Технология за обработка на информация и знания


Категория на документа: Други


- подготовка на икономиката на страната
- подготовка на населението

МП на страната обхваща продължителен период от време - от края ба една война (криза) до началото на друга война (криза), в която учатсва държавата или коалицията от държави - съюзници.

2. Видове мобилизация

Мобилизацията на страната може да бъде "пълна" и "частична".

Пълната мобилизация на страната обхваща подготовката и военновременното развръщане на всички видове (ВВС, СВ, ВМФ) и родове ВС (ЗРВ, КИС и т.н.) на цялата система на ГЗ, включително нейните военизирани граждански формирования, на всички отрасли на националното стопанство и гражданска мобилизация на резрва.

Частичната мобилизация в зависимост от конкретната обстановка може да обхване отделно обединения или съединения на ВС, част от системата на ГЗ и нейните военизирани формирования, отделни отрасли на националната икономика и частична мобилизация на гражданския резерв. Такава мобилизация може да се провежда при военни конфликти с ниска или средна интензивност, както и при кризи от друг характер - природни бедствия, икономически кризи, епидемии сред населението.

Изобщо, обхвата на мобилизация зависи от конкретната регионална и международна обстановка.

3. Икономически и военно-икономически потенциал

Мобилизационната готовност на националното стопанство се определя от фактическата му способност с наличните ресурси и средства в определен момент от време да осигури ВС за водене на бойни действия и за поддържане живота на населението на страната.

Възможностите на една страна да задоволява както мирновременните, така и военновременните си потребности зависят от нейния икономически потенциал (ИП). ИП на една държава е максималната възможност на нейното стопанство (икономика) в определен момент от време да задоволява ефективно потребностите на своето общество. БВП характеризира най-пълно величината на ИП на една държава.

Военно-икономическият потенциал (ВИП) е част от ИП на страната, който се използва непосредствено за удовлетворяване на военните й потребности. ВИП, т.е. тази чст от ресурсите на страната, която може да се използва за задоволяване на нейните военни потребности.

4. Характерни особености на икономиката във военно време и основни военно-икономически задачи на МП

Характерните особености и изменения на икономиката на една страна във време на война са:
- функционирането и развитието на националното й стопанство е подчинено на изискванията и задачите за водене на война и налага включване на военното производство и осигуряване действията на ВС на всички отрасли на икономиката.
- Засилва се ролята на държавното регулиране в развитието на икономиката
- Промяна в структурата на производство - като се увеличава производството на продукция с военно предназначение, а се намалява тази с гражданско значение
- Значителни промени в качеството и количеството на използваните в националното стопанство човешки ресурси.
- Усъвършенстване на специализацията и кооперираните връзки за производство на военна и гражданска продукция.
- Големи изменения в използването на транспортната система и съобщенията
- Изменения във външноикономическите връзки и сътрудничество

Целта на тези изменения е максимално задоволяване потребностите за успешно водене ба войната. Именно това е стратегическата цел на МП на националното стопанство (НС). Основните икономически задачи на МП са:
- осигуряване на военновременните потребности на ВС с всичко неонходимо за оцеляване и водене на б.д.
- осигуряване на военновременните потребности на НС като гаранция за задоволяване нуждите на ВС и населението
- осигуряване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки.

Въпрос 47: Правна рамка на мобилизационната подготовка на националното стопанство

Правната рамка на мобилизационната подготовка (МП) включва законите и подзаконовите нормативни актове. Основният закон за провеждане на МП на страната и на НС в частност е ЗОВС. Всички закони включително и ЗОВС трябва да съответстват на Конституцията на РБ, т.е. те трябва да я нарушават и да и противорeчат.

ЗОВС ЗОВС на РБ е структуриран в три части. Основната отнасяща се за Националното стопанство е първата му част.

В първта част се уреждат в правно отношение основите на отбраната на страната. В отделните нейни глави се уреждат: - Обществените отношения свързани с отбраната на страната и ВС на РБ; - Отбраната като система от дейности; - Съвкупността от дейности по осигуряване на отбраната; В първата част на ЗОВС са определени и икономическите основи на отбраната на страната. Втората част на ЗОВС разглежда въпросите на устройството на ВС и войнските задължения. Третата част на закона обхваща административно-наказателните разпоредби и принудителните мерки във връзка с отбраната и ВС.

Подзаконови нормативни актове в областта на МП. Освен с конституцията ЗОВС въпросите по МП на страната (в това число и на националното стопанство) се уреждат с различни подзаконови нормативни актове, такива като укази, постановления, разпореждания, решемия и др. Тези подзаконови нормативни актове се издават от президентството, МС, различните миистерства и ведомства. Тези подзаконови актове се издават, защото в ЗОВС се изясняват основните въпроси касаещи отбраната и ВС, а не се и предполага да се разработват подробно всички въпроси на МП на НС. Подзаконови нормативни актове допълващи ЗОВС има по следните осножни въпроси на МП ма националното стопанство: - Във връзка с гражданската мобилизация на населението във време на война. Това е указ за гражданска мобилизация, утвърден от Президента, с който се регламентира задължителното участие на всички трудоспособни граждани в отраслите на НС, съобразно нуждите на отбраната или друга конкретна кризисна ситуация. В него се определят пределните възрасти за задължително трудово участие в отраслите на НС при гражданска мобилизация - жени от 16 до 60г. Мъже от 16 до 65г. - " Директива за привеждане на държавната и местната администрация, дружествата и организациите със стопанска и нестопанска дейност в готовност за работа във военно време ", одобрена с решение на МС 409/93. - В МС е разработена " Наредба за организацията и поддържането на военновременната система за управление на държавата и местната администрация, дружествата и органи зации в мирно и боенно време ". - Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, организациите и учрежденията разработват и поддържат в готовност за въвеждане в действие военновременни планове. Като помагало за органите, разработващи плановете, е изготвена Методика за военновременните планове на министерствата, ведомствата, областите, търговските дружества и организациите със стопанска и нестопанска дейност. Редът за създаването и поддържането на мощностите за военновременна дейност е уреден нормативно с " Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство ".

- Редът за създаване, съхранение, отчитане и използванена военноременните запаси и държавните резерви норматовно е регламентиран с " Наредба за държавните резерви и военновременните запаси ".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за обработка на информация и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.