Теми по банково дело


Категория на документа: Други


16.02.2010. Банково дело 1.
ТЕМА 1. Влияят ли парите на икономическата активност?

Всяка рецесия през изминалия 20-ти век е предшествана от намаляване на темпа на нарастване на паричната маса, което свидетелства, че промените в паричната маса могат да се разглеждат като движеща сила на икономическите цикли (възходящи и низходящи движения на съвкупното производство), но не всяко намаляване на темпа на нарастване на паричната маса води до рецесия.

1.Същност на парите. Парите се дефинират като общо прието средство за покупка на стоки и услуги и за погасяване на дългове.
2.Функции на парите.
1) Средство на размяната - Сър Уилямс Стенли Джевънс бартерът е размяна на това, което е относително излишно с/у това, което е относително необходимо. Времето и средствата, изразходвани в опита за размяна на стоки и услуги се нарича транзакционни разходи. При бартерната икономика транзакционните разходи са големи, защото хората трябва да удовлетворят едно двойно съвпъдение на потребностите. Те трябва да намерят някого, който има търсената от тях стока или услуга и който освен това търси предлаганата от тях стока/услуга. Парите стимулират икономическата активност като намаляват транзакционните разходи. Те дават възможност на хората да се специализират в това, което умеят най-добре. Ето защо парите са основен елемент на икономиката.
2) Разчетна единица (средство за смятане) (N(N - 1))/2 <=>(N2 - N)/2
Използването на парите като разчетна единица намалява транзакционните разходи в икономиката, като съкръщава броя на цените.
Стоки
Цени
10
45
100
4950
1000
499500
3) Средство за съхранение на стойността. Парите изпълняват функцията на средство за съхранение на стойността, чиято основна цел е да се запази покупателната способност от момента на получаване на дохода, до момента на изразходването му. По време на висока инфлация парите не са пълноценно и надеждно средство за съхранение на стойността.
За да може една стока да функционира успешно като пари, тя трябва да отговаря на определени критерии:
a) Да се стандартизира лесно.
b) Да е общоприета.
c) Да са делими, за да могат да се използват части от тях. ( Пример: През 80-те години цигарите Кент в Румъния се използват като средство за разплащане.)
d) Да не се разваля бързо.
e) Да е лесно преносимо. (Това е и причината, златото да не продължи да бъде пари.)

ТЕМА 2. Видове пари. Стойност на парите.
1.Видове пари. Парите могат да бъдат класифицирани в зависимост от определени критерии.
1) В зависимост от това дали имат материален носител или не парите биват налични и безналични. Наличните пари са банкнотите и монетите. Техни материални носители са предимно хартията и метала.* Безналичните пари са парите по сметки в банките. Те нямат свой материален носител. Размерът им се означава с цифрови означения.
2) Парите могат да бъдат разграничени и по това, дали имат или не своя вътрешна стойност. Парите, които имат вътрешна стойност са близки до стоките. Пример: Златните пари.
3) Обезпечени и необезпечени - като покритие на обезпечените пари обикновено се използват златни резерви, държавни ценни книжа и други общи активи. В съвременния свят повечето пари са необезпечени и без вътрешна стойност.
4) Местни и чуждестранни
5) Конвертируеми и неконвертируеми.
2.Стойност на парите.
1) Вътрешна стойност - това е стойността на материала, от който са изработени наличните пари. В днешно време, тя е незначителна. Тя не отговаря на изписаната в/у тях номинална стойност, както това е било в един по-ранен етап от развитието на парите.
2) Номинална стойност - това е стойността, означена в/у паричните знаци от техния емитент
3) Курсова стойност - това е стойността, която едни пари имат към други, емитирани от друга институция. 1Е = 1.95 лв.
Номинална ст. - Вътрешна ст. = Сеньораж
20 лв - 3 лв. = 17 лв.
Сеньоражът е чист приход на Централната банка.
Какво ще се случи със сеньоража в условията на хиперинфлация? - сеньоража се увеличава.
Икономистите правят разлика между пари и богатство.
Богатството е съвкупност от активи, които икономическите агенти притежават.
Активите са вид имущество. Обособяват се в 3 групи:
1) парични
2) финансови
3) реални
Някои автори говорят за 2 групи: финансови и реални. Като към финансовите причисляват паричните.
Активите могат да се разграничават по 2 основни белега:
1) ликвидност - относителната лекота и бързина, с които един актив може да се превърне в средство на размяната; парите са най-ликвидния актив, защото те са средство на размяната и не трябва да се превръщат в нещо друго, с което да се извършва покупка;
2) доходност - активите носят доход в явна форма, известен като експлицитен доход; други активи носят доход в скрита форма, известен като имплицитен доход /напр. една картина, ценните книжа, акциите, недвижимо имущество/.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.