Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система.


Категория на документа: Други


* Тип "Цикъл - рецикъл" - при естествения процес на отпадане, но с по - голям иновационен потенциал на новостта, в резултат на разработване, модификация и т.н започва повторен растеж на по - високо ниво.
* Тип "Цикъл - полуцикъл" - в резултат на т.нар изкуствено вдишване (подобрение) настъпва известно активизиране на продажбите, но упадъкът продължава
* Линеен тип жизнен цикъл - разглежда се като променящ се и като стабилизиран жизнен цикъл. В първият случай промяната може да бъде в посока на спад или в посока на нарастване. Във вторият тип може да бъде стабилизиран на високо или на ниско ниво.
* Тип "Стабилен растеж" - възможен е при революционни новости, при което след определена неувереност нарастването на продажбите се увеличава
* Тип "Иновационна зрялост" - проявява се при базисни нововъведения със силен иновационен потенциал. В резултат на подобряващи иновации и дифузия на новостта, жизненият цикъл се повтаря на ново и по - високо ниво до изчерпване на потенциала.
* Тип "Растеж - спадане - стабилизиране" - след първоначалния бум на продажбите търсенето спада, но се стабилизира на по - високо или по - ниско равнище, характерни за новости със стабилен иновационен потенциал. При условията на интернационализация на стопанската дейности и глобализация на икономическите отношения и връзки в рамките на интегрираното или световното стопанство се проявява международният жизнен цикъл. Характерен е за стоки, технологии и решения с общочовешко значение и полезност.
20.02.2012
Лекция 4
Тема 4 : Иновационен потенциал и иновативност

1. Основни понятия и зависимости

В развитието на индустриалното общество показателите за следене състоянието на микро или макроикономическата система като печалба, инвестиции,БВП, растеж и т.н. са надеждни измерители за състоянието на съответната система. При появата на новата икономика все по - голямо значение започва да се обръща на индикаторите, свързани с интензивното използване на факторите на производството и поддържането на високо технологично и конкурентоспособно стопанство. Част от показателите се ориентират към свързаните със състоянието на иновационната система, които налага характеристика на такива основни понятия като: научно изследователския потенциал - свързан е със заложените в системата на науката и изследванията възможности да генерират научен продукт под различна форма. Характеризират постигнатото комплексно равнище на научното познание, ресурсите, създадена инфраструктура и т.н., с които разполагат стопанските единици и обществото в сферта на НИРИД. Това е особен ресурс, без който е невъзможно протичането на ефективен иновационен процес и успешното развитие на всяка стопанска единица. Иновационния потенциал е сбособността на дадена система да извлича от научно изследователската сфера пригодни за практиката новости. Определя се от натрупаните интелектуални продукти, база данни, изследователски и други ресурси, използвани за създаване, внедряване и предлагане на новости. Иновативността показва възможността и достигнатото равнище на иновационния потенциал, на иновационната система. Това е индикатор за ефективното използване на научно - изследователския и иновационния потенциал. Иновационната активност (Иа) отчита динамиката и способностите на иновационната система да захрани производството с готови за приложение новости. С получените от научните изследвания продукти тя доразвива като готови за приложение в практиката иновационни продукти. Стопанската активност (Са) в сферата на иновациите характеризира възможностите и гъвкавостта на производствената система с наличните ресурси да възприема и усвоява новости и да ги предлага като продукти под формата на стоки, услуги или технологии. За състоянието на микро или макроикономическата система е важно да се изследва връзката между Иа и Са. Динамиката в техните промени и връзката помежду им подсказват за тенденцията в развитието на иновационната дейност и са основа за вземане на решения по развитие в краткосрочен или дългосрочен план на икономическата система. Възможни са няколко основни състояния между Иа и Са:
* Дисбаланс в ползва на стопанската активност - във времето стопанската активност е по - добра от Иа. Това говори за преимуществено ориентиране към проблемите на стопанската дейност. Във времето амплитудата между Са и Иа се променя, с което е постоянно е на лице неравномерен иновационен недостиг (Ин). Това състояние подсказва, че в икономическата система усилията трябва да се увеличат по отношение на иновационната активност, защото Ин обрича на постоянна по - слаба конкурентност и растеж.
* Балан и дисбаланс - между Иа и Са съществува непрекъснато разминаване по динамика, амплитуда и развитие, което подсказва за асинхрон в политиката по отношение на стопанската и по отношение на иновационната активност. Това непрекъснато разминаване между Са и Иа води до формиране на Ин в първи и иновационен резерв във втория времеви период. Изравняването им в първи и във втори времеви период е плод на несинхронизирано стечение на обстоятелствата. Усилията на икономическата система трябва да са насочени към изработване на дългосрочна стратегия и провеждане на съответната политика, за да се синхронизират действията на отделите, звената и други институции, свързани с политиката по стратегическо развитие на икономическата система.
* Позитивен дисбаланс - Иа изпреварва Са и през цялото време се формира иновационен резерв (Ир). Състоянието говори за добра стратегия в иновационната система по отношение на Иа и Са, защото иновационната дейност винаги трябва да изпреварва Са, зада се натрупва банка иновации, които производството да може да внедрява. С това се поддържа висока конкурентоспособност и прогресиращо развитие на икономическата система.

