Технология за обработка на информация и знания


Категория на документа: Други


- " Наредба за стокообмена, направленията и механизмите за осигуряване на военновременния план ". - За осигуряване на националното стопанство с висококвалифициранаи особено дефицитна по някои професии работна ръка, а също и с ръководни изпълнителски кадри на стопанските организациии учреждения се утвърждават контролни числа за отсрочване от повикване във ВС. Нормативният документ, регламентиращ тази дейност, е " Нардба за отсрочване от повикване във ВС при мобилизация на запаси и механика ". - Финансовото осигуряване на дейностите по подготовка на националното стопанство за работа във военно време се извършва от държавния бюджет.

Въпрос 48: Организационна рамка на отбранително-мобилизационната подготовка на Нaционалното стопанство

1.Обхват и същност- обхваща:
-Мобилизация на трудовите ресурси за нуждите на отбраната;
-мобилизация на финансовите ресурси;
-мобилизация на основните производствени активи;
-мобилизация на суровини и м-ли за нуждите на отбраната.

2.Основни напшравления на МП на НС са:
-диференцирано изразходване на финансовите ресурси;
-създаване на държавни резерви и военновременни запаси;
-организиране на военновремнните информационни системи;
-повишаване устойчивостта на националното стопанство;
-научноизследователска и практико-приложна дейност;
-създаване на резерви от чуждестранна и национална валута и др.

3.Принципи, които трябва да се спазват при мобилизационната подготовка и развръщане на НС са:
-непрекъснатост, маневреност, приемственост, координация, концентрация на ресурсите в основните отрасли; съгласуваност

4.Основните изисквания при провеждането на МП:
-създаване още в мирно време на оптимална отраслова структура;
-поддържане на необходимо ниво състоянието на отбранителната индустрия;
-натрупване на достатъчно количество от стратегичесак9те материални запаси;
-разпространение на МП върху цялата територия на страната;
-провеждане на мероприятия за намаляване на загубите сред населението при кризисни ситуации и т.н.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за обработка на информация и знания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.