Технически средства за защита от минимални и максимални температури в промишлеността


Категория на документа: Други


 Технически Университет - гр. Габрово

Технически средства в БТ за защита от максимални, минимални температури в индустриални обекти

Изготвил : Григор Милков Калушков
Специалност : Безопасност на труда
Факултетен № 21391608
Съдържание:

Производствен микроклимат. Характеристика и определениe............стр.3

Видове производствен микроклимат ..................................................стр.5

Въздействие на неблагоприятния микроклимат ( минимални и максимални температури ) върху здравето на работещите в индустриални обекти..........................................................................стр.7

Основни хигиенни норми при минимални и максимални температури в индустриални обекти .......................................................................стр.8

Измерване елементите на микроклимата или минимални и максимални температури в индустриалните обекти ............................стр.14

Нормативни изисквания и задължения за минимални и максимални температури в индустриалните обекти ............................стр.16

Технически средства и мерки в безопасност на труда за защита и подобряване на производствения микроклимат, неговите максимални и минимални температури в индустриалните обекти .........стр.23

Използвана Литература:

1. НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г. (*), изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 5.11.2004 г.

2. Наредба №8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работещите, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици

3. Наредба за трудоустрояване

4. Труд и Право 5 2013 - ИК "Труд и право"

5. Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятие

Авторски колектив: Гълъб Донев ; Калина Петкова ; д-р Иван Кокалов
Издателство : София 2009

6. Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд
Авторски колектив : Тотю Младенов
Издателство : София 2003
Технически средства в БТ за защита от максимални, минимални температури в индустриални обекти

Като основни защитни средства в БТ за защита от максимални и минимални температури могат да се възприемат различните видове предпазни работни облекла , добрата топло и студоизолираност на отделните помещения на предприятието посредством термозащитни прозорци и врати , топло и студо изолация на помещенията(под,стени,колони) , специални режими на работа при невъзможност за осигуряване на нужните температури , топли въздушни душове, отоплителни кабини, специално подготвени складови помещения при складиране на леснозапалими вещества или течности.

За да стигнем до оптималните решения, относно техническите средства в безопасността на труда, които трябва да използваме за най-ефикасна защита на конкретно индустриално предприятие от максималните и минимални температури възникващи в процеса на работа, ние трябва да дефинираме с точност факторите водещи до прекомерно нагряване или охлаждане на въздуха в зоните с постоянно присъствие на работен персонал или физичните фактори на работната среда в частност производствения микроклимат и неговите максимални и минимални допустими температури.

Производствен микроклимат. Характеристика и определение

Един от основните фактори за предпазване от прекомерно високите или ниски температури влияещи в дадено индустриално предприятие е производственият микроклимат или комплексното въздействие на температурата, влажността, скоростта на движение на въздуха и температурата на ограждащите строителни конструкции, технологични машини и съоръжения в производственото помещение на предприятието върху организма на работещия човек.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технически средства за защита от минимални и максимални температури в промишлеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.