Технология за обработка на информация и знания


Категория на документа: Други


* Да определя оптическа видимост в 360 градуса сектор спрямо произволно зададена точка от повърхността;
* Да създава разрез на релефа и да определя превишимостта на характерни точки.

Въпрос 45: Мобилизационно планиране - Обект, предмет, цели и задачи на дисциплината

1. Обект, предмет, цели и задачи на дисциплината.
Обект на дисциплината.
Обекта на дисциплината "Мобилизационна подготовка" е националното отбранително стопанство в преходния период от мирновременно към военновременно фънкциониране.
Подчинено е на заплахата за националната сигурност и създава ресурсите, необходими за посрещане и неутрализиране на военните кризи или ограничаване на рисковете и щетите, които съпровождат конфликтите.
Отбранително-мобилизационната подготовка е част от подготовката на страната за отбрана, за поддържане на националното стопанство, територията и населението в готовност за работа при положение на война, при военно и извънредно положение.
Мобилизацията е фаза от мобилизационния цикъл на отбранителното стопанство.
Отбранителното стопанство е система за обществена дейност по създаване и разпределяне на ресурси за отбранително потребление.Неговата цел е набавянето на ресурсите, необходими за отбраната на страната.
Предмет на дисциплината
Дисциплината се занимава с управлението на подготовката и поддържането на способността, бкл. Готовността на националното стопанство, за изпълнение на отбранителнатазадача. При това е необходимо да се постигне икономично и ефективно изграждане и поддържане на отбранително-икономическия потенциал и неговото последващо трансформиране в отбранителна способност (мощ) и готовност, която е необходима за продотвратяване, блокиране или неутрализиране на външна агресия.
Подготовката на стопанството за отбрана е процел на привеждане на мирновременното стопанство във военновременно.При това стопанството се обръща към променената отбранителна задача и изискваната от нея отбранителна способност на страната.
Управлението на подготовката е задължение на държавата и местната администрация. ДОброто организиране на управлението на подготовката е необходимо условие за успешно протичане на процеса и ограничаване на щетите на страната при вероятен конфликт.
Цел и задачи на отбранително-мобилизационната подготовка.
Подготовката на стопанството за отбрана цели създаване на условия за протичане на икономическия процес в съответствие с отбранителните потребности на страната. Стопанството трябва да гарантира създаване и разпределяне на необходимите ресурси за осигуряране въоражените сили (ВС) и провеждане на отбраната.
Постигането на целите на ПСО е тясно свързано с вградената икономическа стабилност и устойчивост на националното стопанство. Това налага при изпълнение на задачите за МП да се отчитат обратните ефекти в/у икономическото състояние на страната.
Метод на дисциплината
Основният метод за изследване е анализът и програмирането на политиката и дейностите по подготовката на стопанството за отбрана.
Частни аналитични техники са:
* Входно-изходния анализ и т.нар. баланс на между отрасловите връзки;
* Планирането на военновременната стопанска сейност, целящо структорирането на системата от задачи, водещи до отбранителната цел, както и определянето на техните изпълнители и срокове;
* Програмният анализ и програмирането на дейностите и задачите, съдържащи анализ на ресурсното осигуряване на структорните задачи от военновременния план и избор на програмните варианти, осигуряващи най-голяма икономичностили ефективност на използване на ресурсите.
Решаващо за ефикасността, икономичността и ефективността на икономическата подготовка за отбрана ще бъде доброто законодателно и процедурно уреждане на вземаните ресурсни решения
2. Подготвителни ресурсни решения преди и по време на война.
Ресурсни решения преди войната
Приподдържане на по-голям резервен производствен потенциал времето за мобилизация е по-кратко. При ясна мобилизационна задача скороста на мобилизация е параметърът, определящ минималното време за предупреждение и необходимото равнище на потенциала, който трябва да се поддържа, за да се изпълни задачата.
От икономическа гедна точка по-добър е вариантът,който се осигурява по-малки пазходи за постигане на желаното равнище на сили в момент.
Ресурсни решения по време на война
Свързващото звено м/у стратегията и тактиката е макро оперирането. То интегрира тактическите действия в общата рамка на стратегията . Обединява множество тактически действия, реализиращи стратегическата цел. То трябва наи-ефективно и икономично да постигне стратегическите цели.
Така въпросите се свеждат до ресурсното осигуряване на военната операция.Определя се слоят на операционната логистика.
Операционната логистика се занимава с ресурсната подръжка на войските по време на военни действия. Снабдяването с ресурси е основната роля на операционната логистика.
Изпълняват се три основни задачи:
* Локално (по места) осигуряване на ресурси, които не са осигурени предварително (в мирно време), като ги получи от там от където е възможно;
* Управление на ограничените ресурси в интерес на операцията.
* Доставяне на ресурсите в необходимо количество на тактическите сили.
Проектът за логистична поддръжка на операцията включва следните елементи
* Проектиране на логистичната мрежа на операцията;
* Оптимизиране на мрежата, вкл. Оптимизиране на целевия план за използване на мрежата;
* Анализ на възможната замяна на ресурси, вкл. На запаси от крайни ресурси;
* Операционно планиране и изпълнение, вкл. Планиране на материалните потоци и разчети за очакваното изпълнение
Тиловото осигуряване гарантира операцията при изобилие от ресурси. Логистичната система се превръща в гъвкаво средство за преодоляване на неопределеността и риска на военната операция. Преминаването от тилова към логистична поддръжка на операциите е преход от функционално към програмно управление на ресурсната подготовка за отбрана.
Мирновременни отбранителни потребности на НС и осигуряването му с ресурси
Мирновременните отбранителни потребности на ВС могат да се обощят в три групи потребности: от трудови, от материални и от финансови ресурси. Тези групи потребности са необходими на ВС както в мирно, така и във военно време. Разликата в потребностите от тези ресурси при двата вида условия е само в техния количествен обем.
Трудовите ресурси необходими за ВС могат да се групират по следния начин:
-офицерски и сержантски състав;
-войнишки състав
-военни служители
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за обработка на информация и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.