Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система.


Категория на документа: Други


От стопанска гледна точка това е всяко нововъведение, което има положителен икономически ефект за бизнеса.

От маркетингова гледна точка иновацията е всяка пазарноориентирана идея, която има успешна реализация с признанието й от потребителите.

От гледна точка на обществото иновацията се свързва с въвеждане на новости, водещи до усъвършенстване и преобразуване на обществената система; подобряване качеството на живота, укрепване на икономическата, конкурентната, военната и политическа позиция на държавата.

В повечето изследвания иновацията се разглежда в широк и в тесен смисъл. В един случай се представя като комплексно явление от взаимнообусловени и свързани творчески... на хората по оформяне на идеята, създаване и внедряване, използване на нещо ново, с което те преобразуват дейността и средата си на съществуване. В тесен смисъл иновацията се разглежда като акт на реално въвеждане и комерсиализиране на нови стоки, услуги, технологии, организации.

И в двата си случая иновацията се разглежда в динамика и в статика. В първия случай се третира като постоянно възобновяващ се и развиващ се творчески процес, който има за резултат поява и приложение на новости. Във вторият случай - завършен резултат от човешки дейности като конкретна новост под формата на технологична стока, услуга или нещо друго, годно за използване.
Може да се обобщи, че иновацията е въведена новост, която води до изменение в стопанската дейност, бита на хората и развитието на обществото. Определение за анализа на иновацията е разглеждането й като:
* Дейност
* Процес
* Резултат
* Влияние върху микро и макро средата

В основата на съществуването и развитието на човека трудовата двейност на хората като единство на репродуктивна и продуктивна работа. За появата на иновацията имат заслуга три условно обусловени групи хора:
* Включва хора, чиято дейност е свързана с оформяне и налагане на идеята, послужила като информационна основа за осъществяване на определено ново въведение
* Практически реализатори на новите идеи
* Обединява ползвателите на иновации

Иновационния процес е последователност от дейности по развитие и непрекъснато внедряване на новости. Съвкупността от различни взаимодействия за обикалящата среда определя динамичната част на иновационния процес, а установявените структури на организациите, които участват в осъществяване на нововъведенията съставляват статичната част на този процес.

Предшественик на иновационния процес е теоретичната наука, в която се раждат идеи, теоретични постановки, модели и т.н като резултатът е открития, в които се получава непознато до тогава знание. Потребностите, свързани с развитието на бизнеса предизвиква иновационен процес, чийто резултат е изобретение. Това е предмет, процес или техника, които съдържат елемент от иновация и може да се защити по Закон за защита правата на интелектуалната собственост. В резултат на иновационния процес се ражда новост с потенциална възможност за внедряване в определена сфера. Според Шумпетер изобретението се различава от иновацията, тъй като първото е чиста теоретична новост, а второто е новост, която е осъществена в практиката.

За стопанската дейност и бита иновацията се представя в две основни форми:
* Материални (въплътени веществени новости) - нови блага за бита и социалната дейност
* Нематериални (невеществени, виртуални) - новостите спомагат за обновяване на организацията и управлението на стопанскаста дейност.

Голямото многообразие създава трудности при класифицирането на иновациите, но може да стане по няколко признака:
* В зависимост от причината, която ги е породила и начина на възникване. Определят се като:
o Импровизирани (случайни, инцидентни)
o Тласкани (стимулирани, калкулирани)
o Теглени (предизвиквани, индуцирани)
* Според степента на новост и мащаба на въздействие върху стопанската дейност:
o Фундаментални (радикални, базови, основни)
o Оригинални (непознати, първични, пионерни)
o Подредени (синтетични, вторични, адаптирани)
o Псевдоиновации (заимствани, имитации, подражания)
* Като същностна характеристика и сфера на приложение:
o Социална
o Производствена
o Организационно - управленска
o Политическа

За ежедневната стопанска дейност особено значение имат технологичната, продуктовата и организационно - управленската иновация. Продуктовите иновации (стокови, предметни) са материализирани нови крайни резултати от човешкия труд, с които хората задоволяват по - добър начин на съществуване или предлагането на продукти и/или услуги. Доколкото продуктовата, технологичната и организационно - управленската иновация са нещо ново, повлияло се и приложено в стопанската практика.

Иновациите могат да се разглеждат като постепенни - тези, които се осъществяват непряко като дават нови варианти, допълнителни възможности или усъвършенстват методите, процеси и стоките според промените в потребителското търсене. Синтетични са тези, които рязко подобряват възможностите на известни вече управленски и производствени процеси. Прекъснати са иновациите, възникнали от революционни идеи.

Взаимодействието между иновация и дадена система може да се проследи в две основни направления:
* Ценността на новото й място в конкретната система
* Въздействие на нейната поява за осъществяване и мултиплициране на ефекта върху системата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.