Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система.


Категория на документа: Други


Независимо от различията за всяка фирма, стремяща се към просперитет е необходимо да изгражда собствена иновационна система. ФИС е организирана структура с установени връзки и отношения между звената на фирмата, в чиито функции е съдаването и внедряването на новости. В нея се включват отдели, служби, екипи и лица, имащИ отношение към НИРИД. ФИС е подсистема от общата функционална структура на фирмата, но и е относително обособено звено със задача да създава иновационни продукти с пазарен потенциал. Създадената ФИС се влияе както от вътрешни, така и от външни фактори. В модела на ФИС трябва да се отчитат както вътрешният, така и външният за ФИС кръг. Вътрешният кръг формира иновационната структура на фирмата и обвързва три функционални блока. Обединяващ фактор за иновационната активност във фирмата е човешкия фактор. Неговите креативни способности осигуряват активна иновационна дейност. Първият кръг е НИРИД - специализирани звена и отдели, които осъществяват връзката между приложното творчество и възможностите за внедряване на нови стоки, услуги, решения, технологии и т.н , обвързването на научните достижения са необходимостта от .. иновационната дейност захранва производството с новости, които поддържат на фирмата висок ръст и конкурентоспособност. Вторият блок е производството. Неговата основна функция е да осигури въвеждането, усвояването и материализирането на новсти, като реализира заложения в тях икономически потенциал. Това превръща иновацията в икономически фактор за развитие на фирмата. Съчетаването на мениджърски способности с комбинация на подходящи фактори предопределят успешното внедряване на иновациите в производството. Реализацитя е третия блок - успешното внедряване и реализация на дадена новост е основен критерий за ефективността от НИРИД и производството. Това възнаграждава усилията и възстановява разходите в иновационния процес. Обвързването с договори и поръчки спомага за дифузия на новостите и мултиплициране на икономическия им потенциал. Външният за ФИС кръг включва елементи от националната иновационна система, имащи отношение и създаващи условия за иновационна дейност. За бизнеса е важно не само доброто функциониране на ФИС, но и връзките с елементите на националната иновационна система.

Първият елемент е държавата и нейните структури. При пазарната икономика на базата на приетата стратегия за развитие държавата не само определя правилата на играта, но със своите институции, законодателни и административни разпоредби, стимулира иновационната активност. Общественият сектор има функцията да допълни вътрешните сили на пазарната икономика и частния бизнес в няколко направления: увеличаване и поддържане образователното равнищи и умения на работната сила; чрез създаване на законови и административни рамки; създаване на интерес за по - висока иновационна дейност; чрез преки и косвени мерки съдействане за редуциране на рисковите фактори, подпомагане иновационни формирования и нововъведенията в бизнеса.

Организиране на иновационна дейност във висшите училища и особено в държавните за използване на техния потенциал и разширяване на връзките между науката и производството; висши училища и аналогични на тях като университети, политехники, колежи и т.н. Висшите училища играят двойна роля. От една страна те подготвят необходимите за бизнеса и обществото висококвалифицирани кадри, от друга развиват дългосрочни връзки за приложни и фундаментални изследвания с други изследователски звена от частния и публичния сектор. По принцип те се занимават предимно с теоретичи изследвания с по-слаба ориентация. Поради тази причина висшите училища имат функцията не само да създават научни продукти, но и чрез връзките с бизнеса да осигуряват условие за развитието на иновационни продукти.

Иновационни формирования - организации, центрове, звена с различна организационна, юридическа, икономическа и т.н структура и самостоятелност, които спомагат за интегриране на фирми изследователски институции, публични звена и т.н за стимулиране на иновационната дейност, развитието и ускореното внедряване на иновации.
2. Организационни структури
Основният мотив, който движи фирменото ръководство при разпределение на функциите, звената и отделите, е създаване на иновационен продукт, икономически изгоден за фирмата. Във времето целите, които се поставят, се променят съобразно развитието на икономиката . В целеполагането на иновационните структури могат да се диференцират следните подходи:
* Производство или предлагане - популярен след Втората световна война до кризата през средата на 70те. През 50те и 60те приоритетът в изследователската дейност е насочен към усъвършенстване на производствените технологии, докато през 70те се акцентира на маркетинговите проучвания, насочващи НИРИД според потребностите на пазара.
* Интегриране на дейности - налага се през 80те и началото на 90те години като в отделните периоди се набляга или на дейностите на функционалните отдели, или на отговаряне на предизвикателства, които пазарът показва.
* Интерактивен подход - налага се през 70те години, когато според конкретната ситуация водещото място на НИРИД и пазарните проучвания се променят. Отчита се различието в дейностите, последователността в решенията, конверсията на факторите или прилагането на мрежови подход, забелязан в началото на нашия век.
За осигуряване на иновации фирмите създават различни модели на организационни структури. С навлизането на новата икономика тези струткури се осъвършенстват като целта, която се преследва е ускореното разработване, внедряване и успешно комерсиализиране на иновации. Линейната структура е най - опростения модел, като според мащаба на фирмата има своята специфика, но общото е, че се делегират права на ръководителите на различните развнища, във връзка с осъществяване на НИРИД. Фукционалната организационна струткура се основава на разделяне на персонала и отделните звена по изпълнявани дейности като всеки се ограничава в конкретните си функции. Линейно - функционалната структура съчетава положителните страни на линейния функционален модел за НИРИД. Дивизионалните структури са характерни за фирми от по - голям мащаб, осъществяващи своята дейност по разнопосочни направления, региони, производство, групи потребители и т.н. Проектната структура създава възможност за рационализиране на НИРИД чрез единно управление и планиране във всички фази на иновационния процес. Позната е като чиста, щабна и матрична проектна организация. Матричната структура обединява и съчетава предимствата на функционалните и целеви структури, като създава възможност за връзки по хоризонтала и вертикала. Позната е като функционална, балансирана или проектна матрица. Тимовата (екипна) организация се основава на базата на лични контакти между ангажирани лица и звена към обща цел и идея. Познати са като иновационен екип, препокриващи се тимове, колегиална структура, организирани съмишленици за идеи и т.н. Паралелните структури са екипи от технолози, инженери, маркетингови специалисти, които едновременно разработват част от иновационен проект на различно ниво. Процесноориентираните структури обвързват отделните звена в иновационния процес по веригата на стойността, което отчита приноса им за крайния продукт. Вътрешното предприемачество позволява на екипи в рамките на фирмата да осъществяват НИРИД за собствена сметка. Такива са рисковите и венчърните групи.
3. Междуфирмено интегриране в иновационната дейност

