Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система.


Категория на документа: ДругиИновацията обвързва и прави зависими социалните, политическите, икономическите и т.н сфери и акумулира предимствата и недостатъците от тяхното развитие. В този смисъл тя е в основата на промените в обществото, но тези промени пораждат и социални противоречия. Анализът на различните практики за защита на творческия труд на човека, интелектуалната собственост се обособява в обекти на индустриалната собственост, обект на литературо - художествена собственост и нови обекти на Интелектуална собственост. За защитата им в България са регламентирани понятията полезен модел, патент, марка и дизайн. Правото на интелектуална собственост се определя като съвкупност от правни норми, обособени поради потребностите на държавата да изразява влоята си за регулиране на интелектуалните отношения.
2. Характеристика на иновацията

Независимо в коя група по класификация попадат, за всяка иновация са характерни следните особености:
* Предпоставка за появята на всяка иновация са натрупаните теоретични знания и практически умения за техните създатели
* Иновацията е резултат от непрекъснато възобновяващ се творчески процес
* Тя интегрира потребностите на пазара с технологични възможности
* Материализирането на иновацията в конкретна реална или виртуална форма показва голямо многообразие от дейности при създаването й и на процесите, за които е предназначена.
* Като краен резултат истинската иновация няма аналог
* Иновацията е обусловена от влиянието и съчетаването на редица икономически, политически, производствени, културни и т.н. фактори на микро и макро ниво.
Иновацията изпълнява сложни функции - преобразуваща, научна, технологична, производствена, пазарна. За всяка конкретна случка преобладава една или друга функция. В съвремените условия върху иновационния процес оказват влияние сложни фактори:
* Иновационна ситуация, която може да бъде на неопределеност, риск или несигурност. В първия случай повишеният риск стимулира иновацията, докато в условията на несигурност иновационната активност намалява.
* Ресурсна ограниченост - като част от стопанската дейност и иновационна дейност се осъществява в условията на на ограниченост на ресурсите. В търсене на нови енергоизточници, материали, подходи, иновацията благоприятства и разширява границата на производствените възможности.
* Информацията - възможността на човека да преобразува информацията от виртуална в реална форма. Да трансформира духовни ценности от идеални в материални. Наличието на максимално точна, навременна и достъпна информация е предпоставка и условие за ефективен иновационен процес.
* Конкуренцията - пазарът е двигател за ускоряване внедряването на нови постижения в стопанската дейност и обществената система. В конкурентната борба се дава тласък на иновацията
* Услугата за диверсификация и развитие на новости - възможността заложеният в иновацията потенциал да се използва в различни сфери на стопанската дейност мултиплицира ефекта от нея, което прави въплътеното в иновацията знание производствен фактор
* Отговаряне на нови стопански и социални дейности - повишената поява на нови потребности стимулира търсенето на нови варианти за тяхното задоволяване, а оттам и предлагането на новости.

За развитието на иновациите важно значение има средата, която се създава на микро и макро ниво. Тя може да бъде подкрепяща средата, която се изгражда на система от критерии и широко участие на свързаните с нея субекти. В такава среда се стимулира вграждането на нови идеи, независимо кой ги генерира. Доминираща е тази, която има централно и авторитарно ръководство. Наред с търсенето на високи стопански показатели се търси и по - висок ефект от иновационната дейност. Безучаствена е среда, която е резултат от консервативно и бюрократично отношение и разединяваща е средата, характерна с автикратично, закостеняло и патриархално разбиране за производството. Добре е на микро и макро равнище да се поддържа подкрепяща и доминираща среда за иновацията

13.02.2012
Лекция 3
Тема 3: Продуктов цикъл
Иновационен процес

Иновацията е продукт на научни, технологични, финансови и т.н. връзки и отношения между юридически и физически субекти, ангажирани в нейното създаване. Изградените връзки са на формалнаи неформална основа, диференцирани на следните равнища: на макро ниво е свързано с взаимодействието между институции, стопански субекти и други организации на базата на определни от държавата правила. Имаме статична и динамична част на тези връзки и отношения. Първата са съществуващите отраслови, държавни и други структури, които са функция на икономическата, административната и политическа структура и организация на обществото. Втората са динамично променящите се връзки, отношения, механизъм и т.н, в резултат на променящите се пазарни, законодателни, административни състояния. На микро ниво (фирмено) е свързана със сферата на дейност, ресурсите, мащаба и т.н на микро единицата на фирмата. Също има статична и динамична част. Статичната се определя от йерархичната структура, създадените звена и отдели, имащи отношение към изследванията. Динамичната част са променящите се връзки и отношения в резултат на организационни и управленски решения. На мезо и мега равнище се определят от отрасловите, национални и глобални отношения, институции, установяващи също статична и динамична част.

