Технология на обучението по "Човекът и природата" - за 3-ти клас


Категория на документа: Други


Учебният предмет "Човекът и природата"

Човекът и природата е от културно - образователната област "природни науки и екология".
Основна характеристика на предметът човекът и природата е неговата интегралност. Учебното съдържание съчетава с себе си информация и методи на познание от науките, физика, химия и биология. Това налага в 3 клас да започне усвояване на основни понятия от съответните нучни области, както и запознаване с някои методи на изследване на неживата и живата природа. За пръв път в програмата на МОН по човекъти природата за 3 клас е подчертано, че знанията сe разкриват чрез терминологията на съответната наука, тоест на научна основа.
Човекът и природата създава у учениците интерес и положително отношение към природата и науките, които я изучават.
Заложени в програмата акцент за формиране на екологична култура у учениците е добра предпоставка за разкриване връзката човек - природа и за мотивиране дейността на учениците. В 3 клас започва изграждането на единна картина на природата и мястото на човека в нея.
Целеви установки

Целта на обучението по учебния предмет Човекът и природата в 3 клас е да задоволи потребността на децата от знания за заобикалящата ги природна среда и умения да се ориентират в нея, да се стимулира цялостното развитие на тяхната личност.
- Система от знания за: важни характеристики за телата и веществата и тяхната употреба; разпространението и значението на въздуха и водата; състояние на водата и кръговрата и в природата; опазване чистотата на водата и въздуха; живите организми и тяхното групиране; разнообразието на растенията; гъбите и животните; средата на живот и условията за живот; приспособленията на растенията и животните за живот във вода и в сухоземна среда на живот; жизнените процеси хранене, движение и размножаване; необходимостта от опазване на природата; устройството на човешкото тяло; хигиенните правила и грижите за здравето.
- Поставяне основа за овладяване на методите наблюдение и експеримент
- Развитие на интелектуални умения, като: разпознаване, сравняване, групиране, използване на различни източници за информация
- Развитие на практически умения: рисуване, водене на дневници, работа с лабораторни уреди; отчитане на опитни постановки, отглеждане на растения и животни, спазване на лична и обществена хигиена
- Интерес към процесите и явленията в неживата и живата природа, умения за общуване и работа в екип; възприемчивост, любознателност, непредубеденост и практичност

Ядра на учебно съдържание

Вещества, тела и организми

Ученикът трябва да може:
- Различава вещества по свойства и употреба
- Проследява измененията в агрегатното състояние и кръговрата на водата в природата
- Разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми
- Различава твъдси тела, течности и газове по техно свойства и ги свързва с употребата им
- Илюстрира с примери, различни промени на телата и веществата
- Обяснява значението и възможните дейности за опазване чистотата на водата и въздуха

Природни явления и процеси

Ученикът трябва да може :
- Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата, почвата и сушата и приспособленията им за живот
- Назовава основни жизнени процеси в организмите
- Описва движението на тела и организми
- Разграничава зивите организми от неживите тела - организмите се хранят, растат и се применят, взаимодействат с водата и се размножават - посочва с примери съществени различия на живите организми от неживите
- Изрежда общи характеристики на телата и организмите
- Групира живите организми на растения, гъби и животни според храненето и движението им
- Разпознава иглолистни и широколистни дървета
- Назовава лечебни растения и тяхното значение
- Разпознава често срещани ядливи и отровни гъби - опасността от отравяне
- Дава примери за приспособяването на растенията към живот
- Описва по картини и схеми, начините на придвижване на животните по сушата, водата, въздуха и почвата; начини на придвижване
- Назовава основни жизнени процеси в организмите - хранене, движение, размножаване и въз основа на тях разграничава живитие организми от неживите тела

Човекът и неговото здраве
Ученикът трябва да може:
- Описва органи в човешкото тяло по схема
- Изброява хигиенни правила за здраво тяло
- Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието на природата
- Разпознава вреди на човека вещества и въздействия
- Разпознава скелета и мускулите като опора на тялото и органи на движението
- Назовава с примери травми при движение при спорт игри и правила за оказзване на първа помощСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на обучението по "Човекът и природата" - за 3-ти клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.