Технология за обработка на информация и знания


Категория на документа: Други


 Въпрос 41: Технология за обработка на информация и знания

Класификация на методите за обработка на знания с пряко отношение към сигурността и отбраната и вземането на решения:
1. Качествени методи:
- базирани на субективната оценка (мозъчна атака, Делфи, игри и др.)
- структурни (анализ сойност, морфологичен анализ и др.)
2. Количествени методи:
- интерполация,екстраполация
- вероятности
- изследване на операциите
- причинно-следствени анализи
3. Смесени между количествените и качествените
4. Информационни методи:
- класически (БД, човешко-машинен интерфейс и др.)
- ИИ-изкуствен интелект (експертни системи, естествен език и др.)
Експертни системи (ЕС)-използват се за ранно предупреждение за кризи, вземане на решение в кризисни ситуации, образование, планирае и разпределение на рсурсите и др. Типовете задачи решавани от ЕС са:
* Интерпретация на символи и сигнали за съставяне на смислово описание по входни данни;
* Прогнозиране, диагностика, планиране;
* Конструиране, мониторинг, управление.
В състава на ЕС се включва експерт, потребители и функционални модули.
Експертът е опитен специалист в предметната област и играе важна роля при създаване на ЕС. Предметната(проблемната) област обикновено включва съвкупност от взаимносвързани сведения, необходими и достатъчни за решаването на някакъв клас от задачи. В процеса на създаването на ЕС и поддържането й в работоспособно състояние се използват знанията и опитът на експерта. Той предлага структурата и възможностите на ЕС, езика на експерта, модела на представянето на знанията, формата на получаваните резултати и обясненията.
Потребителите могат да бъдат както опитни специалисти, така и обучаеми и по-голяма аудитория, която иска да получи сведения по конкретната проблематика.
Функционалните модули включват модулите:диалог, извод на решения, натрупване на знания, формиране на обяснения и управление на заданията.
* Диалогът е интерфейсът между хората и системата.
* Изводът на решенията включва: механизъм на извода, който определя едно или няколко решения, механизъм на оценка на предлаганите решения, блок за управление на механизма на извод.
* Получаването на знания е , от една страна от експерта, който въвежда нови знания, а от друга-от модула за извод на решения, които се въвеждат и актуализират в БЗ(база от знания).
* Формирането на обяснения е модул, който се пуска "при поискване"от потрвебителя, ако той се нуждае от него.
* Модулът управление на заданията позволява ефективно да се използва информацията от БЗ и БД. Най-съществен за този модул е методът за избор на подмножество данни о БД, неоходими за решаване на поставения въпрос.
При избора на подмножествата от данните възникват два проблема:
-Семантика-как да се определи в БЗ подмножеството с полезна и нформация;
-Ефективност-на какво равнище на детайлизация на информацията в БД трябва да се стигне, като се отчита декомпозицията на задачите на подзадачи.
Модул за управление на знания-може сам да се разглежда като ЕС, която генерира запитвание към СУБД(С-ма за управление на база данни) и в отговор получава подмножество от инормация, полезна за решаването на задачата. Тази ЕС трябва да разглежда няколко типа правила, които се наричат правила на извадката.
1. Първият тип правила свързва задачата с подзадачите, които я съставят.
2. Вторият тип правила определя информацията, необходима за решаването на задачата
3. Третият тип правиала свързва типа на информацията със запитванията на потребителя.
Като се използват тези правила блокът за генериане на запитвания, създава множеството от въпросите за дадена подзадча. Оговорите на поставените въпроси , получени от БД, са представени във формата на отношения, които се преобразуват в език, използван за представянето на знанията.

Въпрос 42: Автоматизирана информационна система на ръководния състав на БА

В БА националната структура на исстемите за командване и управление включва:
* Министерство на отбранат и Генералния щаб
* Главния щаб на сухопътните войски, Гл.щаб на военновъздушните сили и Гл.щаб на военноморските сили
* Щабовете на корпусите на Силете за бързо реагиране
* Щабовете на корпус тактическа авиация и корпус за противовъздушна отбрана
* Щабовете на съединенията и частите от съставатрите вида въоръжени сили (СВ,ВВС,ВМС)
* Управленията на военните окръжия и др.
Общите функционални изисквания към АИС на РС трябва да позволяват:
* Събиране, съхраняване, натрупване, обработване. Предаване, извежданеи предоставяне на информацията на длъжностните лица;
* Комуникация както между абонатите на АИС, така и с други външни системи;
* Интегриране на информацията получавана от различните информационни източници,в единен информационен ресурс, достъпен за ползване според правата за достъп от абонатите на АИС;
* Защита на ресурсите с технически, програмини и организационни средства;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за обработка на информация и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.