Теми по данъчно право


Категория на документа: Други


-принципът за удобство на данъка

-принципът за икономичност на данъка -организацията за събиране на данъците да става така че в държавата да постъпват колкото е трябвало ,т е разходите по събирането на данъците да не надхвърлят данъка

От правно гледище икономическите теории се свеждат до две групи :

1. теории изградени в основата на частно право -според тях данъкът се дължи на базата на договор между данъкоплатеца и държавата ,според който данъкоплатецът доброволно се задължава да плаща данъци а държавата да разходва данъците за задоволяване на колективните потребности на обществото.Въпросите на които не дават отговор тези теории са кога и как гражданите се съгласяват с плащането на данъци.

2.теории ,които разглеждат данъка през призмата на публичното право-според тях данъкът се дължи ,защото е елемент на общия суверенитет на държавата -без данък няма държава и държавен суверенитет;- не може да се изясни същността на данъка ,ако не се вземе в предвид предназначението и функциите на данъка -основното предзначение е фискалното -т е данъкът е основен приход в държ бюджет ; данъкът изпълнява още и икономически социални и други функции

В съвременната държава данъкът се ползва като регулатор в в сферата на стопанския живот .

В социален план Д може да се използва за по справедливо преразпределение на доходите чрез държавните парични фондове .

Юридическите белези на Д:

-Д е публично вземане ,субективно право на държавата да получи определена парична сума;На това субективно право съответства конституционното задължение на гражданите да плащат данъци.Основните закони на много страни закрепват плащането на данъци като основно конституционно задължение.

Със задължителния характер на данъчното вземане се свързва една от най важните особености на регулирането на дан отношения , а именно законовата форма за учредяване на данъци.Изключителното право на държавата да установява данъци на своята територия обозначаваме с понятието фискален суверенитет.Възможно е държавата да преотстъпи правото си да получи тези вземания ,както е при местните данъци.Съществува и друга форма на преотстъпване под формата на дан облекчение .

Данъците са законоустановени вземания на държавата ,които имат паричен характер и постъпват приход на бюджета .

Тома определя данъците като разрешена от З форма на грабеж.

Определяне на Д въз основа на З като парична форма на отчуждаване на собственост за осигуряване на разходите на публичната власт формулира Конституционния съд на руската федерация .Според това определение данъкоплатецът няма право да се разпорежда по свое усмотрение с част от имуществото си ,изчислено като парична сума за да направи плащане в принос на Министерство на финансите или редовно да прехвърля тази сума в полза на държавата ,тъй като в противен случай ще наруши права и законни интереси на други лица и на държавата .В този случаи според К съд събирането на данъци не може да се счита за произволно лишаване на собственика на имота от средства ,тъй като това е юридическа конфискация на собственост ,произтичаща от конституционни публ задължения и права.

Юридическите характеристики на Д се изразяват в следното :

- Те са невъзвръщаеми вземания с паричен характер ; държавата не поема задължение да върне сумата при никакви условия

- Те са безвъзмездни вземания-няма насрещна престация -това отличава данъците от таксите -при таксите получаваме определена услуга насреща

- Възникват по силата на закон, а не по силата на ИАА

- Определят се едностранно от държавата и е изключено договорното начало

- Изпълнението на данъчните задължения е скрепено с държавна принуда ;за изпълнението на държавните вземания съществува отделен изпълнителен процес ,уреден в ДОПК.

- Данъчните задължения са непрехвърляеми по отношение на държавата

Тема № 5 ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

В научната литература се групират по различни признаци по категория данъкоплатци,по обекти на облагане ,по реда за изчисляване и плащане на данъка ,по целева насоченост на Д и по други признаци;;

В зависимост от категорията на данъкоплатците Д се делят на такива плащания от физ л ; юр лица и смесени данъци,плащани и от физ и юр л .

Според обекта на облагане се делят на лични и имуществени .

Според К на РБ 1991 Д се плащат в зависимост от доходите и имуществото на лицата ,което означава ,че не може да се въвеждат лични данъци.При имуществените Д се определя в зависимост от притежаваното имущество или доходите му.От своя страна имуществените данъци се делят на Д на движимо и недвижимо имущество и подоходни -Д върху общия доход и корпоративния Д.

Основното деление -преки и косвени .При косвените данъци може да ги плати всеки - напр ДДС;При косвените данъци данъчната тежест се носи от потребителя ,затова се нар още потребителски или Д върху оборота .Преките Д се приспадат директно от доходите на данъкоплатците ,а косвените се приспадат като част от цената.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по данъчно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.