Тема номер две от конспекта по стилистика


Категория на документа: Други


2. История на стилистиката. Реторика, поетика, диалектика. Основни направления в съвременната стилистика. Наративна стилистика.
Стилистиката като наука възниква още в древността, но наименованието "стилистика" се появява твърде късно. Предполага се, че е употребено за първи път от немския романтик Новалис. В древността и през средновековието стилистиката е съществувала като реторика и поетика, които са се опирали главно на съчиненията на Аристотел. Названието "стилистика" не се е употребявало, защото е свързано с писменото фиксиране на говоренето, а тогава малко хора са чели, а още по-малко са пишели. По-късно, когато стилистиката става наименование на науката, реториката се включва изцяло в нея. В древността е била разработвана и поетиката. Занимавала се е със съчиняването, създаването, правенето на поетически неща, с всички въпроси, които са включвали начините на съчиняване, трансформациите на мисълта, преди да бъде изразена. С фигурите на мисълта се занимава поетиката, а с фигурите на речта - реториката.
В древността е съществувала още една наука - диалектика - наука за разговора, беседите, начините на водене на спор и убеждаването.
В древността думата "стил" е получила значението "слог, маниер на речта". Корените на стилистиката трябва да се търсят в представите на древните за изкуството на стила сиреч - начина на изразяване, маниера, слога.
Основните направления в стилистиката могат да се представят във вид на бинарни противопоставяния:
1. Прави се разлика между стилистика на средствата - анализ на стилистичните потенции на основните и промеждутъчните равнища на езика; и функционална стилистика - изучава функционирането на езика в различните сфери и ситуации на общуване.
2. Стилистика на художествената реч и стилистика на собствено комуникативните стилове: официално-делови, научен, публицистичен, ежедневно-разговорен.
3. Прави се разлика между частна стилистика - изучава стилистичната структура на отделно взет национален език и съпоставителна стилистика - обсъждат се и се сравняват стилистичните структури на два или повече езика и на тази основа се цели да се открие общото и специфичното в стилистичния слой на езика.
4. Стилистика на отправителя на съобщението и стилистика на получателя.
5. Синхронна стилистика (стилистика на СБЕ) и диахронна (историческа) стилистика.
6. Стилистика на езика и стилистика на речта (Пиер Гиро говори за):
*стилистикиа на текста, чиято цел е да открие, опише и разтълкува стилистичните ефекти в техните специфични контексти. Това е стилистика на рета.
*стилистика на езика, чиято цел е да класифицира стилистичните ефекти по категориите, които ги пораждат.
- описателна стилистика на езика - занимава се с инвентаризация на разновидностите на стилистичните окраски или с инвентаризация на фигурите.
- функционална стилистика - изучаването на стилистичната окраска в зависимост от специфичните потребности на комуникацията.
- генетическа стилистика - изучава стилистичните средства, характерни за писател или група писатели в тази степен в която изборът се определя от културата и други особености на писателя.
7. Генеративна стилистика - стилистика на създаването на текста и рецептивна стилистика - стилистика на възприемането.
8. Теоретическа стилистика - при какви обстоятелства в езиковата действителност говорещите/пишещите предпочитат едни или други думи, изрази... и практическа стилистика - дава препоръки кога какви изрази могат да се използват (СТ. Брезински).
9. Нормативна стилистика - нейн основен предмет е как човек да говори или да се изразява по-добре. Занимава се с проблемите на "правилното" и "неправилното" в относителен план.

Нормите на лингвостилистиката:
*чистота;
*краткост;
*яснота;
*отсъствие на двусмислие.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема номер две от конспекта по стилистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.