Технология за обработка на информация и знания


Категория на документа: Други


1. Прототипът на щабна инфо с-ма трябва да се обвърже с допълнителни конкретни проекти
2. Изследователско демонстрационен център- нови устройства и програмни компоненти следва да се инсталират след тестване и сертифициране
3. Всяка работна станция/ място трябва да има пакет документи за описание на състава му, функциите, ръководство за работа
4. Всички изследователи да имат връзка с изследователско демонстрационния център за он лайн консултации

Въпрос 44: Военни приложения на географските информационни системи (ГИС).

Същност и структура. Място на ГИС в системите за командване и управление, комуникационните и информационните системи, и ситеми за разузнаване (C4I). Разработки на ГИС за българската армия-общо описание на принципи на изграждане. Функционална структура на ГИС за работа с оперативна картна обстановка .

Практиката при планиране и управление на бойни действия и мироопазващи операции в страните от НАТО показва, че съществена част от информацията, необходима за работа в щабовете на различно равнище, са геореферираните оперативни данни. Това води до разработка и приемане на на въоръжение на географски информационни системи (ГИС) с военно предназначение. Те заемат ключово място в системите за командване и управление, комуникационни и информационни системи и разузнаване (C4I). Терминът ГИС в широк смисъл покрива всички страни от компютризираната работа с географски данни - от изграждането на проста цифрова карта за изобразяване на тактическа обстановка до извършването на сложни анализи и 3-D визуализиране с използване на големи бази от данни.
Причините за комплексното използване на ГИС са:
* Ползват се от различните командни равнища;
* Открива се широк спектър от функции;
* Поддържат се различни тактически задачи;
* Могат да се използват за невоенни операции в гражданската защита (при кризи), в тренировки, за симулация на бойни действия и компютърно подпомагани учения;
* Има разработени механизми за работа с големи бази от данни с географска информация;
* Поддържаните типове от географски данни отговарят на изискванията за военни приложения (топографски и други знаци).
Основните задачи за военната област могат да се формулират така:
* Да се осигури по-добра основа за вземане на решение
* Да се съкрати времето за вземане на решение (съкращаване във времето на циклите наблюдение, ориентация, решение, действие);
* Да се разшири и задълбочи когнитивният процес на щабовете
ГИС имат ключово място във Въоръжените сили и съдържат следните елементи:
* Специализиран софтуер;
* Хардуер и специализирани технически средства;
* Бази от данни с географска информация;
* Потребители в организациите, способни да внедрят и използват ГИС технологията;
* Създадени типови приложения за различни специализирани анализи (видимост, проходимост и т.н.) и оптимизации с използване на георелационния модел на данните;
* Интегриране с друга стандартна БД с числено-бойния състав;
* Подготовка и обмен на графични документи за ръководния състав и щабовете;
* Двумерно и тримерно визуализиране на положението, състоянието и действията на страните на фона на електронната карта.
В информационно отношение се изпълняват пет основни процеса: вход, обработка, управление, заявки и анализ, визуализация.
Определящо значение при използването на ГИС за въоръжените сили има използването на стандартни формати за съхранение на географска информация.

Функционална структура на ГИС за работа с оперативна картна обстановка.

При разработката на ГИС за работа с оперативна обстановка са приложени принципите на спираловидния подход чрез формата му на пилотен проект.

При създаване на системата са използвани постиженията на световния лидер в развитието на ГИС-технологията - Environmental System Research Institute Inc. (ESRI), с един от най-популярните предлагани на пазара продукти MapObjects. MapObjects представлява библиотека от стандарни компоненти, чрез които се създават пълноценни потребителски ГИС-приложения.

Прилагането на MapObjects е основано на похвата "обектно свързване и внедряване", което позволява използването на различна програмна среда според предпочитанията на разработчиците на ИС. В случая е избрана интегрираната среда за визуална разработка на приложения Delphi.

Съчетаването на средствата MapObjects и Delphi е изключително печеливша комбинация. Тя дава следните предимства:
* Гарантира качество на разработваната ИС - от една страна, се използват готови компоненти на MapObjects, а от друга, се използват богатите възможности на Delphi за отстраняване на грешки още в процеса на кодиране на алгоритмите;
* Съкращава се времето за разработка на системата, както и разходът на ресурси за въвеждане на новата система;
* Опростява се интерфейсът на ИС чрез използването ня стандартни компоненти.
Така изградената ГИС за работа с оперативна обстановка дава възможност на потребителя:
* Да създаде нова оперативна обстановка, запис на текуща работна обстановка, доразвитие на вече създадена обстановка, разпечатка на принтер
* Да филтрира част от изобразяваната картографска информация като включване и изключване на координатната мрежа, пътна и жп мрежа, релеф реки, водни площи и населени места;
* Да редактира и въвежда нови неселени места и някои други точкови географски обекти като планински върхове и морски носове и др.;
* Да разполага с библиотека на тактически условни обозначения. Библиотеката е структурирана в секции, като е предвидена възможност потребителят да дефинира нови секции без ограничение за елементите във всяка секция. За всеки елемент от библиотеката е предвидена възможност за настройка на изчертаването на базова точка, както и да се редактират и добавят нови графични изображения на тези елементи.
* Да се разполага с навигационна подсистема на картната основа. Диалогово съсеждане на километрични кординати на географска точка, която се центрира на екрана, задаване на желан точен мащаб на изображението. Чрез система за бързо търсене може да се избере географски обект, който да заеме центъра на екрана.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за обработка на информация и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.