Техническа безопасност


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

Природо-математически факултет
Катедра- "Компютърни системи и технологии"

Курсова работа
по учебната дисциплина: "ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ"
на тема:"Електрически мрежи"

Разработил:Ване Траянов Проверил:...............................
(фак № 11250221018) (доц. Д-р инж Ак.Стефанова)

Оценил..................................

(доц. Д-р инж. В. Въчков)

Съдържание:
1.Увод(стр-3)
2.Основна част(стр-3)
2.1 Изисквания за квалификация на персонала за безопасност при работа(стр-3)
2.2 Обучение на персонала и проверка на знанията за безопасност при работа(стр-7)
2.3 Обучение и инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност(стр-10)
2.4 Издаване на разрешение за подготовка и започване на работа(стр-10)
2.5 Подготовка на работното място и допускане до работа(стр-11)
2.6 Контрол по време на работа(стр-12)
2.7 Лица, отговорни за безопасността(стр-13)
3.Заключение(стр-15)
4.Списък на използваните източници(стр-15)

1.Увод

-С този правилник се определят минималните изисквания за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за електрически мрежи

- Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи.

- Работодателят може да предвижда и допълнителни мерки за безопасна работа, непротиворечащи на изискванията по този правилник. С тези мерки персоналът трябва да бъде запознат под формата на разпореждания, указания и инструктажи.

- За специфични работи и дейности, които не са обхванати от правилника, работодателят осигурява разработването и утвърждава вътрешни инструкции за безопасност.

- При извършване на строителни и монтажни работи в действащи електрически мрежи се спазват правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

- Работещият е длъжен да прочете внимателно цялото съдържание.

- Работещият ако има нещто което не може да разбере, трябва да потърси главния ръководител и да потърси обяснение.

- Мерките за защита и защитните средства (лични и колективни), предвидени по този правилник, са разрешените за използване в Република България. Защитните средства са изпитани по установения ред съгласно нормативните изисквания и предписанията на производителите.

2.Основна част
2.1 Изисквания за квалификация на персонала за безопасност при работа;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.