Технологични решения за отглеждането на полски култури


Категория на документа: Други


3.Технологични решения за отглеждането на полски култури.(слънчоглед)

Предшественици:Най-добри предшественици за слънчогледа са едногодишните зърнено-житни бобови култури.Може да се отглежда след царевица за зърно,ако не е обработвана с триазинови препарати.Неподходящи предшественици са цвеклото,соргото,люцерната,картофите,многогодишните тревни смески.Не се сее след тютюн,заради синята китка,а след себе с не се засява на същата площ поне 4-5 години.

Обработка на почвата:Определя се според вида на предшественика,заплевеността на полето,наличието на растителни отпадъци от предшественици и теренни условия.Отглеждан след зимни житни слънчогледът изисква дълбока оран 18-28 см.,подмятане на стърнището е задължително за площи,заплевени с многогодишни коренищни и кореноиздънкови плевели.На по-леки почви,карбонатни и типични черноземи,дълбоката оран може да е на 18-20 см, а на по-тежките -25-28 см.През есента ,според състоянието на почвата ,може да се извърши плитко преораване или култивиране(10-12см).На пролет се извършва ранно пролетно брануване и плитко предсеитбено култивиране.При запленяване и уплътняване на почвата по изключение може да се извърши втора предсеитбена обработка.

Торене:За 100 семена и съответната биомаса слънчогледа извлича около 6 кг азот,3 кг фосфор 15 кг калий,като храненето през вегетацията е неравномерно .Като примерни норми за торене на декар,според почвата и условията на отглеждане,могат да се насочат следните:10-14 кг N,10-12 кг P2O5 кг и 12-14кг K2O.При поливни условия посочените норми се завишават с 30-50%.Оборска тор може да се внася в норми 1,5-2 т/дка.Фосфорните,калиевите торове и оборската тор се внасят с основната обработка.При неполивни условия цялата азотна норма се внася предсеитбено,а при поливни условия 1/3 се внася като подхранване през вегетацията.Слънчогледът реагира добре на торене с микроторове .Молибден и цинк могат да се внасят с листно подхранване -чрез 0,2% разтвор на натриев молибдат и 0,05 %разтвор на цинков сулфат във фаза 3-та -4-та двойка листа.С борекс или борна киселина посевите се третират преди цъфтежа.

Посевен материал:Според едрината на плодовете ,дела на шлюпките и ядките и други морфологични признаци,се определят следните групи слънчоглед:маслодаен -с дребни семена и висок дял на ядката ,за ядене-с едри семена;междинен-със средно едри семена.У нас са районирани сортовете и хибридите:Передовик,Албена,Супер Старт,Вулкан,Добрч,Пенка,Вега,Ойл Стар,Сан Лука ,Фаворит,Нели и други.

За засяване се използват само семена с доказан произход.Те трябва да са с кълняемост над 93% ,едри и изравнени.Преди сеитбата задължително се обеззараз яват срещу болести и неприятели:мана и склеротиния- Апрон;коренова форма на склеротинята -Роланин ли Сумилекс;почвени неприятели-Диафуран,Промет.

Времето за сеитба настъпва,когато почвата трайно се затопли до 8-10 градуса,като при нормални условия за Южна България това става през втората половина на март,а за Северна България -края на март,началото на април.Като втора култура ,за силаж слънчоглед се засява по-нагъсто до началото на юли.

Сеитбата е широкоредова,на разстояние между редовете 70см.,а в реда 26-28 см,така че да се рекултират при неполивни условия и сортове с по-голяма височина-5000-6000 растения на декар.От поникването до края на вегетацията загиват около 10-12% от растенията.При поливни условия ,броят на рекултираните пастения трябва да е с 1000 повече.Според едрината на семената и условията на отглеждане сеитбената норма е от 400 до 750-800 г семена на декар.Дълбочината на сеитбата е 5-7 см.

Грижи през вегетацията:При поява на почвена кора и срещу плевели площите се брануват за първи път 7-10 дни след сеитбата,напречно на редовете.При необходимост се извършва второ брануване във фаза 2-ра двойка същински листа.Първото междуредово окопаване се извършва във фаза 3-та същинска двойка листа на дълбочина 6-8 см,а второто- след около две седмици.Окопаванията могат да бъдат сведени до минимум ,ако се използват ефикасни хербициди:преди сеитбата,с инкорпориране-Агрифлан,Ефлурин,Труфлусан,Труфлурекс и др.;след сеитбата,преди поникване-Гардиан,Ласагрин,Дуал и др.;през вегетацията във фаза 3-та-5-та лист на плевелите -Ажил,Галант,Селект,Фуроре,Пантера и др.

Срещу болестите се използват устойчиви сортове,обеззаразени семена или фунгицди-Пънч,Сумилекс,Ронилан и др.Срещу неприятелите се използват инсектициди-Волатон.

Слънчогледът реагира добре на 1-2 поливки чрез дъждуване във фазите на бутонизацията и цъфтежа.

Добре е за нормалното протичане на опрашването да се осигурят 1-2 пчелни семейства на 10 декара слънчогледов посев.

Прибиране:Извършва се в момента на техническа зрелост ,когато 80% от растенията са с кафяви и сухи пити,а влажността на семената е до 12-13% и повечето листа са изсъхнали .Закъснението води до ронене на семената и намаляване на добива.Прибирането е еднофазно-със зърнокомбайн,преустроени за целта с шнеково приспособление.При по-късно узряване,при 25-30% влажност на семената или при заболяване на повече от 1/4 от растенията от склеротиноза или сиво гниене ,се извършва десикация на посева с Харвейд,Реглон,Реглон Форте или Баста.Семената трябва да се съхраняват при влажност не по-висока от 7-8 %.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологични решения за отглеждането на полски култури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.