Теми по ядрена, химична и биологична защита


Категория на документа: Други


ТЕМА 1. ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ

Оръжие за масово унищожение /ОМУ/.

Това са средства, предназначени да причинят смърт или сериозни наранявания на значителен брой хора, чрез освобождаването, разпръскването или въздействието на токсични, химични вещества и техните прекурсори, болестотворни микроби и организми, и йонизиращи лъчения.

1. Физически основи на ядреното оръжие:
а/ строеж на атома, изотопи, йонизация, радиоактивност, единици за
измерване.

Атомът е считан за основната градивна частица на веществото и се състои от плътна централна част (атомно ядро) с положителен електричен заряд, заобиколена от облак електрони с отрицателен електричен заряд. Атомното ядро на свой ред е изградено от протони и неутрони. Електроните в атома са свързани с ядрото с електромагнитна сила.

Атомното ядро е съставено от един или повече протони и нула или повече неутрони. Броят на протоните в атомното ядро съвпада с поредния атомен номер и определя вида на елемента. Броят на протоните и неутроните в едно ядро са свързани - в леките ядра те са приблизително равни, докато по-тежките ядра имат по-голям брой неутрони. Между протоните и неутроните съществува силно ядрено взаимодействие.
2. Радиоактивност - самоволното, спонтанно превръщане на изотопите на един

елемент в изотопи на друг елемент, което е свързано с излъчване на елементарни частици или ядра, като излъчването може да бъде от "алфа" лъчи, които представляват хелиеви ядра, може да бъде и от "бета" лъчи - поток от електрони и гама лъчи. Това са електромагнитни колебания.
3. Източници на радиация: слънцето, киселинни дъждове, вода /минерали/,
изкуствени източници, ядрени електроцентрали.
Алфа излъчването може да бъде спряно от хартия или кожа, особено опасно
е при вдишване, поглъщане, проникване.
Бета излъчването може да проникне през кожата. Представлява опасност за
очите и кожта. При проникване се натрупва в органицма /гама и рентгеновото излъчване най-лесно проникват в тялото/.
Ядрени реакции и ядрена енергия.
Ядрена реакция - верижна. Представлява ядрено взаимодействие между
ядрените частици /протони, неутрони, алва, бета, гама и др./чстици и ядра, или между отделни ядра при което се получават нови ядра и нови частици и се отделя огромно количесто енергия.

Ядрена реакция - синтез - взаимодействие на изотопите на водорова, деутерии и тритий в по-тежки - например ядрата на изотопите на хелия.

Ядрено оръжие - то е оръжие за масово унищожаване с взривно действие, което използва вътрешно-ядрената енергия отделяща се при веришните реакции на делене на тежките ядра на някои изотопи на урана или плутония, или при термоядрените реакции на синтез на леките ядра на водорода /деутерия, трития в по-тежки - например ядрата на изотопите на хелия.

ТЕМА 2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ. ВИДОВЕ. СРЕДСТВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. ВЪНШНА КАРТИНА НА ЯДРЕНИЯ ВЗРИВ

I. Ядрени боеприпаси - средства, предназначени за ядреното оръжие.
Ядрениили термоядрени заряди за бойните глави на ракетите от различен тип: торпеда, подводни бомби и специални ядрени мини. Състои се от:
- ядрен заряд;
- взривяващи устройства;
- система от автоматика;
- захранване;
- корпус.
1. Ядрен боеприпас:
- оръдеен тип;
- имплозивен тип;
- термоядрен тип - няколко фази;
- неутронен тип - малогабаритен ядрен боеприпас.
Система на доставяне: самолети, ракети и т.н.
2. Поразяващи фактори на ядреното оръжие.
- ударна вълна - във всички посоки;
- светлинно излъчване - ...........................................;
- проникваща радиация;
- радиоактивно заразяване;
- електромагнитен импулс;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ядрена, химична и биологична защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.