Теории за дивидентни плащания


Категория на документа: Други


Варненски свободен университет

"Черноризец Храбър" -филиал Смолян

Курсова работа

дисциплина: ФИНАНСИ

тема: ТЕОРИИ ЗА ДИВИДЕНТНИ ПЛАЩАНИЯ

изготвил:

Смолян 2013

ТЕОРИИ ЗА ДИВИДЕНТНИ ПЛАЩАНИЯ

Теория за предпочитания за дивидентни плащания

(Bird in the hand theory - теория "Птица в ръката")

Bird in the hand theory -
стойността на фирмата се влияе от нейната дивидентна политика. Добре е да се плащат дивиденти.

Теорията се базира на принципа на минимизация на риска. Нейните автори -М. Гордън и Дж. Линтнер, считат, че дивидентите днес са по-сигурни и следователно по-ценни от капиталовите печалби в бъдещ момент. Те намаляват степента на риска в сравнение с дохода от прираста на капитала. Повечето акционери не обичат риска и изискват по-висока възвръщаемост за по-високите нива на риск. Ето защо, ако компанията установява висок коефициент на изплащане на дивиденти, това може да намали представата на акционерите за наличието на риск. Тогава акционерите биха изисквали по-малка възвръщаемост и цената на акциите би се покачила.
Привържениците на този възглед твърдят, че бъдещите доходи не са гарантирани, ценят се по-малко, докато дивидентите са частична компенсация за акционерите, с което се намалява общият рисков капитал. Към този аргумент е приложима поговорката "Bird in the hand" - "По-добре врабче в ръката, отколкото сокол в небето".Практиката показва, че компаниите, които предлагат не само пазарна цена на акциите "в небето", но и дивидент "в ръката" обикновено са по-надеждни. Все пак дивидентът остава с акционерите завинаги, а капиталовият пазар предлага значително повече възможности да се изгубят пари, отколкото да се спечелят.
Очакваната възвръщаемост на обикновените акции може да се разглежда по следния начин:

r = (P1-P0)/P0+D1/P0

където:
г - очаквана възвръщаемост;
Р0 - цената на акцията в началото на периода;
Р1 - цената на акцията в края на периода;
Р1 - Р0- капиталова печалба;
D1 - дивидент в края на годината.

D1/P0 - очаквана дивидентна доходност;

(P1-P0)/P0 - очакван доход от прираста на капитала.

Ако акционерите считат, че отношението D1/P0 е по-малко рисково, то те биха придали по-голяма тежест на дивидента, отколкото на капиталовата печалба. Компанията, която преимуществено реинвестира печалбата, вместо да изплати дивидент, повишава нивото на неопределеност и приемливата за акционерите възвръщаемост, използвана като дисконтов процент. Това води до намаляване на пазарната оценка на акционерния капитал.

Следователно мениджърите трябва да приемат колкото се може по-щедра политика на разпределение на дивидентите.

Теория за независимостта на дивидентите

Нейните автори Мъртън Милър и Франко Модиляни доказват, че на съвършения пазар дивидентите са без значение. Те не оказват влияние върху пазарната стойност на фирмата и доходите на акционерите. На базата на своите предположения авторите показват неуместността на изплащането на дивиденти - едно плащане е толкова добро, колкото и друго плащане.
Стойността на акциите и на компанията зависят от реални фактори като фирмени инвестиции и постъпления от тяхната реализация.

Теория за независимостта на дивидентите - дивидентната политика няма никакъв ефект нито върху пазарната стойност на компанията, нито върху цената на капитала. Инвеститорите оценяват еднакво дивидентите и капиталовите печалби.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теории за дивидентни плащания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.