Теми по данъчно право


Категория на документа: ДругиВ юр смисъл източниците на дан право са нормативните актове приети по установения в З за нормативните актове ред от компетентен държавен орган -НС ,МС .Основен източник на ДП е Конституцията -универсален норм акт ,съдържа норми ,които се конкретизират в други отрасли на правото .Имат висока степен на обобщеност и абстрактност.К не съдържа дан -пр норми, а конституционни норми които регулират дан облагане .Основен текст в К ,който регулира дан облагане - чл 60 К. НС не може да делегира правото си да определя данъците по основание и размер със закон на друг орган.Освен това то не може под друга форма освен със закон да прави това.Не може с решение да се установи данък ,единствено със закон.Не може да прехвърли това право на местните органи на власт,нито пък на МС .В К се съдържат и други норми ,които са относими към дан право ,например пр на НС да постановява амнистия ,включително и финансова амнистия.

След К са данъчните закони .ЗДДФЛ,ЗКПО,ЗДДС,З за акцизите ,Зза местните данъци и такси ,З за данъците върху застрахователните премии - това са материалните дан закони ,процесуалният е ДОПК .

По принцип всеки дан закон има минимално съдържание ,свързано с елементите на дан задължение:

-обект на дан облагане

-субекти на дан облагане

-дан основа

-дан ставка

-срок за плащане

Друга категория източници са подзаконовите нормативни актове .Трябва да се отграничава приемането на подзаконови нормативни актове .Но повечето дан закони имат правилници за приложението си .По отношение на указанията -те са вътрешно служебни актове и не са източник на правото .От фин право -обичаят и практиката не са източници.

ЗЗД -например институтът на погасителната давност, обаче има изрична уредба в ДОПК

Международните договори -те трябва да са ратифицирани ,обнародвани и влезли в сила -те имат предимство при противоречие с вътрешното законодателство.

Сред източниците на правото сред международните договори основно място заемат спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане ,межд договори за сътрудничество и взаимопомощ по въпросите на спазване на дан законодателство.Тези договори могат да са както двустранни ,така и многостранни .Те регулират въпроси на двойното дан облагане по универсален начин или по отношение на отделни групи данъкоплатци или обекти на данъчно облагане .По отношение на спогодбите за избягване на двойното дан облагане - те имат всички белези на межд договор и се ратифицират от НС , освен него и МС.

Съдебната практика не е източник.Решенията на Конституционния съд -са източник ,когато отменят норми от дан закони противоречащи на К ,решенията на ВАС ,когато отменят подзаконови норм актове , които противоречат на дан закони .

Тема № 3 СРАВНЕНИЕ НА ДП С ДРУГИ ПРАВНИ ОТРАСЛИ

ДП стои най близо до административното право и конституционното .ДП ползва институти на административното право и най често дан закони препращат за процедурни въпроси към АПК ,а по въпроси свързани с административни нарушения към ЗАНН.

Пр отрасли които са в системата на публичното право -метода е властнически .В АП е възможна и диспозитивна уредба ;

Предмета на АП -те са безобектни ,те са свързани с управлението ,а ДП -парични отношения ,имат за предмет паричен обект.

Пар отношения които регулира гражд право -са равнопоставени , а при дан право - властнически .Много често дан пр норми се прилагат въз основа на развили се преди това гражданско - правни или търг- правни отношения .

ДП и ТП -разлики има както в предмета ,така и в метода на регулиране .ТП и отношенията които регулира не са свързани с разпределянето на нац доход ,а ДП не се занимава с лични и неимуществени отношения ,общото обаче е ,че и двата дяла уреждат имуществени отношения .

Прилики и разлики могат да се търсят и по отношение на субектите -в дан правните отношения винаги едната страна е държавен орган -орган по приходите .В АП - това е административен орган ,при гражд и ТП също може да има държавен орган , но ще участва като равнопоставен орган при граждански оборот.

Тема № 4 ПОНЯТИЕ И ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЦИТЕ

Данъкът е сложна икономическа и правна категория .Основно понятие в ДП .Данъкът се изучава от финансово-правната наука и от учебната дисциплина ДП.Финансовата наука изучава данъка като основен приход в бюджета на държавата .Тя разглежда основните принципи на дан облагане и изследва влиянието на дан облагане върху социалния живот.А правната дисциплина ДП изследва правните норми ,с които се установяват данъците ,техните елементи ,процедурите за изчисляване и събиране на данъците ;От икономическа гл точка данъкът се разглежда като част от доходите на гражданите или на данъчните субекти,която част безвъзмездно се изземва и се предоставя на държавата .В това определение държавата се разглежда като пасивен кредитор ,който чака да му се внесат дължимите данъци.Но това определение е непълно ,защото не разкрива връзката между държавата и данъка .Отношението данък-държава е сложно отношение ,спори се в теорията точно как и кога са възникнали данъците ,но не се оспорва връзката между данъка и държавата и тази връзка държава -данък се счита за неотменима .

В исторически аспект първите демократични идеи свързани с данъчното облагане се зараждат с идеята да се наложи контрол върху владетелите и техните разходи ,както и контрол върху събирането на приходите .Адам Смит казва ,че плащането на данък да стане признак на свобода ".Той въвежда четири принципа на дан облагане и те са :

-принципът за равенство и съизмеримост на данъка спрямо обектите на дан облагане

-принципът за предварително и точно определяне на дан задължение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по данъчно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.