Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони


Категория на документа: Други


Ако получените стойности са в границите на допустимите, се приема че определената като средно аритм. продължителност от проведените наблюдения представлява елементната норма на работното време. Сборът от елементните норми на дадена работна операция е операционната норма.

4. Анализ на данните от наблюденията и установяване на нормалната продължителност на работната операция.

Стремежът е насочен към максимално припокриване на времето за извършване на манипулациите. За тази цел се отчита, сравнява се и се изучава опитът на най-добрите работници и се вземат под внимание възможностите за механизиране на работния процес. Така се открива възможността за най-рационално извършване на цялата работна операция. На тази основа се определя и нормалната продъложителност на операцията, т.е. нормата на оперативното време (оперативната норма).

VІІІ. Продажба на дървесина в стоящо състояние - тръжна документация, ценообразуване.

Продажба на корен.

При нея се продават отделни д-та или дървесните запаси на цели насаждения. Отсичането, първичната обработка и изнасянето на дървесните м-ли са за сметка на купувача. Цената на продадените д-та се установява преди извеждането на сечта. Определянето на цената става или на единица дървесина (м3 обезличена дървесна маса) или общо за цялата продадена дървесна маса. При продаване на сечища в нискостъблени гори или гори за реконструкция цената на правото за сеч може да се определи за 1дка или 1ха сечищна площ. Задължително е всички условия да се договорят преди извеждане на сечта.

От гледна т-ка на собственика на гората този начин на продажба дава следните предимства

- собственикът не е изложен на риск, свързан с продажбата на добитите сортименти;

- той няма потребност от влагане на оборотен капитал за извеждане на сечта. Следователно рискът с инвестициите е изцяло за сметка ка купувача;

- административните и счетоводни операции са сведени до минимум, защото цялата организация е за сметка на купувача.

Недостатъци на метода:

- не може да се определи с точност дървесната маса и сортиментната структура на лесосечния фонд;

- обикновено предметът на продажбата е цялостен и неделим, т.е. продава се целият маркиран за сеч лесосечен фонд. При това положение притежателите на малките капитали трудно могат да станат купувачи и остават незадоволени - те могат да набавят необходимата им д-на от втора ръка на много по-висока цена;

- купувачът и неговите наемни работници се грижат при сечта единствено за маркирания лесосечен фонд, но не и за възобновяването на горските насаждения.

У нас тази форма на продажба се използва само за добиване на д-на от местното население. Та е малка по обем, но независимо от това дава възможност да се оцени, че недостатъците при нея са повече от предимствата. Затова, ако се пристъпи в бъдеще по-масово към нея, трябва да се създаде много строг контрол за провеждането й. Контролът трябва да бъде фиксиран още в договора за предоставяне правото на ползване.

Тръжна документация.

Тръжните документи съдържат:
1) препис от решението за провеждане на търга;
2) проектодоговор;
3) текст за обявата за провеждане на търга и указанията за нейното публикуване;
4) изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;
5) основания за декласиране на участник;
6) началната цена на всяка категория д-на за всяко насаждение, включено в обекта;
7) други условия и изисквания в зависимост от спецификата на предмета на търга.

Ценообразуване. Стъпки:

- началната и/или крайната цена за всяко насаждение или ловен обект е държавния горски фонд се предлагат от началника на РУГ;

- директорът на ДЛ предлага за утвърждаване най-малко два варианта на начална и/или крайна цена за всяко насаждение или обект.

- определянето на началната и/или крайната цена за насаждение или обект се извършва по следните начини:

1. На базата на достигнатите цени от търгове, конкурси или преговори с потенциални ползватели, проведени в съседни райони при сходни условия се определя среднопретеглена цена, като последната достигната цена участва с удвоена тежест.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.