В общите случаи могат да се изведат три условия за динамично прогресиращо състояние между иновационната и производствената активност на бизнеса.
o Са в Т2 > Са в Т1 - стопанската активност във всеки следващ да е по - голяма от предходния - системата трябва да има възходящо стопанско развитие (средна тенденция)
o Иа в Т2 > Иа в Т1 - във всеки следващ период на Иа е по - голяма от предходния период - това също предполага, че Иа трябва да се развива възходящо
o Иа > Са за всяко значение на Т > 0 - във времето икономическата система трябва да поддържа изпреварващо развитие на изследователската и иновационната дейност и с даденият резерв от иновационни продукти шри възможност да бъде използван в стопанската дейност
Тенденциите в развитието на индустриализираните държави от края на миналия век подксазват за необходимостта от използване на нови подходи и системи, с които да следи не само динамиката в общото развитие на икономическата система, но въздействието, което характерните за новата икономика фактори показват върху общото стопанско развитие. Оформили са се следните подходи за следене състоянието на иновационната активност
* Отчитане ефекта на функциониране на системата чрез анализа "вход - изход"
* Извеждане на блокове на развитието (компетентни блокове) - групиране на показатели, които показват начина, по който се развива иновационната активност и съответно до какви компетенции (възможности) е достигнала системата
* Чрез формиране на секторна иновационна система, локални индустриални системи, технологични системи и национални иновационни системи. Така на всяко равнище или съответното направление може да се установи как се развива системата
* "диамантът на Портър" - чрез многоъгълник се представя връзката между основните индикатори в групи или стълбове и колкото по - отдалечено от центъра е състоянието на системата, толкова по - високо е нивото на нейното развитие.
* Анализ силни и слаби страни, възможности и заплахи "SWOT - анализ" - с отбелязване на четирите онсовни пункта в табличен вид се показват положителните и негативните страни, които могат да се използват в една или в друга насока за развитие на системата.
При тези основни подхода са се формирали различни системи, които или изцяло са ориентирани към иновационната активност, или в изведените от тях индекси включват иновационната дейноса. Такива са "таблото за наука, технологии и индустрия" на ОИСР, "главните индикатори за наука и технологии" на ОИСР, "глобалното табло за иновации", "общ иновационен индекс" на ЕС, методологията на световната банка за оценка на знанието, индекс за конкурентоспособност на Световния икономически форум в Давос и др. За ЕС определящо значение има общият иновационен индекс, който има три стълба, осем групи и двадесет и пет показатели от последното издание от 07.02.2012. Трите стълба са: първи - показва главните двигатели за иновации, създадени чрез предпоставките, условията и средствата за повишаване на иновационната активност; втори - свързан е с фирмената активност, с което се отчитат усилията на фирмата в тази насока; трети - свързан е с изхода на иновационната система, където се отчита ефектът от иновационната активност на фирмите.
2. Предпоставки за иновативност
Възможността на иновационната система да създава условия, осъществява иновационна дейност и поддържа иновационната активност се обуславя от различни икономически, социални, културни и т.н фактори. В основата си това е свързано с наблюдаването на три направления:
* Частен сектор - бизнесът е най - заинтересован и най - активен в иновационната дейност. Успехът в иновационната активност на бизнеса е най - добрата предпоставка за иновационното развитие на икономическата система. Общото състояние и възможности на бизнеса се обуславят от броя на инженерите и други квалифицирани специалисти, заети в иновационната и производствена дейност - въоръжеността с изследователска и технологична апаратура, качеството на технологични линии, машини, съоръжения, възможности за внедряване на новости, търговия с наукопоглъщащи и високо технологични продукти
* Обществен сектор - силно влияние има възприетата парадигма за повече или по - малко държава в стопанската дейност. При всички случаи обаче публичният сектор има важно значение по отношение създаването на знания, обучението на кадри, провеждане на изследвания в публични институции, поддържане на иновационна инфраструктура и т.н. За това в обсега на иновационната политика е да се създават добри условия, публичният сектор да играе своята роля за научното и технологично развитие както на бизнеса, така и на обществото.
* Национално развнище - това е свързано с политиката, която държавата провежда за развитие на общите условия за работа и ефективно функциониране на иновационната система. Осъществява се по няколко направления:
o Институционални и огранизационно управленски мерки - създаване на национална система със съответната йерархична или институционална структура, конституиране на съответните институции и осигуряване на възможност за хоризонтална и вертикална комуникация между отделните звена в иновационната система, направляване на главните потоци от ресурси, свързани с НИРИД
o Равнище и функциониране на образователната система - важната функция на образователната система да подготвя висококвалифицирани кадри, които са необходимото основно условие за висока иновационна активност,е свързано с количеството и квалификацията на хората с различни степени и от различни възрасти, с преквалификация и продължаващо обучение, с възможностите за постоянно обновяване на знанията.
o Кадрови потенциал в сферата на науката и изследванията - важно значение тук имат количеството, степента на квалификация, възможността за мобилност и т.н на кадрите. Системата за постоянно надграждане на квалификационни степени и звания, привличане на специалисти за съвместни изследвания и т.н.
o Материални и финансови ресурси - наличието на висококвалифициран човешки фактор без осигуряването на материални и финансови ресурси не гарантират протичането на ефективна иновационна дейност. Важно значение за това имат общият и относителен дял, структурата и динамиката на разходите за НИРИД, делът на рисковия капитал и разходите за информационни и комуникационни технологии, материална инфраструктурна обезпеченост общо и на глава.
o Обвързване на НИРИД с производствената активност - прекъсването на връзката във фазата на иновационната дейност между внедряването и пазарната реализация на иновационния процес е негативно за развитието на иновационната система. Това изисква да се следи и създават условия за връзка между системата на образование, изследователската и производствената дейности, чрез коопериране и други форми на интегриране между университети, бизнеса, изследователски институции и т.н.
o Възможности на системата за информация - това е едно от важните звена за ефективно функциониране на иновационната система, свързано с изграждане и защита на вътрешнофирмената инфорамционна система по отношение на НИРИД и правата на интелектуална собственост. От друга страна е свързано с натрупване и поддържане на база данни в информационни и патентни служби с възможен най - добър достъп от всички звена в сферата на НИРИД

