Теоретични възгледи за възникване на банковите кризи


Категория на документа: Други
Д О К Л А Д

на
Тема:Теорети чни възгледи
За възникването и развитието на банковите кризи

Изготвен от:Полина Павлова
Специалност:Финанси
Група:6
Факултетен номер:101182

Първите теории за същността на банковите кризи възникват в началото на 20век с появата на теорията на бизнес циклите.Банковата криза е период на ликвидация на кредити,високи сконтови проценти,намаляващи цени и спад в стойностите.Възникналите проблеми са в резултат на увеличеното предоставяне на кредит във фазата на икономически подем.Тогава очакванията за развитието на икономиката и отделния бизнес са благоприятни,а рисковете,свързани с оценката на риска на отпуснатия кредит,са по-ниски.
Принудителната ликвидация на кредита е свързана с понижената стойност на обезпечението и следователно-с генетиране на загуби за банката.С усилването на този процес,размерът на загубите се увеличава,затрудненията се прехвърлят първоначално върху банковата система,а в последствие и върху икономиката.Крайният резултат е банкова криза,която може да прерасне в икономическа криза и рецесия.
В началото на 80-те години според икономистите от школата на рационалните очаквания еуфорията при търсенето на кредити в период на подем може да се определи като рационален спекулативен балон,а изтеглянето на депозитите от банките-като рационална спекулативна атака.Масовото изтегляне на депозити и дезинтеграцията на депозитния пазар са събития в икономиката,които отхвърлят режимите на фиксирани цени.
Представителите на монетаризма акцентират основно на растежа на паричното предлагане и неговата колебливост като основен фактор за финансовите кризи.Според тях, банкова криза настъпва,когато хората загубят доверие в способността на търговските банки да изплащат депозитите.Ако ЦБ не се намеси чрез инструментите на паричната политика и не увеличи паричното предлагане като отговор на свръхтърсенето на пари,банковите фалити могат да придобият епидемичен характер,тъй като платежоспособни банки под натиск ще са принудени да продават активи.Банковите фалити могат да доведат до дефлация и задълбочаване на рецесията посредством свиването на паричното предлагане,тъй като се понижава паричната мултипликация.
След началото на 80-те години се появчва ново научно направление,което търси причините за фнансовите кризи в процесите на кредитното разпределение.В техните постановки се открива опит за съчетаване на вижданията на теорията на неопределеността и тази на бизнес цикъла,а впоследствие се заимстват и отделни елементи от теорията на индустриалната организация.В изследванията си представителите на тази школа достигат до извода,че кредитното разпределение,като пряко следствие на лихвения процент по кредитите,може да се разглежда като една от предпоставките за възникване на криза.Проблемът произлиза от факта,че търсещите кредит за дадено рисково начинание са склонни да го получат и срещу по-висок лихвен процент,докато повишаването на лихвите принуждава съществуващите кредитополучатели да насочат деиността си към по-рискови,и съответно-по-доходни дейности,за да покрият нарасналите лихвени плащания.Този процес има негативен ефект върху банковите институции в две насоки:кредитирането на проекти с по-висок риск води до влошаване на кредитния портфейл на съответната банка,както и поемането на допълнителни рискове от съществуващите кредитополучатели повишава риска от провал на рисковото начинание.и следователно води до затруднения или невъзможност за обслужване на банковия кредит.
Страни с неразвита финансова система,слаба правна рамкаи ограничен достъп до информацията,са в значително по-висока степен изложени на вероятност от банкова криза,отколкото тези с развити финансови пазари,ясна и приложима правна рамка и широка достъпност до информацията.
В началото на 90-те години,някои изследователи започват да търсят обяснението на причините за възникването на финансовите кризи в наличието на несиметрична информация,възможността за разграничаване на безрисковите от по-високо рисковите кредитополучатели е силно ограничена.
Причините за възникване на банковите кризи могат да се търсят както на макро,така и на мезо и микрониво.Според изследване на Банката за международни разплащания,основните фактори,способстващи за появата и развитието на една банкова криза,са:
-външна и/или националнамакроикономическа несигурност
-избора на режим на валутния курс
-кредитен бум,колапс в цените на активите и широки колебания в капиталовите потоци
