Текучеството на кадри в супермаркет


Категория на документа: Други


=134 максималният брой комуникации на ден на главния управител

Nmax.= (2n/2 + n- 1)
=(212/2 + n - 1)
=( 4096 + 12 - 1)
=4107 са комуникациите на управителя

Гъвкавост на апарата на управление

Агi= Pi/ Po
Агi= 12/ 6 = 2

5. Констатации:

В разглежданите отношения наистина съществува проблем, свързан с текучеството на кадри в супермаркет "Виктория".
Проблемът е от много дълго време и се дължи на недостатъчно предварително запознаване на работника с работния процес и условията на труд.
Постоянното наемане на неподходящи кадри води до утежняване на проблема. Честото затормозяване на персонала с допълнителна работа (тази на липсващия кадър), води до ощетяване на работниците, които с право вършат с нежелание работата си. Разглежданият проблем е на лице поради много причини, но главно е породен от недоброто кадрово управление и
набор.

7. Изводи:

1. Персоналът и ръководните кадри знаят за съществуващият проблем и се опитват да го избегнат или да го намалят до неосезаемост.
2. Персоналът е наясно, че текучеството ощетява, но и липсата на работници затруднява работният процес.
3. Ръководният кадър полага усилия да наема работници, но трябва да намери и решение по проблема със задържането им като постоянен персонал.
4. Работниците не са колегиални с новопостъпилите, тъй като през обучителният им период те са допълнително натоварени.
5. Непълната информация, която се предоставя на кандидат-кадъра е предпоставка за напускането му, след като той в процеса на работа установи "неспоменатите" негативи

8. Препоръки:

На първо място трябва да се предоставя пълна информация за работния процес , актуална длъжностна характеристика . Така работника ще постъпва на работа запознат и няма да се отказва толкова бързо и да напуска. При евентуални липси на работна ръка , другия персонал запълващ липсата трябва да се компенсира финансово или по друг начин, за да може да се мотивира и да работи със желание, а не съжалявайки и създавайки напрежение .

При новопостъпил кадър трябва да се наблюдава съпричастност, толерантност и колегиалност от страна на
стария работник. За целта ръководния кадър трябва да организира и
мотивира стария персонал, напомняйки че именно новопостъпилия ще поеме част от работата и за всички работата ще олекне . Създаването на постоянен колектив ще направи работата по-лека и съответно доста по-ползотворна. А приятната работна атмосфера ще се отрази положително и върху клиентите.

Освен това ако управителят на даден магазин не се справя с управлението на персонала може би трябва да потърси платени консултантски услуги от други фирми.

9.Заключение:

В курсовата разработка разгледах детайлно, анализирах и описах проблема с текучеството на кадрите в супермаркет "Виктория" . Въз основа на предоставената информация изведох описаните по-горе констатации и изводи. Това, което не бе изяснено напълно може би е как точно ръководния кадър да избире най-подходящият работник за дадената позиция измежду всички останали.

Използвана литература:__

Списък с използваната литература:

1. Мирчев А., Небл Т., Индустриален мениджмънт. Варна-Рощок. 2002 г.

2. Интернет

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Текучеството на кадри в супермаркет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.