Независимо от равнището, целта е да се създадат предпоставки и условия за протичане на иновационния процес, който се характеризира със следните особености: определя се и зависи от степента на икономическото, социално и т.н развитие на съответното ниво (фирмено,регионално,отраслово,национално). Решават се различни задачи, свързани с задоволяване на нарастващите потребности на бизнеса и домакинствата. Разкрива технологията на връзките между елементите на иновационната система на съответното ниво. Като дейност иновационния процес акумулира предимствата и недостатъците на социалната, производствената и информационна система. В резултат на иновационния процес се получава някаква новост, която трябва да носи положителен ефект. При тези особености и на различните равнища иновационния процес изпълнява следните функции:
* Евристична функция - свързана е с възможността да се улавя рационална идея
* Съзидателна функция - има отношение към претворяването на идеите в новости
* Потребителска функция - асоциира се с очакванията за задоволяване на настоящи и бъдещи потребности
* Осигурителна функция - свързва се със създаване на необходимата материално - техническа, икономическа, научна и т.н среда за протичане на иновационния процес

Иновационния процес обвързва в единство различните дейности по веригата наука - производство - потребление и обратните сигнали от потреблението към науката и производството. Има различни модели на иновационния процес, но най - лесно се показва връзката между него и жизнения цикъл на новостта при представянето на продуктовия цикъл.

Протичането на иновационния процес преминава през три етапа със съответните фази в тях.
* Етап на научно - изследователска дейност - свързан е с условното разграничаване на фундаментални, гранични и приложни изследвания. Фундаменталните (чисти) теоретични бази произтичат от желанието на хората за опознаване и обясняване на средата. Тези изследвания нямат пряко отношение към иновационната дейност, тъй като резултатът от тях под формата на откритие, хипотеза, концепция и т.н нямат реално практическо значение. Без тях обаче не може да се говори за условия и предпоставки за иновационен процес. Резултатите от фундаменталните изследвания предизвикват интереса на обществото и бизнеса и очертаването на обхвата и целите на научните изследвания водят до граничните(стратегически перспективни) изследвания, които са обект на граничната наука. Перспективата за реално приложение и икономическа изгода от научните резултати ангажират бизнеса и обществото в търсене на ресурси и продължаване на изследванията. С това се отива към приложната пазарно ориентирана използваема наука, където знанието се превръща в реален фактор на производството. Преминаването от теоретичното познание през граничните изследвания и създаване на икономически значими новости и плод на многостранната човешка дейност от изследване, развойна дейност и комерсиализиране на новостта. В този смисъл иновационния процес е последователност от дейности по разработване, развитие и внедряване на новости. В етапа на научно - изследователската дейности се откроява фазата на приложните научни изследвания. В тази фаза се осъществява мостът между теоретичната и приложна наука въз основа на натрупаната банка от иновационни идеи. Резултатът е ново откритие, избретение или решение, които могат да се патентоват под различна форма. На лице е нарастване във времето на разходните парични потоци без всякаква възвръщаемост. Резултатът от научно изследователската дейност дава началото на етапа на експерименталната и развойна дейност с неговите две фази.

* Етап на експериментална и развойна дейност - втората фаза на иновационния процес е на експерименталните изследвания и приложните разработки. След експерименти, лабораторни изследвания, проиграване на варианти и т.н. се оформя концептуалната рамка на новостта. Разходните парични потоци растат поради скъпо програмно осигуряване, високо квалифицирана работна сила, скъпи уреди и съоръжения и т.н. третата фаза е развитие и практическа реализация на новостта. Тук става опредметяване на идеята в иновационен продукт със съответните характеристики: дизайн, параметри, възможно е да се появят несъответствия между дейността на отделните звена, инфорамционното и програмно осигуряване и т.н. Така или иначе се оформя модел или опитен образец (прототип), с което завършва развойната дейност. Разходният поток започва да се редуцира с отпадане на варианти, неподходящи технологии и т.н.

