Теми по данъчно право


Категория на документа: Други
Учебник на И.Стоянов-актуален до м март :( ;

"Дан система на РБ" на Ст.Кешев ;

Препоръчително от закона

Тема №1 ГЕНЕЗИС НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

В Т се определят няколко етапа в развитието на дан облагане : първият етап разглежда дан облагане в древността - първобитното общество не е имало дан облагане тъй като нямало общ фондове -индивидуалните доходи изначално доброволно са били собственост на общността.Появата на дан облагане свързваме с преминаването от присвояваща към производяща икономика -това е времето на прехода към родово общинния строй.В този период се извършва постепенна индивидуализация на труда и потреблението и това довежда до зараждане на частната собственост.При обособяването на частните интереси в обществото се съхраняват общи за всички индивиди нужди и потребности ,които могат да бъдат удовлетворени само със съвместните усилия на обществото .Тези общи нужди и потребности са свързани с охрана на територията ,собствеността ,доходите ,живота на хората .А освен това и за поддържане на ред и стабилност в социалните взаимодействия вътре и извън общността .Тези общи интереси са общо благо ,за чиято защита са необходими средства за финансирането им се налага отделните собственици да отдават част от доходите си в общ централизиран фонд.Защитата на тези общи блага изисква създаване на държавна администрация ,която да осъществява защитата на този общ интерес и нейното отделяне от материалното производство .Това налага изземване на собственост за издръжката на тази администрация .Най напред се появява във военните отряди .

Разходите за издръжка на тази администрация са основната причина за появата на данъчното облагане .

Вторият етап в развитието на дан облагане е свързан със средновековието от 5 - до 15 век.през този период дан обл е съвкупност от случайни и безразборни такси и мита ,които най рядко са плащани въз основа на обичаи на религиозни ,етични или договорни стандарти .Плащането на данъци в този период става преимуществено в натурална форма и във вид на наличносни повидности.Данъците не са преобладаващият източник на държавните приходи, в този период значителна роля има плячката ,даренията ,т нар регалии-държавен монопол върху някои видове производства и друга категория са т нар домени -те осигуряват приходи от публ собственост или собственост на държавата се отдава под наем.

В средновековна Европа дан плащания повсеместно имат характер на еднократни изземвания.Периодично парламентите на държавите предоставят правомощия на управляващите за събиране на едни или други данъци най вече в извънредни ситуации -напр с предстоящо обявяване на война и воденето на военни действия .

В периода на късното средновековие започва да се формира рационална данъчна система ,тъй като се засилва необходимостта от финансови ресурси за финансиране на все повече публични дейности .Появяват се нови данъци ,стесняват се натуралните отношения и се развиват стоково -паричните ,това води до разширяване паричната форма на плащане на данъци .Започва да се формира и научна теория за плащане на данъци.Появата на научната теория се свързва с Адам Смит -в труда си в изследване първи обосновава принципи на данъчното облагане ,които са актуални и до днес.

Третият период е новото и най новото време -от 16 век до днес .Този период се отличава с по малко количество данъци и голямо еднообразие .Формата на данъците става по определена .Правилата за администриране на данъците по прецизни и при извора на данъци се предпочитат тези ,които предполагат по голям доход.Понижават се мащабите на косвеното данъчно облагане ,отменят се данъци върху стоки от първа необходимост,засилва се регулаторната функция на данъчното облагане .В този период се създават и правните конструкции на по -голяма част от съвременните данъци и такси .Постепенно се формира системата на данъчното облагане ,като една комплексна икономическа правна наука и се формира системата на данъчното законодателство .След първата световна война повечето европейски държави преминават към организация на дан системи ,стъпила на научна основа .А днес в страните от ЕС имаме общностно данъчно законодателство.

Тема № 2 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЧНОТО ПРАВО .ПРЕДМЕТ МЕТОД И ИЗТОЧНИЦИ

Приема се у нас ,че дан право не е самостоятелен правен отрасъл ,а като част от финансовото право ,защото обхваща само част от общ отношения ,които са предмет на финансовото право ,а именно отношенията по повод разпределяне на националния доход и постъпването на парични средства в бюджета под формата на данъци.Отношенията ,които регулира данъчното право са част от предмета на финансовото право .Приема се ,че е дял от финансовото право.За законосъобразното развитие на отношенията по повод разпределяне на дохода и постъпване на средства в бюджета са създадени специални контролни органи и контролни правни норми ,които регулират отношения също част от предмета на дан право .Дан право регламентира отношения които имат принципно паричен характер.И това са същинските данъчни отношения ,заедно с тях съществуват и организационни несъщински правни отношения -те имат процесуален или контролен характер.Данъчните отношения съществуват само като правни отношения .Тези отношения не съществуват реално в действителността по друг начин освен като правни отношения .

