Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система.


Категория на документа: Други


30.01.2012

Лекция 1
Тема 1: Технологичен прогрес и новата икономика
1. Научно и технологично развитие и икономическа система
Връзката потребност - производство определя естественото историческо развитие на потребностите на човека и еволюцията в обществото. За подобряване материалните условия на живот определящо значение имат първичните и вторичните производствени фактори, като в класическия вариант това са капитал, труд и земя. От средата на миналия век започва да се оформя като фактор на производството знанието и докато първите три са ограничени, знанието, което може да се използва в стопанската дейност, е неограничено и създава условие за развитие на всички останали фактори. Във връзка с неговото използване важно значение има развитието на науката и техниката и технологията, в които се въплащават научните знания. Най - общо науката се възприема като система от знания за закономерностите в природата и обществото. Условно тя се разграничава на фундаментална, гранична и приложна, като резултатите от последната имат най - голямо значение за иновационната активност. В практиката се утвърдило системното схващане за технологията като продуктово ориентирана система от хора, средства и условия за стопанската дейност на човека. В т.нар пирамида на технологиите се отразява постепенната еволюция от традиционните и класически технологии през усъвършенстваните, новите и принципно новите, които се отличават според степента, в която използват факторите на производството и води до повишаване на производителността. На върха на пирамидата са авангардните технологии, които включват в себе си прогерсивните и висшите технологии. Стоейки на върха на пирамидата, висшите технологии показват възможността за най - ефективно на базата на последните научно - технически постижения, използване на нови схеми, принципи и фактори на производството. В САЩ, Канада и Западна Европа те се определят като висши, високи или изпреварващи, а в Япония като технологии на трите "К" - компютърни, комуникационни и контролиращи. Техниката като понятие се възприема като продукт на многостранно релаизираните материализирани човешки знания и опит под формата на средства и системи, необходими за многообразната човешка дейност. Много известни учени, икономисти, социолози, футуролози, изследвайки връзката между развитието на науката, технологията и техниката, виждат връзка между тях и общественото развитие. Въз основа на това те дават различни трактовки на причинноследствените врзъки и определят нееднозначно етапите в човешкото развитие. Джордж Бърноу в свой модел излюстрира фундаменталните промени, които стават в обществото и тенденциите за възможното развитие на бъдещата заетост. За голямото значение на технологичното развитие свидетелства и вниманието, което се отдава на развитието на науката, технологията и иновациите в ежегодните доклади на Свтовния икономически форум в Давос и приетата за ЕС стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020". В понятието "научно - технологичен прогрес" се включва взаимодействие на науката, техниката и технологията в нейните две форми на развитие - еволюционна и революционна. Научното технологично развитие включва общото и взаимнообпсновано развитие на науката, техниката и технологията. Изследвайки тенденциите на развитие в една или друга насока, се отчита, че тази тенденция има своя цикличен характер. Парадигмата за цикъла има близо двувековна история. Като фазови времеви модели са известни моделите на Жуглар, Шумпетер и Якоб ван Дийн, Валерщайн (ГРАФИКИ). Саймън Кознец.
* Цикли на Форестър - продължителност около200 години
* Цикли на цивилизациите - продължителност от 1 000 до 2 000 години Тофлър
Много автори обвързват продължителното циклично развитие със сериозното влияние в развитието на научно-техническите достижения и тяхното приложение в стопанската дейност. За това някои автори извеждат макроикономическите цикли като произодни на цикли от четири порядъка. Циклите от първи порядък са свързани с появата на отделна новост. Цикли от втори порядък с новости в отрасъла. Цикли от трети порядък са свързани с преход към нови поколения техника във взаимносвързаните отрасли и от четвърти порядък (т.нар. промишлени преврати) се свързват с масов преход към нови направления в техниката и технологиите.

Шумпетер издига разбирането за дългите вълни на нововъведението като движеща сила на дългите вълни. Стига ди извода, че причините за тях трябва да се търсят във фундаменталните промени, създаващи вълни от нововъведения и промяна в иновационната активност на предприемачите. Обединяващо е разбирането на триадата Шумпетер - Фрийман - Перец за наличие на пет дълги вълни и зараждане на шеста вълна. Първата вълна започва с кризата 1772 - 1778 г. и дава началото на Индустриалната революция. Втората вълна е след кризата 1825 - 1829 г. и води до Техническата революция. Третата вълна е след 1873 - 1879 г. и е характерна с навлизане на науката в практиката. Четвъртата вълна се заражда след 1929 - 1933 и се определя като период на Научно - технологична революция. Петата вълна е след 1971 - 1975г., с която се слага начало на микропроцесорната (ингормационна) революция. Шестата вълна е от началото на двадесети век и се свързва с появата на новата икономика. Голямото многообразие от мнения за въздействието, етапите и тяхната характеристика, през които ппреминава обществото под влиянието на развитието на научните техники и технологии, може да се обобщи развитие на четири големи периода и съответстващите на тях етапи.
* 16 - 17 век, когато в резултат на Научната революция в ествествознанието и навлизането на манифактурното производство се осъществява Аграрната революция
* Края на 17 - 19 век - утвърждава се машинният начин на производство и се осъществява Промишлената революция
* 19 - 20 век - протича революция в географските открития, естествознанието, съхранението на енергия, периодична таблица до разкриване строежа на материята, радиоактивността и възможността за междупланетните полети с приложение на ново поколение техника се осъществява Технологичната революция
* Свързан е с появата на новата икономика

