Теория цени и ценова политика


Категория на документа: Други


ВИДОВЕ РАЗХОДИ - разходите са изразената в пари сума, заплащана за ресурсите, необходими за производството и реализацията на продукта. Разходите могат да се групират според следните критерии:
* Според мястото на възникване
o производствени разходи
o Непроизводствени разходи
* Според обекта, по повод на който възникват
o Преки - свързани са пряко с образуването на конкретен продукт и в същото време са производствени разходи.
o Непреки - индиректни спрямо дадения продукт, възникват по повод създаването на цялата продукция и обслужването на дейността на фирмата. От своя страна могат да се подразделят на производствени и непроизводствени.
* В зависимост от съществуващата отчетност
o По икономически елементи - обединяване на разходи според конкретното предназначение и мястото на възникване в производството.
o По статии на калкулация - калкулацията на разходите, представлява процес на изчисляване на себестойността на дадена стока по установена номенклатура на разходите.
* Диференциране на разходите на
o Инвестиционни - правят се еднократно при започване или разширяване на бизнеса. Те се възстановяват чрез печалбата.
o Експлоатационни - разходите, необходими за функционирането на дадено производство за даден период. Обхващат широка гама от разходи за производство и обръщение.
* Делене на разходите в зависимост от поведението им към обема на производството
o Общи фиксирани разходи - не се влияят от обема на произведената продукция.
o Средни фиксирани разходи - получават се като общите фиксирани се разделят на обема продукция.
o Общи променливи разходи - зависими от обема на производството
o Средни променливи разходи - се отнасят за единица продукция и се изчисляват като отношение между общите променливи и обема.
o Общи разходи - сумата на фиксираните и променливите разходи за съответен обем производство.
o Средни разходи за единица - получават се при разделянето на общите разходи на обема на продукцията.
o Маржинални разходи - допълнителният разход, който се прави за производството на допълнителна единица продукция.

МЕТОДИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
РАЗХОДНИ МЕТОДИ
1. Разходно калкулативен метод - цената се образува по калкулативен път с последователно натрупване на разходите по производството и реализацията й и прибавяне на желан размер печалба. Методът се използва при ценообразуването на еднакви продукти, предлагани от фирми, работещи при еднакви производствени условия и при пълно натоварване на производствените мощности.
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
Елементарна техника на изчисление;
Елиминиране на показателите за ценова еластичност на търсенето;

Игнориране на условията на търсенето и конкуренцията;
Непреките разходи, които са отчетени, носят отпечатъка на базата на разпределението им;
Печалбата се начислява предварително

2. Методи "разходи +" - Тези разходни методи частично съобразяват цената с пазарните условия. Типични представители са методът на пълните разходи и методът на преките (променливи) разходи
Методът на пълните разходи - свързан е с калкулирането на разходите по окрупнена схема за даден обем продукция и с прибавяне на печалба при съответна рентабилност. Необходимо е разпределение на фиксираните разходи по видове асортимент. Използването на този метод е предпочитано при ценообразуване на едноасортиментна продукция.
Разновидност на метода на пълните разходи е вариантът, при който разходите са разчетени за някакво стандартно натоварване на производствените мощности. Методът борави с разходи, изчислени при фактически обем на производство. Цел е да се създадат резерви за отразяване в цената на конюнктурните колебания, поради което този метод донякъде я съобразява с пазарните дадености. Създават се предпоставки за формиране на по-ниска цена за допълнителни бройки в сравнение с цената за базовото количество. Прилагането на тази разновидност на метода е оправдано при по-голям относителен дял на фиксираните разходи в структурата на общите разходи и при ценово еластично търсене.
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
Елементарна техника на изчисление;
Елиминиране на показателите за ценова еластичност на търсенето;
Окрупнена схема на изчисление на разходите;
Частично съобразяване на цената с пазарните условия
Непреките разходи, които са отчетени, носят отпечатъка на базата на разпределението им;
Печалбата се начислява предварително;
Обвързване на цената с обема, за който са изчислени разходите и печалбата;

Метод на преките разходи - цената се образува като сума от преките разходи и маржа съответно за цялата продукция или за единица продукция. Идея на метода е сумарният марж от цялата стокова гама да възстанови общите фиксирани разходи и да осигури чиста печалба. Характерно е, че ако обемът на производството на даден асортимент спадне, фиксираните разходи в единица продукция ще се увеличат, а печалбата в маржа може да достигне нулева стойност. Едно от условията за прилагане на този метод е приходите от допълнителната бройка да превишават разходите за нея.
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
Възможност за използването му при ценообразуване на многоасортиментна продукция;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория цени и ценова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.