С развитието и глобализацията на изследванията и производството и реализацията на новости, все по - трудно е (особено за малкия и среден бизнес) да успяват в развитието и комерсиализирането на новости. Кооперирането между фурмите в тази насока спомага за създаване на междуфирмени и иновационни системи, които обединяват усилията на участниците. Същевременно това е свързано с редица трудности. Така или иначе реално или потенциално фирмите са конкуренти. Появяват се разходи, които никой не желае да поеме - транзакционни разходи, обмен на резултати от иновационната дейност, установяване на интелектуална собственост и т.н. В повечето случаи интегрирането е в ущърб на по - иновативните фирми и водещите изследователи, свързано с административни процедури, забавено внедряване, необходимост от обслужващ персонал и т.н. Независимо от трудностите все повече се налагат разнообразни форми на интегриране в сферата на НИРИД. Въпреки че се различават по юридическа и финансова самостоятелност, управленска структура, функциите и дейностите, които осъществяват, географска и териториална принаделжност и т.н, общата цел, която ги обединява, е развитието, ускореното внедряване и комерсиализиране на новости. В анй - общия случай това са отворени системи за научни, образователни, изследователски, производствени и т.н обединения на частния или обществения сектор.

Клъстарите са една от бързо навлизащите форми за интеграция на НИРИД в стопанската дейност. С това наименование са обозначават различните за обединяване и коопериране на регионално ниво на бизнес фирми, изследователски звена и други, имащи отношение към иновации в определена сфера. "Центрове" е друго наименование на обединеня в сферата на НИРИД с осигуряване на предимно специализирани и консултантски услуги на участващите в тях. Познати са като импулсни, технологични, изследователски и други центрове, центрове за постижения, техно центрове, центрове за конкуренция в изследванията.

Парковете съсредоточават ресурси за изследователски проекти между университети и изследователски институти и компании, които самостоятелно са разработили пазарноориентирани продукти. Биват научни, технологични и промишлени паркове.

Мрежата е форма на обединяване е коопериране в НИРИД при регламентирани връзки и отношения на участващите в тях. Биват мрежи за иновационно сътрудничество, за съвместни изседвания, за информиране и абсорбиране на новости и т.н.

Други форми като телепорт, в който се обединяват група от производствени паркове за реализация на иновационни продукти. Бизнес ангели са фирми, които осигуряват средства, правна и организационна помощ за стартиране на фирми с нови идеи. Интегрираните групи подпомагат организации за разработки в НИРИД. Агенциите за иновационни системи подпомагат стратегически важни за икономиката изследвания като финансират рискови съвместни проекти. Фондациите за стратегически изследвания изпълняват аналогични функции, но във важни за новата икономика авангардни направления. Фондации за научно приложни изследвания се регистрират за организация и управления на проекти на национално и съюзно ниво. Иновационните консорциуми интензифицират кооперирането при частните приложни изследвания между изследователски институти, компании и предлагащите технологични услуги. Технологичните инкубатори работят за създаване на връзки между университети, научно изследователски паркове предприемачи и отделни изследователи. Техно стълбовете сътрудничат между бизнеса, университетите и изследователските институти под формата на научни паркове или независими фондации. Магазините за наука се появяват към различни публични научни организации и спомагат за осъществяване на връзка между обществени потребности и провежданите наични изследвания. Алианс на университети подпомага фирми и висши училища при управление на научно изследователския процес и контактите между тях. Независимо в каква форма се интегрират бизнесът, висшите училища и други институции, структурите, които те изграждат могат да бъдат в т.нар твърда структура. При нея на базата на установени правила формираните връзки и отношения между участниците са относително стабилни. В съвременните условия по - ефективни са т.нар "плаващи или меки струткури", които осигуряват повече свобода и динамика във връзките и отношенията.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен прогрес и новата икономика. Научно и технологично развитие и икономическа система. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.