очила/маска, стъпило върху изолационна поставка или обуто с диелектрични боти. Металната част на приспособлението за пробождане предварително се заземява. Пробождане на кабел в тунел, колектор и шахта се извършва с помощта на специално приспособление, което позволява пробождане от разстояние или вън от шахтата.

Срязването на кабел се извършва при спазване на изискванията:
* извършващият рязането стои върху изолационна поставка (килимче) и да работи с диелектрични ръкавици и предпазни очила/маска;
* ножовката за рязане е заземена предварително;

*дръжката на ножовката да е от електроизолационен материал;
* при рязането работещият да не докосва метални части.

Когато се използват синтетични смоли вместо кабелна маса, се спазват инструкциите за безопасна работа на производителя.

При работа с газова горелка се изпълняват инструкциите за безопасна работа на производителя на горелката. При работа с бензинова лампа или пропан-бутанова горелка се спазват инструкциите за пожарна безопасност при извършване на огневи работи.

9.Работата по кабелни линии в изкопи, канали и колектори с напрежение над 1000 V.

Преди започване на работа кабелната линия се изключва от всички страни, проверява се за отсъствие на напрежение, заземява се и се поставят табели "Не включвай! Работят хора!" и "Внимание! Заземено!". Когато не е възможно или е опасно да се поставят преносими заземители на двата края на кабелната линия, преносим заземител се поставя само в единия й край, а на другия се предприемат допълнителни мерки срещу подаване на напрежение .

При работа по крайни кабелни глави кабелната линия се изключва от двете страни и се заземява само на страната, където не се извършва работа. Изкопните работи за кабелни линии с напрежение над 1000 V се извършват при спазване на изискванията и изпълнение на мерките за безопасност за кабелни линии с напрежение до 1000 V. Монтажните работи по кабелни линии с напрежение над 1000 V се извършват при спазване на изискванията и изпълнение на мерките за безопасност за кабелни линии с напрежение до 1000 V.

При монтажни работи на кабелна линия с напрежение 110 kV и по-високо, освен изискванията и изпълнение на мерките за безопасност по този правилник, се прилагат и предписанията на производителя на кабела. При изпитване на кабелна линия с незавършени монтажни работи или частично разкрито трасе, преди изпитването, монтажниците се отстраняват от трасето, оголените места на кабела или разделените краища се ограждат и около тях се окачват предупредителни табели "Стой! Високо напрежение!". До ограден изкоп, в който се намират разделени за изпитване краища на кабел, изпълнителят на работата оставя наблюдаващ от бригадата, който не разрешава достъп на хора и животни. Когато съединителните проводници, по които се подава повишено напрежение, преминават през коридори, стълби, проходи, дворове и др. независимо от поставените огради, се поставят наблюдаващи от бригадата, които по време на изпитването осъществяват помежду си непрекъснат визуален контрол. Кабелната линия за изпитване се свързва към изпитвателна уредба непосредствено след проверката за отсъствие на напрежение.

Операцията по присъединяване към изпитвателната уредба и самото изпитване се извършват с диелектрични ръкавици и боти. Включването на изпитвателна уредба при събрана схема за изпитване се извършва само с разрешение на лицето, отговорно за изпитването, след като са изпълнени мерките за безопасност и всички участващи в изпитването са предупредени. След изпитване на кабелна линия с повишено напрежение се извършва разреждане (изпразване) на електрическите заряди.

10. Работите по кабелни линии, положени в канали, тунели, колектори, шахти в електрически централи и подстанции.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.