-нарастване на банковите задължения с голям срок на падеж и валутно несъответствие
-силна правителствена намеса
-слаб или липстващ контрол на свързаното кредитиране
-неадекватна подготовка за финансова либерализация
-слабости в счетоводното отчитане.прозрачността на финансовата информация и законовата рамка
-изкривяване на стимулите
Към основните външни макроикономически условияявяващи се предпоставка за криза,могат да се отнесат относително голямата флуктуация в условия на търговия на съответната страна,увеличението на международните лихвени проценти,и колебанията в реалния валутен курс.Увеличението на международните лихвени проценти води както до нарастване на разходите по обслужване на вуншните кредити,така и до намаляване на относителната доходност на чуждестранните инвестиции,което от своя страна рефлектира в изтичането на капитали от съответната икономика.Колебанията в реалния валутен курс обикновено водят до увеличаване на загубите от откритите валутни позиции на банките по валути и срок на падежа.
Неправилният избор на валутен режим,като причина за възникване на банкова криза,обикновено се свързва с опасността от значително реално надценяване на националната валута.
Бързото увеличаване на банковите пасиви може да се окаже важен фактор за възникване на кризи,особено ако темпът на растежа на банковите пасиви,в дългосрочен аспект,значително изпреварва нарастването на БНБ.
Висока степен на държавна намеса във финансовата система превръща държавните банки в проводник на икономическа политика на правителството.Държавният натиск превръща банките по скоро в квазификсални агенти на правителството,отколкото в реални финансови посредници.По този начин затруднява управлението на риска и се способства за увеличаване на финансовата нестабилност.
Обикновено проблемите с кредитите за свързани лица са в резултат на подценен и неефективен контрол от страна на банковия надзор,липсата на правомощия за контрол върху процеса по използване на кредитите.
Друг съществен фактор,водещ до възникването на банкова криза,е недостатъчната и/или неадекватната подготовка за финансова либерализация.Навлизането на нови конкуренти на банковия пазар допълнително съдейства за стимулиране на кредитната експанзия,което,съчетано със заниженото оценяване на поетия риск,води до повишаване на моралния хазарт.
В редица случаи слабостите в счетоводната и правна рамка за дейността на финансовия сектор,както и липсата на прозрачна информация за функциониране на финансовите институции,са спънки за налагането на пазарна дисциплина и ефективен надзор,и водят до възникване на банкова криза.
Някои изследователи посочват и специфични фактори за възникване на банковите кризи в страните в преход.Бившите социалистически страни започват прехода с неадекватна или изцяло липсваща правна рамка,регламентираща дейността в банковия сектор и слаб банков надзор.
Възникването на една криза,независимо дали е национална,регионална или световна,води до затрудняване,а в определени случаи и до цялостното възпрепядстване нормалната работа на финансовата система.Това от своя страна рефлектира негативно върху цялата икономика и води до обезценка на националната валута,висока инфлация и безработица,спад в производството и други негативни явления.
Според Международния валутен фонд основните видове икономически кризи са:
*Валутната криза-спекулативна атака на валутния курс на националната валута с цел нейната обезценка,която от своя страна принуждава властите да се намесят чрез широкомащабна валутна интервенция.
*Банковата криза-банковите бягства или фалити принуждават банките да преустановят изплащането на депозитите,или,при която правителството е принудено да се намеси в подкрепа на банките чрез широкомащабна помощ,с цел предотвратяване разширяването на кризата.
*Системните финансови кризи-са потенциално тежки разрушения на финансовите пазари,които,чрез понижаване способността на пазарите да функционират ефективно,могат да имат големи неблагоприятни ефекти за реалната икономика.
*Криза на чуждестранния дълг-възниква в случаите,в които една страна неможе да обслужва своя чувдестранен дълг.
За проява на банкови кризи можем да говорим през последните векове от развитието на човечеството-едва след като съвременните банки заемат мястото на основен финансов посредник в икономиката.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теоретични възгледи за възникване на банковите кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.