3. Резултати от функциониране на иновационната система
Колкото усилията за създаване на предпоставки, възможности и ресурси са по - големи очакването за по - голям ефект е естествено. Това се отнася: за частния сектор - доколко всички ресурси, които фирмите въвличат в изследвания и в иновации дават възможност за фирмите да произвеждат и предлагат нов за пазара продукт или продажби на нов за фирмите, но не нов за пазара продукт. Обикновено се отчитат като % от всички продажби или от общия оборот; на национално равнище - усилията по създаване на организационна, йерархична и иновационна инфраструктура рефлектират върху по - добрите условия на бизнеса и публичния сектор, осъществявайки иновационната дейност, да създават по - голям иновационен продкут. В световен мащаб важно значение се отдава на общия брой на регистрирани патенти и високотехнологични патенти в трите главни центъра - САЩ, Европа и Япония. На следващо ниво са новите тристранни патентни, регистрирани в САЩ, ЕС и Япония. На последно място са нови търговски марки и нов промишлен дизайн на ЕС.
27.02.2012
Лекция 5
Тема 5: Фирмена иновационна система

1. Основна характеристика на ФИС
Подчертани са фирмени локални, национални и т.н иновационни системи. Фирмите са най - многобройният и активен участник в иновационния процес. В зависимост от мащаба и възможностите си за провеждане на НИРИД са се обособили фирми с два подхода:
* На големите фирми, които разполагат с огромни ресурси, имат собствени изследователски звена и и провеждат изследвания в насоките, които ги интересуват.
* На малките фирми, които не разполагат със сериозни ресурси, но поради притискащата ги конкуренция са по - активни в иновациите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.