Технология за обработка на информация и знания


Категория на документа: Други


* Администриране и поддържане на АИС-наблюдение, контрол и статистика на дейностите на системата и абонатите й;
* Подготовка, провеждане и анализ на компютърно подпомагани учения.
Основни подсистеми и комплекси-описание и особености
АИС на РС се състои от три подсистеми-информационно-разчетна, системно-технологична и защита на информацията.
Информационно-разчетна подсистема-предоставя на ръководния състав разчетна информация по видовете осигурявания и включва следните комплекси:
1. Интегрирана база от данни-служи за съхранение, управление и разпределение на структурни данни, необходими за всички комплекси и задачи, както и за сртуктурата на БА.Основни задачи са:
-обекти и организационно-щатна структура;
-основни характеристики на поделенията;
-кодове и класификатори;щатове и др.
2. Оперативна подготовка-поддържа данни за произшествия, епидемична обстановка, нарушенията на държавната граница, окомплектованости тхническо състояние на въоръжението и техниката и др. Могат условно да се отделят следните задачи:
-планиране, контрол, отчет и анализ на подготовката на БА;
-ежедневен отчет за състоянието на БА.
3. Документооборот-поддържа данните за документооборота, заповеди, разпореждания, разчети и др.Основни задачи:
-съществуващи документи от комплексите на системата;
-документи по образец;
-нестандартни документи;
-база данни от документи;
-протоколиране и архивиране на документооборота.
4. Управление на човешките ресурси- осигурява ръководния състав с агрегирани данни за комплектоването на ораганизационните структури с личен състав и управление на човешките ресурси в БА.
5. Материално-техническо осигуряване -осигурява ръководния състав с агрегираните данни за комплектоването на БА с въоръжение и техника , продоволствено и вещево осигуряване. Основни задачи:
-въоръжение и техника;
-придвижване;
-материално-техническо осигуряване;
-медицинско осигуряване.
6. Командно-сигнален-подготовка, предаване, сигнали, съобщения, оповестяване на войските, потвърждаване, архивиране на команди-това са и основните задачи.
7. Информационни рубрики-служи за осигуряване на ръководния състав с рефирирана информация по значими и актуални въпроси, за които няма разработени подсистеми, комплекси и задачи.
8. Планове и програми за управление на ресурсите за отбрана-осигурява ръководния състав от МО и ГЩ с информация за ресурсната осигуреност на МО в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране на материалните и финансовите средства, както и контрол на изпълнението на утвърдените програми. Основни задачи са:
-планиране развитието на отбраната и ВС
-програми за развитието на отбраната и ВС;
-бюджетиране програмите за развитието на отбраната и ВС.
Системно-технологична подсистема-осигурява работата на системните и технологичните компоненти от АИС. Обхваща функциите по администриране, наблюдение и контрол на възможности за информационен обмен със следните информационни системи:
-АИС на държавната администрация
-Оперативния център за въздушен суверенитет;
-Полевата интегрирана комуникационно-информационна система;
-Информационните системи на ситуационните центрове за управление при кризи в НАТО и ЕС;
-Глобалната Интернет мрежа и др.
Подсистема защита на информацията-обхваща всички равнища, звена и потребители на АИС.Обекти на защит са:работни помещения, изчислителни ресурси, комуникационни средства, данни, криптографски средства и др.Подсистемата се реализира чрез следните основни принципи:
1. системата има възможност за контрол върху правомощията за действие на потребителите;
2. данните трябва да имат защита от неправомерно използване и да са възстановяеми;
3. предаването на данните да бъде защитено от грешки и от неправомерен достъп
4. данните, апаратурата и програмите да се предпазват от стихийни бедствия, присвояване и разрушаване;
5. преди да започнат работа със системата, потребителите се идентефицират и др.
Подсистемата трябва да се изгражда с административни, орагнизационни, технически и програмни средства.
Административните средства трябва да са в съответствие с всички заповеди и разпореждания за сигурността и режимите на функционирането на системата.
Организационните средства се изразяват в разполагането на сървърите, мрежовите процесоти, устройства за засекретяване на информацията и част от АРМ в помещения, защитени от електромагнитни излъчвания и с контролиран достъп и др.
Техническите и програмните средства осигуряват защитата на данните при глобалните комуникации.
Осигуряват се следните основни функции:
1. идентификация и автентификация;
2. делегиране на правомощията;
3. контрол на достъпа до ресурсите на системата;
4. криптиране на данните;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за обработка на информация и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.