Текучеството на кадри в супермаркет


Категория на документа: ДругиЗадачи:
1.Да се опише фирмата
2.Да се опише проблема
3.Да се анализира проблема и неговото влияние ( Анализ на структурата, анализ на взаимоотношенията, анализ на влиянието )
4.Да се синтезира информацията от анализа

Подходи:
Системен

Методи на изследване:
1. наблюдение
2. кабинетно проучване
3. интервюиране
4. анализ и синтез

Задачи:

1.Описание на фирмата:

"Виктория" ЕООД е верига магазини супермаркети в Елховска област. Веригата е създадена през 1998 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) с рещение № 23742 / 12.04.1998г. от Ямболски окръжен съд. Централния офис на фирмата е в град Елхово, ул. Янияца 1.
Веригата разполага с 6 магазина, основен предмет на дейност е продажбата на стоки и услуги на добри цени. Магазините са разположени в Елховска област- 2 магазина в град Елхово и 4 разпръснати по селата

Собсвеник на веригата е Иван Димитров, всеки магазин си има управител, който ръководи търговския обект. В колектива на един магазин участват още продавач- консултанти и касиери. За счетоводната дейност на ЕООД- то отговарят счетоводител и счетоводител- касиер.

Целите на фирмата се изразяват в задоволяването на нарастващите изисквания на потребителя за качествени стоки, които са на сравнително по- ниски цени. За своите клиенти веригата организира всеки месец промоции и томболи.

2. Описание на дейността и структура на фирмата:

2.1. Описание на дейността:

Веригата супермаркети "Виктория", разполага с 6 магазина, с идентичен начин на дейност, подредба и външен вид на обектите. Два от тях са разположени в град Елхово на стратегически добри места, останалите 4 са разпръснати в близките села и са по малки от тези в града. Смените в магазините са две,персоналът във всяка една смяна се състой от четирима продавач- консултанта и двама касиера т.е. общо 8 продавач- консултанта и 4 касиера.

Мястото на касиерите е зад касите, а продавач- консултантите са тези които подреждат супермаркета, поддържат външния му вид, както и постештат клиентите и им помагат в ориентирането и избора на стоките

2.2.Организационна структура за управление на фирмата:

Собственикът на магазините изпълнява и ролята на главен управител на фирмата. Той след работата в щесте магазина, прави постоянни проверки на качеството на работа и изпълнението на задълженията и поставените цели на всеки един от управителите. Следи дадените и получените заявки за стока.

Управител: всеки от шесте магазина има собстен упавител, който ръководи и организира работата в своя обект. Той прави поръчките за доставка на липсващатата стока, контролира работата на подчинения му персонал, разработва графиците за смените му. Следи дадените и получените заявки и доставки.
Продавач- косултанти:
Отговарят за поддръжката и наредбата на стоката в магазина и нужната хигиена. Те приемат доставките на стока, проверяват я дали съоветства с посоченото във фактурата и дали отговаря на срока на годност. След като са приели стоката започват да я разпределят и подреждат по щандовете. Те трябжа да следят и срока на годност на старата стока в магазина. Постещат вежливо клиентите, обслужват ги, упътват и информират за стоката на супермаркета. Смяната се издава само след като магазинът е зареден и почистен.

Касиери:
Персоналът, които работи на касите. Те поздрававят клиентите, маркират желаната стока на компютъра, извършват раплащателните операции. Всеки един касиер си има собствен профил в програмата, с която се работи. Неговата смяна приключва с отчитане на касата пред управителя или колегата които поема следваща смяна на касата.
.
Счетоводител:
Ръководи и организиравътрешния финансов контрол извършва на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях. Подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания. Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление. Организира и осъществява уреждането на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, общинските съвети и с банките, за провеждане инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните документи в съответните органи.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността му.

Счетоводител касиер:
Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа.Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Текучеството на кадри в супермаркет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.