Теория и методика на физическото възпитание


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА:
"УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ - МОТИВИРАЩ ФАКТОР ЗА ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ /10-14 год./"

Съдържание

Съдържание 2
УВОД 3
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 4
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 10
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 11
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ 21
ПРИЛОЖЕНИЕ: Анкета 22
Използвана литература 25

УВОД

Спортът e здравe. Всяка ежедневна доза физическа активност дава незаменим тонус на настроението, мисленето и тялото ни. Изграждането на навик, поддаването на зависимостта към ежедневна физическа активност е един проблем на нашето време, чието решение ще намали и разреши голяма степен от съвременните здравни проблеми.

Всеки докоснал се до зареждащите резултати от спортна дейност е изпитал задо-волство, доказал е нещо на себе си или на друг, създал е нещо ново и се е разтоварил емоционално.

Най-осезаеми са всички положителни стойности от физическата активност, когато тя е редовна, ежедневна и постоянна. Но в стремежа си да се придържаме към постаянна спортна активност еждневно сме изправени пред една дилема: как да намерим време, как да повярваме напълно, защо да посветим свободното си време на нещо физически изморително.

Всичко това може да намери своя отговор в едно изграждане и поддържане на лична мотивация. Най-подходящата и резултатна възможност за това би било мотивирането на подрастващите чрез задължителните учебни часове по физическо възпитание и спорт. Ако предоставим възможността за опознаване и обикване на положителните резултати от двигателна активност, ще дадем възможности за дългосрочна мотивация и нужда от ежедневна доза спорт. Този резултат може да бъде предизвикан и постигнат при всеки, посетил задължителните училищни часове по физическо възпитание и спорт, ако направим така, че всеки влязъл във физкултурния салон намери ползата и силата от спортните резултати. Ако се опитаме да разкрием за всеки отделен най-необходимата и допадаща му характерност от спортните занимания, а именно: забавлението, оздра-вителния характер, професионалната реализация, тонизирането, емоционалното разто-варване, социалният статус и т.н., бихме могли да намерим решение на много здравословни проблеми, комуникативни бариери и още много подобни неприятни явления, които можем да загърбим само с посаждането и поддържането на истинска любов към физическата активност и спорта.

Най-лесно това би се реализирало с достойното представяне на същността на спортните прояви и техните ползи в училищното физическо възпитание, именно поради голямата посещаемост, поради първоначалното задължително присъствие ние бихме могли да породим мотивация и желание за още и още незамeнимо движение у всеки подрастващ и да заменим прогресивно затлъсяващата нация с нова мотивирана и обичащата физическата активност.

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Характеристика на физическото възпитание в средна училищна възраст

Физическото възпитание на учениците е насочено към постигане общата цел на възпитание - подготовка на всестранно развити личности, носители на духовно богатство, морална чистота и фичиско съвършенство, годни за високопроизводителни резултати.

Задачите на обучението по физическо възпитание в този период са:

* Чрез фичическото възпитание да се подпомага правилното физическо развитие и телесно оформяне на организма на ученика.

* Занятията с физически упражнения да съдействат за по-ефективна учебна дейност в целия режим на труд и отдих на учениците.

* Да се усвояват знания по физическо възпитание и спорт, които са необходими за осмисляне ролята и значението на системните занимания с физически упраж-нения за постигане на всестранно физическо развитие на човека и съзнателно овладяване на новите двигателни навици.

* На базата на усвоените знания и натрупания двигателен опит да се създават трайни интереси, привички, желание за системни занимания със спорт и овладяване техниката на различни видове спортни дисциплини.

* Да се усвоят основни знания, технически умения и навици за свободно, леко и механично изпълнениe на различни оздравителни упражнения и спортни дисциплини.

* В процеса на физическо възпитание и спорт се решават и възпитателните задачи във връзка с цялостното изграждане и усъвършенстване личността на ученика като гражданин на обществото. Необходимо е да се приучават към упоритост в преодоляването на трудности, да се проявява търпимост при несполуките, трудолюбие за постигане на успех.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория и методика на физическото възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.