Техническа спецификация


Категория на документа: Други


Приложение Б2
Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ Грешка! Показалецът не е дефиниран.

2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Грешка! Показалецът не е дефиниран.
2.1. Основна цел 1
2.2. Специфични цели 1

3. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА Грешка! Показалецът не е дефиниран.
3.1. Описание на услугата Грешка! Показалецът не е дефиниран.
3.2 Място на изпълнение на поръчката______________________________________2

4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДАЧАТА____________________________________2

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ______________________________3
6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ _________________________________________4
7. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ___________ 4

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА _________________________5

1. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ
Предмет на настоящето Техническо задание е "Логистично и техническо обезпечаване на изнесени заседания / координационни срещи на екипа по СРИП", по проект "Повишаване на мотивацията на екипа по СРИП, чрез система за материално стимулиране". Проектът ще се финансира по приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Регионално развитие" - бенефициент Агенция по заетостта.

2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

2.1. Основна цел
Основната цел на проекта е осигуряване ефективно и успешно управление, изпълнение , наблюдение, оценка, информация и контрол на СРИП и висока степен на усвояване на средствата от ЕС. За постигане на набелязаните цели се предвижда прилагането на единни принципи при изпълнение на проектните дейности, мултиплициране използването на добри практики, прилагане на рационални решения.

2.2. Специфични цели
Специфичнатите цели на проектното предложение са:
Укрепване капацитета на служителите на Агенция по заетостта, ангажирани с управлението, изпълнението, наблюдението, оценката, публичността и контрола на СРИП, чрез съвместна работа с външни експерти;
Повишаване мотивацията на служителите на Агенция по заетостта, ангажирани с управлението, изпълнението, наблюдението, оценката, публичността и контрола на СРИП, чрез материалното им стимулиране;

3. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА
3.1. Описание на услугата
Настоящата услуга е част от изпълнението на проект "Повишаване на мотивацията на екипа по СРИП, чрез система за материално стимулиране" на Агенция по заетостта. Реализацията на настоящата услуга ще цели да осигури: "Логистично и техническо обезпечаване на изнесени заседания / координационни срещи на екипа по СРИП". Избраният изпълнител на настоящата услуга ще има за задача да осигурява логистичното и техническо обезпечаване на работата на екипа по организация и управление на СРИП при:
- Организиране и провеждане на координационни срещи на вътрешни и външни (за администрацията на АЗ ) експерти за подпомагане на реализацията на дейностите по проектните предложения по ОПРР за обсъждане на постигнатите резултати, срещнатите трудности и потенциални рискове пред Програмата.
- Организиране и провеждане на изнесени заседания с вътрешни и външни (за администрацията на АЗ ) експерти за подпомагане на реализацията на дейностите по проектните предложения по ОПРР.
3.2. Място на изпълнение на поръчката
Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДАЧАТА
Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка ще бъде предоставена за обезпечаване на изнесените заседания и координационните срещи на екипа по организация и управление на СРИП, във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма "Регионално развитие".
Предметът на обществената поръчка е "Логистично и техническо обезпечаване на изнесени заседания / координационни срещи на екипа по СРИП", както следва:
- Подсигуряване на транспорт;
- Наем на зали и помещения, подходящи за изнесените заседания / координационните срещи, след съгласуване с Възложителя;
- Наем и подсигуряване на необходимото техническо оборудване;
- Резервации и покриване на нощувки за участниците в изнесените заседания / координационните срещи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа спецификация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.