Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони


Категория на документа: Други


 Тема 4. Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони.

І. Общи принципи за изграждане на технологични схеми и набор от машини при извеждане на възобновителни сечи. Принципни технологични схеми при възобновителните сечи - основни варианти, характеристика.

Технологичният процес в сечищата , ВС или ТП при дърводобива се изгражда на базата на поточния метод на работа и комплексната механизация на производството. Технолог. п-с зависи главно от вида на добиваната продукция - дървета, стъбла, дълги стъблени секции или сортименти.

1. Технол. п-с, при който ще се товарят цели стъбла се прилага в случите, когато ще се използва цялата дървесна маса. Ако това е невъзможно в сечищните работи трябва да се включи и кастренето.

2. Не се допуска превоз на цели дървета по общодържавните пътища.

3. Внимание трябва да се обърне и на изпълняването на отделните операции - поваляне, кастрене, разкройване. Машинната сеч може да се води на равни терени и плътни почви, а механизираната - при сложен релеф.

4. Извозването е най-добре да става във вид на цели дървета. При слаби почви и едър подраст материалите се извозват във вид на стъбла и дълги стъблени секции. Извозването под формата на сортименти се прилага в планинските сечища.

5. Кастренето е най-добре да се извършва на ВС. Но ако е невъзможно - става в сечищата. На ВС кастренето се извършва от машини за кастрене, а в сечището кастренето става механизирано с БМТ.

6. Товаренето на цели стъбла и дърва става с челюсни товарачи, а товаренето на сортименти - с ХСК.

Двата основни варианта на технологични схеми са:

І - Първична обработка на дърв. м-ли в гората.

Извършва се на сечището, на извозния път или на ВС.

Има три основни технологични варианта:

1. Първичната обработка е в сечището - този вариант предлага най-малки възможности за механизиране на операциите. Прилага се когато изискванията за опазване на ок. среда са особено строги.

2. Първ. обраб. се изнася на извозния път - осигурява по-добри възможности за механизация, а също и за частично машинизиране на някои от операциите. Прилага се при наличието на сортиментен трактор и при по-големи извозни разстояния.

3. Първ. обраб. се извършва на временните складове непосредствено до автомобилните пътища - най-големи възм. за механизиране и пълно машинизиране. Позволява оползотворяване на короната. Прилага се при неголеми извозни разст. - 500-600м.

ІІ - Първична обработка на постоянни горски складове.

Предимството тук е пълното оползотворяване на дървесината, но е трудно приложима за нашите условия, защото се изискват специални товарни автомобили за транспортиране на стъблата, подходящи автомобилни пътища, концентрация на по-голямо кол-во д-на на мястото за обработка, което пък води до повишаване на транспортните разходи.

Изборът на най-подходяща технолог. схема се извършва чрез анализ на критериите за оценка. Те са три вида: икономически, екологични и ергономични.

Критериите за икономическа ефективност включват оценка на производителността на системата машини и производителността на труда.

Екологичните критерии са свързани с оценка на влиянието на технологията върху околната среда. По-специално се оценяват повредите върху оставащият дървостой (разкъсване на кората, повреди върху корените и стъблото). Изчислява се относителният дял на повредените д-та, спрямо общият брой д-та в сечището. Определя се чрез залагане на пробни площи.

Ергономичните критерии определят съответствието на технологичната схема, чрез основните ергономични показатели - тежест на труда (определя се чрез % на работниците извършващи физ. труд, спрямо общият бр. работници); опасност от повреждане и професионални заболявания (относителният бр. на работниците, изложени на опасност спрямо общия брой); осиг. на производствен комфорт (относит. дял работници изложени на открито, спрямо общия им брой).

І. При възобновителни сечи в гори със стопанско предназначение е целесъобразно:

1. Разстоянието на влачене на м-ла по терена да се намали до 300-400м;

2. Извозването чрез влачене да се извършва при сигурно повдигане на предния край;

3. Наземно извозване да се допуска само до формиране на товата 40-50м;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.