Не може да има данък без да има правна норма ,която да предвижда неговото съществуване.

Методът на правно регулиране на дан право е властнически ,императивен ,който метод изключва наличието на диспозитивни правни норми в данъчното право.Методът на данъчното право е обусловена от спецификата на предмета на дан право съвкупност от способи ,похвати и средства за правно въздействие върху данъчните отношения .

Особеностите на метода на дан право са обусловени от публично правната природа на дан облагане и от средните негови признаци-

Публично правен характер на целите на облагането -за дан облагане е характерно приоритет на публичния интерес пред частния интерес .Плащането на данъци има за цел да обезпечи парични средства за разходите на публ власт

-приоритетът на публ интереси не означава ,че на законодателя и на правоприлагащите органи е позволено всичко.Правоприлагащите органи участвайки в дан правоотношения следва да съобразят поведението си с правни принципи ,с международните правни стандарти и най вече с правата на отделната човешка личност.Приоритетът на публичните интереси предполага ,че механизма на дан регулиране е призван нормативно да закрепи реализира и обезпечи защитата на публичния интерес нерядко чрез ограничаване на интересите на частните лица .

Реална сделка ; Нереална сделка = недействителна сделка

Третата особеност на метода на дан регулиране -участниците в дан отношения реализират изцяло публ интерес и няма никакъв личен интерес .Има индивидуално безвъзмезден характер .В процеса на реализиране основното задължение на данъкоплатците държавата отвлича участниците във правоотношения в които те нямат собствени имущ интереси.Частният интерес в дан правоотношение е отчетен тогава когато той е съгласуван с публичния интерес от получаване на достатъчно финансови ресурси за съществуването на държавата .Отсъствието на частен интерес в дан отношения прави тези отношения конфликтни .

Четвъртата особеност -в дан право преобладават задължаващите и забраняващите правни норми и позволяващи правни норми .

Дан задължение се плаща не по собствена инициатива на данъкоплатеца ,а по силата на конституционно-правна обвързаност ,при което едни дан з-я са непосредствен израз на тази обвързаност а други обезпечават тяхната реализация и поради тази причина по голямата част от правните норми в дан пр са забраняващи и задължаващи .Диспозитивните елементи са свързани с възможността данъкоплатецът да определя по свой избор дан си политика -да определя дали да ползва дан облекчения или не ,да участва в дан отношения лично или чрез представител.Диспозитивните елементи нямат собствено дан природа ,а са следствие от прилагането на гражд-правни институти в дан правоотношения.Пораждането на права и задължения в сферата на дан облагане става не на основата на конкретен юридически факт,а по силата на непосредствено предписание ,съдържащо се в закон.И публичните и частните субекти в преобладаващата си част встъпват в данъчни правоотношения не по своя воля ,а по предписание на закона .Ако в др пр отрасли правоотношението се инициира от самите субекти -в дан право това е резултат от предписание на закона.В дан пр отношения участват както публично правни ,така и частно правни субекти.Публично- правните встъпват в тези отношения не като юридически лица ,а като носители на компетентност,като лица притежаващи държавно -властнически правомощия .Тези правомощия включват правото да издават индивидуални административни актове ,да изискват изпълнението й ,да осъществяват дан контрол и да прилагат принудителни административни мерки .

Субординацията в дан правоотношения има винаги функционален характер .Отношенията между държавните органи или длъжностните лица като правило имат административно -правна природа .

Последната особеност ,свързана с метода на пр регулиране -това е ,че дан право за първи път получава нормативно признание и развитие институтът на индивидуалното -каузално тълкуване от властнически субекти на актове на данъчното законодателство.Този институт е неизвестен на другите пр отрасли .Става дума за официално даваните разяснения по въпроси ,поставени от данъкоплатци за реда на начисляване и заплащане на данъци и такси ,които имат важно юридическо значение доколкото изпълнението на незаконосъобразни писмени указания от органите по приходите в рамките на тяхната компетентност е обстоятелство ,изключващо вината при извършване на данъчно правонарушение .

ИЗТОЧНИЦИ НА ДП

Източниците образуват една многостепенна йерархическа система ,която включва межд договори и актовеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по данъчно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.