Теми по данъчно право


Категория на документа: ДругиКосвените -еднофазни-еднократно - например акциза ; многофазни-всяка сделка или доставка от производството до крайното потребление се облага;

Многофазните могат да бъдет некумулативни и кумулативни .При некумулативния Д в крайна сметка размерът на Д е колкото при еднократно

А при кумулативните имаме натрупване на Д върху Д.

Според начина на определяне на Д ставка Д биват прости и пропорционални.При простия Д данъчната сума се определя като точно фиксирана сума.При пропорционалните Д -Д ставка се определя като част от дан основа .

В зависимост от това в кой Б постъпват -Републикански - корпоративния Д, Д върху дивиденти ,Д върху соц разходи ,мита акцизи ,ДДС , и Местни данъци -върху превозните средства ,патентен , и т н.

Тема № 6 ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

Най важните принципи се делят на юридически ,социално - икономически и технически .

Първата група са основата на процесуалната част на данъчното право .Вторите определят характера на материално - правните норми и третите установяват основите на техническото осъществяване на данъчните операции.Основен принцип на Д облагане -изискването е задължителна законодателна уредба на всички видове данъци .Д не може да бъде установен изменен или отменен по друг начин освен със закон.
Обличайки решенията по въпросите на д обл под формата на З държавната власт пресича опитите за обсъждане на целесъобразността на дан облагане ,доколкото режимът на законоустановеност предполага безусловно изпълнение.
Общопризнат принцип е принципът на равенство на гражданите пред Д закони .Някои по стари К предвиждат еднообразие на Д на цялата територия на страната или направо закрепват отказ от предоставяне на привилегии по Д въпроси .

Друг принцип е принципът на справедливо данъчно облагане.Основанието за Д облагане е един от важните въпроси за обезпечаването на справедливост в данъчното законодателство .В чл13 на Декларацията за правата на човека и гражданина от 1879г е провъзгласен принципът в съответствие с който възможността за плащане а не изгодата получена от държавата ,се признава за основание за Д облагане .Съгл чл 13 Декларацията Д трябва да са равномерно разпределени между всички граждани съобразно възможностите ми.В приети следвоенни К се развива принципа за справедливост и се поставя акцент върху прогресивното облагане .Например италианската К казва че "всички са длъжни да участват в държавните разходи в съответствие със своите доходи, а Д система се обосновава на прогресивното облагане".С нарастването на дохода нараства и данъка -това е прогресивното обл.

Техническите принципи на д обл са производни от съответстващите им норми от Б право .Най важният от тях е принципът за забрана на специализацията на Д.Съобразно този принцип Д приходи не са предназначени за конкретни държавни разходи , а постъпват във единен данъчен фонд-това е разновидност на принципа на единство на касата при изпълнението на Б.

В К ни са установени следните принципи :
-законоустановеност
-данъчна справедливост
-еднакво прилагане на дан закони -равнопоставеността не е абсолютна и не изключва
възможността за създаване специален дан режим за определена гр лица които имат еднакви характеристики
-принципът на служебното начало-дан органи са длъжни да установяват добросъвестно всички факти и обстоятелства ,свързани с дан облагане ,включително и тези ,които водят до д облекчения и отежнения.
Въз основа на дан си суверенитет всяка държава провежда желаната от нея дан политика .Тази дан политика трябва да осигури условия за стопанския обмен , както и дан система да осигури необходимите приходи в Б .

Дан политика трябва да отговори на следните въпроси :
- дали да се установи един данък или система от данъци ,като отговорът по настоящият момент е система от данъци ,тъй като по този начин се обхващат по широк кръг от данъкоплатци и се постига диференциация
- на кои данъци да се даде приоритет-на преките или на косвените -тук няма еднозначен отговор -у нас приоритет имат косвените данъци тъй като са свързани с потреблението и се приема ,че този който потреблява по вече ще дължи по вече
- за коя категория лица кой вид данъци са по удачни -смята се че за юр лица по удачни са пропорционалните данъци -чрез тях се установява конкурентоспособност на лицата ,тъй като те са неутрални данъци.За Ф лица се предпочитат прогресивните д ,тъй като чрез прогресията се проявява дан справедливост .В името на тази справедливост е възможно да се предвиди необлагаем минимум за лицата с най ниски доходи , а за тези с по големи доходи да се предвидят по голям размер на данъците .
- дали да има или не дан облекчения -К на РБ допуска въвеждането на дан облекчения -те създават стремеж и възможност за заобикаляне на дан закони .Правилото е ,че чрез д облекчения не може да се нарушават принципите за свободна конкуренция -чл.60 ал 2 К.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по данъчно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.