Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони


Категория на документа: Други


- ежедневно техническо обслужване - зареждане с гориво и масло, смазване на шарнирните съединения на ръкохватките, проверяване степента на натягане на веригата и изправността на маслената помпа, гресиране или потапяне на шината в масло, заточване на веригата и почистване на триона.

- сезонно техническо обслужване - при подготовката за есенно-зимна и пролетно-лятна работа. Съчетава се споредното техническо обслужване като допълнително се изпълняват специфичните за триона или сезона операции.

- основен ремонт - когато за възстановяване на експлоатационните възможности на триона е необходимо неговото пълно разглобяване и ремонтиране на детайлите му.

Технология на поваляне.

Повалянето на дърветата, определени за сеч е първата операция, с която започва технологичния процес в дърводобива. Тя включва определяне, подготовка на работното място, засичане, отсичане на д-тата и събаряне и падане на отсечените д-та.
1. Посока на поваляне.

За да се създадат най-добри условия за по-производителна и безопасна работа, д-тата трябва да се повалят под ъгъл около 45-50° спрямо оста на пътя, по койт ще се извозват. - т.е. обикновено косо на склона. Само д-тата разположени непосредтвено около пътищата се повалят успоредно на тях.

Когато извозването се извършва с пом. на трактори във вид на цели стъбла надолу по склона, д-тата се повалят с върха към пътя или по посока на извозването, така че да се движат с тънкия край напред. Когато се извозват цели д-та - с короната, независимо от посоката на извозване или се извозват цели стъбла срещу наклона, те се повалят обратно на посоката на извозване, така че да се движат с дебелия край напред.

При определяне на посоката на поваляне дървото трябва да се огледа внимателно от всички страни, тъй като много често стъблата на д-тата са наклонени или короната е едностранно развита, което определя т.нар. естествена посока на падане. Повалянето обратно на тази посока е опасно и не трябва да се прилага.

При избора на посока трябва да се има предвид също свободната площ м-у оставащите след сечта д-та и съществуващият подраст, което определя индивидуалната посока на поваляне на всяко дърво.
2. Подготовка на работното място.

Включва почистване на работната площадка с радиус 1м около дървото от подраст, храсти и сняг, отстрабяване на клоните в долната част на стъблото и направа на пътеки за оттегляне на работниците в безопасна посока от падащото дърво (косо назад под ъгъл 45° спрямо продължението на посоката на поваляне)
3. Засичане на дървото.

За да се осигури падането на дървото в желаната посока, в основата му - откъм страната на поваляне, се прави клиновиден засек с помощта на два ряза - хоризонтален и наклонен. Когато d на дървото в мястото на рязане е до 30см, хоризонталният ряз се прави на височина не повече от 10см, а при по-дебели д-та, височината му трябва да бъде не повече от 1/3 от d на дървото.

При поваляне на здрави и прави д-та дълбочината на която достига засека трябва да бъде 1/4 до 1/3 от d на дървото в мястото на рязане. Когато д-тата са наклонени или има вятър, дълбочината на засека трябва да бъде по-голяма 1/3 до 1/2. Ъгълът на засека трябва да бъде не по-малък от 45°, а при поваляне надолу по склона той ноже да достигне до 90° (отворен засек). Последователността на нанасяне на рязовете не е строго определена - може първо да се направи хоризонталният ряз или обратно. Важното е рязовете да се срещнат в дъното на прореза и да не се разминават.
4. Отсичане и събаряне на дървото.

След засичане на дървото, от противоположната на засека страна на стъблото, на височина 3-4см над хоризонталния ряз се прави основния ряз. Когато ширината и веригата на моторния трион достигнат централната част на сечението на основния ряз, в прореза се поставят клинове или лост за събаряне, с който се предотвратява притискането на шината и се подпомага повалянето на дървото. Между дъното на засека и основния ряз се оставят непрерязани дървесни влакна - предпазна ивица, които по време на падането на дървото се разкъсват.

Ширината на предпазната ивица трябва да бъде 2-3см при поваляне на здрави и прави д-та и 4-5см - при наклонени и гнили д-та.

Формата на предпазната ивица може да бъде различна и зависи от това дали дървото има естествена посока на падане и ако има съвпада ли тя с посоката на поваляне. Когато дървото няма посока на естествено падане или има и тя съвпада с посоката на поваляне, предпазната ивица е с еднаква ширина по цялата си дължина (1). Когато посоката на естествено падане и посоката на поваляне не съвпадат, предпазната ивица е клиновидна (трапецовидна или триъгълна) и е по-широка от противоположната на посоката на естествено падане страна на стъблото.

Събарянето на дървото в избраната посока се извършва с помощта на лоста или с клиновете.

Когато дървото започне да се наклонява, мотористът трябва да итегли моторният трион и да се отдалечи на разстояние 4-5м в безопасна посока.

При повалянето се наблюдават разбира се и някои особени случаи - когато диаметърът на дървото е по-голям от дължината на шината на моторния трион или дървото е силно наклонено, изкъртено, пречупено или закачено, а също и ако дърветата са сраснали в основата си. Общото за тези случаи е, че за безопасното поваляне на такива дървета са необходими повече знания, умения и внимание от страна на моториста.

Първична обработка на материалите.
1. Кастрене.

Това е трудоемка операция, тъй като броят на клоните е голям и освен това те не са разположени по цялата обиколка на стъблото, което налага моторният трион да се завърта в различно положение. Освен това мотористът е приведен в неудобна поза. За да се постигне по-голяма безопасност и производителност, по време на кастренето на клоните, трябва да се спазват следните изисквания:

- кастренето започва от дебелия към тънкия крой на стъблото;

- мотористът застава в устойчива работна поза от лявата страна на стъблото - близо до него, за да може да потърси трета опорна точка.

- клоните, на които дървото се е опряло при падането се окастрят след обръщане на стъблото;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.