2. Научното и технологично развитие през 20 век

В началото на века стопанската структура на развитите страни може да се оприличи на няколко етажна пирамида. В основата са добивните отрасли, свързани с експлоатацията на природни ресурси. На следващия етаж са преработващите отрасли, осъществяващи първична преработка на природните ресурси. На горните етажи са произвеждащите масова, полуготова, машинна и конструкционна продукция отрасли. На върха на пирамидата са отраслите с преобладаваща интелектуална дейност - наука, изследвания, информатика, иновационна дейност и сферата на услугите.

Като по - тясно понятие от Научната и Технологична революция, Технологичната включва в себе си развитие на техниката и технологията. Нейният етап започва от средата на 20 век. Запазената пирамидална структура на стопанството просъществува до 70те години, когато в резултат на дълбоката енергийна и икономическа криза се изчерпват факторите на растеж. През първият етап се достига предела на използваните технологии. Настъпват радикални промени, които определят етапа като Микропроцесорна революция, технологичен преврат на базата на пълна компютаризация и информализация на обществото и интернационализация на икономиката. Съществено се променя ролята на науката, което е свързано с нарастващата й роля за на промяна на факторите на производство, качествено нова форма за връзката между наука и производство. Засилване на конкуренцията в сферата на технологиите и изследванията, обособяване на науката като самостоятелна сфера в общественото разделение на труда, обвързаността на връзката между производство и потребление на базата на научния анализ, съкращаване на цикъла наука - производство - потребление, интернационализация на науката и т.н. В следствие на това настъпват качествени изменения на характеристиките и съдържанието на човешкия труд, увеличава се неговата интелектуализация, развиват се материални условия и способи на производство чрез навлизане на нови технологии, в чиято основа е масовото използване на микропроцесори и на тяхна основа - електронни системи, чипове и интегрални схеми.
3. Новата икономика - промените в производството, стопанската структура и икоконмическите отношения могат да се проследят през отделните етапи на Технологичната революция, докато в края на 20 век започват да се очертават характерни черти на новата икономика. Изгражда се образът и моделът на икономика на знанието и в по - широк план - на обществото на знанието. Това е обосновено от взаимното въздействие на три основни фактора - глобализация, интензификация и мрежовизация. В основата на широкия поглед за обществото и икономиката на знанието стои определянето на обществото и икономиката на знанието като такива системи на възпроизводство на социалния и материалния живот на човека, при които иновациите се превръщат в основен фактор на възпроизводствен процес. Това очертава новите тенденции в стопанското развитие , свързани с нарастващата роля на знанието, превръщане на иновациите в ключ към промените в съвременното общество и промените в социалната сфера. Шумпетер слага началото на съвременното разбиране за влиянието на нововъведенията върху стопанското развитие. Той смята, че това е развитие на системата, свързана с качествени и революционни системи или както той го нарича - "Творческо нарушаване". Терминът общество на знанието е залегнал в концепцията на Даниел Бел за постиндустриалното общество. През 1977 г. в статията

" Нова икономика" на базата на промените в стопанството на САЩ и други развити страни се констатира, че се осъществява преход от индустриално към информационно общество. Налице е нова икономика, определена още като икономика на знанието, информационна, мрежова, неоикономическа, иновационна и т.н. Новата икономика е съществена промяна в стопанското развитие с преход от индустриално към информационно общество, основано на въплатено в иновации знание. Тя има няколко характерни черти:

