Технология на управление


Категория на документа: Други


Тема 5
Технология на управление
1.Същност-технологията на управление означава начин на управление.Той е специфично въздействие на субекта върху обекта на управление-определени методи,начини и инструменти за изпънение на управленско решение от подчинените.
2.Функций на управлението-Анри Файол смисъл,че има следните функций
а)предвождане
б)организиране
в)ръководство
г)кординация
д)контрол
3.Видове функции за управление в съвременни условия
а)нормативна-това е управление ,за което се използват нормативни документи.(фирмени,общински,областни,министерства,парламент,общности )
б)методико-инструктивна-управление,чрез използване на методи и инстукции.
в)информационо-справочно-управление,чрез използване на информация и справочници
г)кординационна-кординация=съчетание на дейност
д)квалификационно-въвеждаща-всички действия на субекта на управление,свързани с въвеждането на длъжност и квалификация на новоназначените.
4.Функционална характеристика е нормативен документ,който третира мястото,ролята,значението и взаимовръзката на дадено управленско звено с останалите звена.Има следното съдържание:
а) 1 раздел са регламентирани:
-основания за създаване на управленско звено(кой изисква да създаде това?)-например устава на фирмата или правилника за вътре6ното устройство на фирмата;цел на звеното;задачи;вътрешна организационна структора на звеното;
-техническа осигуреност на звеното
б)2 раздел-функциите на звеното(какво прави?)
в)3-ти раздел- в него са описани взаимодеиствията на управленското звено с останалите звена.
г)4-ти раздел-в него е изложен правилника за вътрешния ред в звеното.
преходни и заключителни разпоредби.Тук са изложени: Кой разработва хар. на звеното; Колко време важи хар. Управленските звена свързани с информац.информитане-може да трае до 6 месеца;кой контролира изпълнението;
5.Делегиране- това е управленското действие, част от техниките за управление, при което се придават пълномощия на лица, които поемат отговорност за тяхното изпълнение. Делегирането означава превръщането на дадена личност в ръководител.
6.Пълномощие-е право за разпореждане с ресурси при изпълнение на делегирани права.Пълномощията биват:
а)линеини
б)хоризонтални(функционални)
7.Отговорност-е задължение да бъдат изпълнени задачи при делегирани права от горе на долу.Отговорността бива няколко вида
а)имуществена отговорност- на хората,които се занимават с материално-веществени ресурси
б)парична(финансова) отговорност- на лица,които се занимавата с парични стрдства
в)морални
г)обществена(следствие,прокуратура,съд,присъда)

8.Длъжностна характеристика-това е вътрешнофирмен или вътрешноведомствен фирмен документ, в който са показани правата, задълженията и отговорностите на лице заело дадена щатно място. Длъжностната х-ка е задължителен документ съгласно кодекса на труда. Тя трябва да бъде подписана от работодателя и от лицето заемащо длъжността. Длъжн. Х-ка има следното съдържание:
1-ви раздел- " общи положения ". В него са включени следните данни- наименование на длъжността, подчиненост на лицето, заместимост, методично ръководство, организационно техн. Осигуреност на работното място.
2-ти раздел-" задължения на лицето "- целия обем от работа и задачи, които лицето ще реализира упражнявайки своя труд.
3-ти раздел- "изисквания за заемане на длъжността, права и отговорности на лицето"
Изискванията биват общо квалификационни- образование, опит, квалификация.Специфични изисквания- работа с компютър, чужд език, познаване на законодателството в съответната насока, способност за работа с долументи.
Правата може да включват следните неща- права за вземане на самостоятелни решения, права за разпореждане с ресурси, право на изискване на информация, право на изнасяне на информация, право на контрол, право на заместване.
Отговорностите биват:
-дисциплинарни
-материалновеществена отговорност, финансова, обществена отговорност.
4-ти раздел-" взаимодействие на лицето с друго лица "
Заключителни разпоредби- в тях се посочва:
-основание за разработване на характеристиката
-период на валидност и кой разработва длъжн. х-ка- специалист по труд и работна заплата, заместникът по съответната функция, кой контролира изпълнението на длъжностната х-ка

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.