* Етап на иновационна дейност - в него има две фази: първата е фазата производствено усвояване и подготовка за въвеждане на пазара. В някои изследвания иновационната дейност се отъждествява с иновацията. Тоест по-тясното разбиране на иновационния процес. В тази фаза се осъществява синхронизирането в и между производствената, организационната и логистичната система. При положителни резултати от започналите маркетингови изследвания и успещното тестване на новостта се подготвя дистрибуторската мрежа. Производството на пробна (нулева) серия показва някои недостатъци, които в хода на усвояването чрез подобрение и модификация се търси възможност за преодоляването им. С тази фаза завършва същинският иновационен процес по създаване и внедряване на новостта. Последната фаза е навлизане на пазара. С нея се слага началото на жизнения цикъл, която е и най - критична за новостта. Неуспехът слага край на усилия и невъзстановяване на ресурси от целия иновационен процес. Успехът особено при новите радикални иновации осигурява значителен икономически ефект. Обратните сигнали от потреблението подсказват насоки на осъвършенствания, в резултат на които могат да се родят подобрени иновации. Затова поставянето на рязка граница между двете фази на иновационната дейност (иновационен процес и жизнен цикъл) не дава възможност да се отчете динамиката и ползата от правата и обратна връзка между производство и потребление на новости.

Движението по веригата наука - производство - потребление в различните етапи и фази и в цялост на иновационния процес има своето вертикално и хоризотално развитие. Вертикалното протичане на иновационния процес преминава през цикъла изследване - развитие - внедряване и завършва с първото превръщане на иновацията в производствена и пазарна реалност. При успешен край на иновационния процес се дава начало на хоризонталния процес на разпространение на иновацията, определено като процес на дифузия от потребители в сферата, за която е предназначена новостта към потенциални потребители в други сфери.

Жизнен цикъл на нововъведенията

Теорията за жизнения цикъл се заражда през 60те години на миналия век от необходимостта за изучаване особеностите на пребиваването на нов продукт на пазара. Видът, амплитудата, продължителността и т.н на жизнения цикъл зависят от фактори като: формираните традиции и предпочитания на потребителското търсене, промени в основните детерминанти на търсенето и предлагането, търсената производствена, икономическа, социална и т.н ефективност на технологията, резултатите от маркетинговото проучване, степента на агрегиране на пазарите на съответното ниво - териториално, разгионално, национално и т.н. Според схващането за иновационния процес в широк и в тесен смисъл и връзката му с жизнения цикъл на продукта, фазите (етапи, компоненти) на жизнения цикъл варират от 3 до 14. Класическият вариант използва четири или пет фазови модели на жизнения цикъл. При петфазовия модел се отчита връзката между завършващите дейности по внедряването и навлизането на новостта на пазара. В този петфазив модел първата фаза е въвеждане в редовно производство. Готовият иновационен продукт се усвоява производствено, за което се мобилизират технологичните, човешките, организационните и т.н. системи. Резултатът е годно за масово производство изделие, за чието навлизане на пазара са проведени маркетингови проучвания, осъществява се реклама и се подготвя дистрибуторската мрежа. Втората фаза е навлизане или въвеждане на пазар. Това е реалният старт на жизнения цикъл. За целия жизнен цикъл това е най - критичният момент. Може да доведе до успех или неуспех на предхождащите дейности в рамките на иновационния процес. При успех приходите започват да превишават разходите. Третата фаза е растеж и утвърждаване на новостта. Чувствително започват да нарастват приходите и печалбата, с което се възстановяват разходите в иновационния процес. При добре изградена иновационна стратегия се залага изпълнението на нов иновацонен проект. Печалбата и приходите осигуряват средствата за това. Четвъртата фаза е зрелост или насищане на новостта. Приходите се стабилизират и това дава възможност за обновяване на изследователските и производствени ресурси за продажба на обекти на интелектуална собственост или покупка на други такива. Петата фаза е упадък на новостта. Това е естествен процес, настъпващ рано или късно в резултат на вътрешни или външни сътресения. В този период е наложително въвеждането на една или повече новости, които да компенсират спадащите приходи и печалба.

Според характера на новостите можем да говорим за модели на специфични жизнени цикли.
* Тип "Бързо проникване и спадане" - проявява се при интензивна реклама и срок и слаб потенциал новостта, която бързо след появата й на пазара отпада.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.