* Основава се на знанието - на базата на разбирането на Бел, Питър Дракър извежда новата тенденция в икономиката като икономика, основана на знанието. Според него преображението на знанието преминава през три фази. Първата фаза в продължение на стотина години знанието се прилага към оръдието на труда, производствени технологии и продукти. През втората фаза, започнала през 1880 г. и достигнала кулминацията си около Втората световна война, знанието започва да се използва в труда. Третата фаза започва да се използва след Втората световна война, като знанието се прилага към самостоятелен фактор на производство. Различни автори дават нееднаква обосновка за ролята на знанието и начинът, по който то влияе върху общественото стопанство. Въпреки голямото разнообразие всички се обединяват около това, че знанието и неговото претворяване в техника и технология са основна движеща сила на общественото развитие
* Настъпват промени в пазарните сили. В резултат на използването на научни методи за прогнозиране, се повишава степента на развитие на пазарните сили, при което те стават прогнозируеми и относително постоянни във времето, в известна степен пазарът става придвидим; търсене, предлагане и конкуренцията не са подчинени само на "невидимата ръка" на пазара.
* Стопанството придобива мрежови характер. Разпространява се и използва информационни и комуникационни технологии, създавайки връзки и зависимости на фирмено и рагионално, национално и глобално нивто
* Икономическите отношения стават виртуални. Дигиталните връзки позволяват независимо от местоположението да се осъществят сделки между контрагенти , управляване на дейности и безналични плащания в реално време. Преносът на данни и информация, online обменна дейност и т.н., ускоряват въпроизводствения процес
* Намаляване ролята на посредниците. На базата на новите технологии контактът между производство и потребление е реален, това води до намаляване на разходите за логистично осигуряване, търговски бази, складови запаси и т.н, което се отразява положително (намаляващо) на цената на крайния продукт
* Намалява се амплитудата на цикличното развитие и макар по - слаби, темповете на икономически растеж са по - стабилни

В това многообразие от характеристики, икономиката на знанието включва няколко основни направления в развитието на технологичната база на обществото:на първо място това е развитието на информационните технологии, свързани с ......, телекомуникации и т.н. На второ място това е свързано с компютърното осигуряване....... Високите технологии са свързани с области като космическо и самолетостроене, микроелетроника и прецизно машиностроене и т.н. Закриващите технологии са тези, които правят ненужно огромните количества широко разпространени технологии и производство, особено в сферата на добивните отрасли. Метатехнологиите са качествено нов вид технологии, които премахват конкуренцията. Например чрез непрекъснато придобиване и анализ на информацията в мрежата се опознава както националния, така и международния пазар. И нови, които се появяват - антихюм технологии, свързани с контрол и манипулиране на големи групи хора, свързани с тяхното производствено и стопанско поведение. Интелектуалните технологии са с ниско ресурсно обезпечаване и висок иновационен потенциал във всички области на възпроизводството и социалния живот. Хуманитарните технологии подобряват всички аспекти на човешкото съществуване - здравни, психологически, социални и т.н. Организационните технологии са нови методи за организиране и функциониране,с които съществено се подобряват организацията и управлението. Социалните технологии позволяват да се минимизират отрицателните въздействия върху обществения живот и съзнание на използване на нови технологии, транспортни, еко и отрицателни въздействия.

В годишен доклад на Световната банка от 1998 г. "Знание за развитие" се разработва методология за оценка на знанието. Формират се два индекса: Индекс на икономика на знанието и Индекс за знанието с 4 стълба:
* Икономика и институционален режим
* Образование
* Иновации
* Информационни и комуникационни технологии - ИКТ
06.02.2012
Лекция 2
Тема 2: Иновация и икономическа система
1. Иновацията като социално и икономическо явление

Понятието е съставно и произхожда от латински: ( I - в; novis - нов), тоест новост, нововъведение, обновяване или тяхното приложение, което го свързва с въвеждане или използване на нещо ново. Основоположникът, Йозеф Шумпетер - 1911г., обвързва иновацията с предприемаческата активност и ги определя като създаване на нови комбинации или изменнеия в развитията на пазара и приложението им. Неговите последователи също обвързват иновацията с предприемаческата активност. П.Дракър иновацията не е и не може да се разглежда само като техническ, но и като икономическо явление, тъй като е технология за предприемаческо стопанско управление, което намира израз в нови предприятия, нестандартни дейности, икономическо новаторство. В наръчника на Осло на организацията за икономическо сътрудничество и развитие се казва, че иновацията е приложението на нов или значително подобрен продукт (материален или услуга) процес, нов маркетингов и организационен метод в бизнес практиката, организацията и технологичното взаимоотношения с външната среда. Известни са над 100 определения за иновация, но въпреки различията, тя има две безспорни предимства :
* Предполага новст, тоест нещо, което не е съществувало преди възникването на конкретния феномен, наричан иновация или характеристика на иновационен процес
* Представлява непрекъснато обновяващ се творчески процес за създаване и реализиране на новости с качествени характеристики
В зависимост от гледната точка, иновацията се характеризира по различен начин. За потребителя иновацията е всичко непознато до сега благо, с което той задоволява по по - добър или нов начин потребностите си.

От технико - технологична гледна точка иновацията се третира като физически реализирана и приложена за първи път в практиката идея за нови или комбинация от съществуващи технологични или продуктови решения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.