Тема 8 и 9 от конспект по Социология на организациите


Категория на документа: Други8.Тема: Фирмена култура
- елементи на фирмената култура
- видове организационни структура - функционална, дивизионна, структура на бизнес единиците, матрична
- лидерството като средство за институционализиране на фирмената култура

Въведение:
Наричат съвременото индустриално общество, общество на организационната революция. Бюрократичният рационално-легален тип авторитет е характерен.Организационните позиции се отделят от социалния статус и се дължат на специално бюрократично знание, заслуги. Обществата на организационната революция. Социалните организации се брократизират до такава степен, че съществува опасност да излязат напълно от контрола на тези, които са ги създали. Функционалната диференциация е неотделима от функционалната специализация. Именно този обективен процес прави възможно създаването на изкуствени социални структури - специфични социални общности или "колективни личности".Социалната организация е едно такова изкуствено творение, което адекватно отговаря на условията на разделение на труда в обществото. Веднъж създадена, тя се превръща в "социален факт" по Дюркейм. По начало всяка организация се създава като нещо надличностно или безлично, за да въплъщава на ефикасност(ресурс за постигане на единица цели) и ефективност(степен, в която организацията постига целите си). Това е социален инструмент, които осигурява координация на множество човешки дейности.
Веднъж създадена организацията придобива индивидуален облик на "колективна личност". В поведението си тя се ръководи от илюзорни представи за самата себе си (Примерът с програмата совалка на НАСА), има своеобразни цели и способи за достигането им, модели на общуване между служителите т.е. се поддържа специфична фирмена култура. Термините фирмена култура, организационна култура и корпоративна култура са синоними.
Научното управление е управление на хора, организирани в трудови колективи.
Културният фирмен модел определя поведението на хората в рамките на организацията. Всеки от нас интуативно носи представата за Ние - той не е експлицитен - това са вярвания, ценности, поведенчески модели, начини на институционализиране на отношенията между хората - "общността на социалното изразяване". Нейните корени са в миналите й успехи и провали, които се втвърдяват в модели на действие, нормите и правилата на поведение. Фирмената култура е носител на онези цели, които придават смисъл на съществуването й пред служителите и пред обществеността.

Елементи на фирмена култура:
Културният модел е материален факт и подлежи на научно изследване.
Теоремата на Томас за сбъдващото се пророчество - Ако нещо се интерпретира от индивидите като истинно, то става истина.
Фирмената култура трудно се поддава на операционализация.
Структурни елементите на фирената култура не са обективни и субективни или рационални и ирационални.
Приоритетни елементи на фирмената култура - онези, без които организацията би загубила способността си за колективно, целенасочено действие, нейните ценности.
Корпоративните ценности са основните убеждения и вярвания, стандартите за индивисуално и групово постижение в организацията, принципите за индивидуално и групуво поведение, атрибутите на успеха, ориентация към промяна и иновация или традиция. Организационната култура включва утвърдени институционализирани и формално писани ценности и вярвания и кодекси на поведение - описание на начина на живот на служителите - кой какво има право да прави
Рутината - всекидневния живот на една организация и нейната идеология се превръщат в рутина, която показва на служителите какво се изисква от тях във всеки момент.
Комуникационната мрежа - формална и неформална. Рутината достига до служителите чрез ком. Мрежа. Тъй като моделите на фирмената кутура имат по-скоро имплицитен характер, неформалната комуникация е много важна за достигането им до служителите и приобщаването им към традицията чрез комуникация и неформални разговори.
Деловата среда е друг елемент на фирмената култура. Спрямо нея може да се откроят два типа:
-Култура на силната, масираната работа - високи производителни резултати
-Култура на залагането - изразходване на средства и изследователска работа, но без сигурност в успеха на продукта
Други структурни елементи:
-модели на взимане на решение
-модели на решаване на конфликти
- власт и политика
-мотивиране на служителите
-управление на стратегическата промяна

Администрацията не е монолитно цяло - съществуват равнища структурирани по определен признак- автономни групи
1. Политически назначените- главен изпълнителен директор, главен финансов директор, главен директор производство - най-висши равнища на администрацията, те са временно на работа- мандатно- сменят се от техния работодател, които също е политически назначен, целите са ограничени, резултатите трябва да са бързи.
2. професионални кариеристи - стабилна подготовка, опит, експетност, реална власт на знанието, имат влияние
3. професионална администрация - административно знание
4. щабни специалисти
5. парапрофесионалисти- липса на знание, ограничена мобилност, сигурност

Видове организационна структура:

1. Функционална - изграждат се отдели по функционални. Служителите се обединяват според типа дейност която изпълняват
2. Дивизионна - формулират се подразделения по продуктов или географски признак в рамките на които подразделения наречени Дивизии се сформират отдели.

Възприемат я големите организации произвеждащи разнообразни продукти или подразделенията им се намират в различни географски райони. При този тип структура организацията се състои от отделни елементи (дивизии) всяка от които се специализира в определена група продукти или в определен регион. Отделните дивизии се отличават с висока степен на самостоятелност и разполагат с всички функционални ресурси необходими за постигане на техните цели. Различават се основно Дивизионна структура по Продуктов признак и по Географски признак
При дивизионната структура по продуктов признак всички въпроси по производството и продажбата на отделна група продукти се концентрира в отделна дивизия. Всяка отделна дивизия има свои вътрешен строеж на функционален принцип както и свои производствени линии и/или заводи.

Придимства:

> Гъвкавост, бърза реакция на промените в средата
Недостатък:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема 8 и 9 от конспект по Социология на организациите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.