Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони


Категория на документа: Други4. Да се дава предимство на технологиите, които позволяват мах. оползотворяване на цялата биомаса на дървото;

5. Извозните средства да са колесни.
ІІ. При възобновителни сечи в гори със специално предназначение е целесъобразно:
1. Да се избягва извозването чрез влачене, а ако се налага да е до 150м;
2. Да се дава приоритет на ВЛ;
3. Първичната обработка да се извършва в сечището;
4. Да се избягва съсредоточаване на извозването по един и същ път.

Системата машини за извеждане на възобновителните сечи предатавлява оптималният набор от машини и съоръжения за изпълнение на целия цикъл на технологичния процес или на части от него. Изискванията при формиране на системата машини са следните:
1. Машините да осигуряват комплексно мехнизиране на всички операции в процеса;
2. Да осигуряват високи технико-икономически показатели;
3. Пълно и рационално използване на дървесната суровина;
4. Да съществува техническа и технологична съгласуваност на работата на машините.
5. Да се осигури съответствие на техническите параметри на машините в системата с особеностите на природо-производствените условия.
Напр. при наклон i = 15-18° да се изп. специализиран трактор, а при i = 5° - приспособен.
Техн. схема
Място за извършване на оперециите
Област и условия на приложение
Системи от машини

Временни сечища
Извозен път
ВС
ПГС


3000
поваляне
кастрене
разкройване
-
-
-
Гори с особено строги изисквания за опазване на ок.среда и трудни терени
БМТ за поваляне и кастрене;
Според наклона:
Сортиментен трактор,
ВС - при накл. над 15°;
ХСК за товарене
1200
поваляне
кастрене разкройване
-
-
Дълги извозни разст.
БМТ + разкройване;
ВС, Специализиран трактор
Сортиментен трактор
1030Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.