Теория и практика на социалните комуникации


Категория на документа: Други
НИКОЛАЙ Колишев

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

I. ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

1. Същност на социалните комуникации.

Комуникациите са една от загадките, присъщи на психическите характеристики на обединенията на хората. Дори самото присъствие на друг човек в границите на индивидуалната пространствено обозрима зона на личността е вече източник на стимули, които предизвикват социалното общуване. То се характеризира със специфични закономерности, много от които са изучени.

За първи път терминът "комуникация" се появява в научната литература в началото на двадесети век. Терминът е с латински произход и означава правя общо, съобщавам, беседвам, свързвам. В последствие с този термин се обозначават понятия със следното съдържание:
* Средства за връзка на всякакви обекти от материалния и духовния свят.
* Общуване, предаване на информация от човека на човека.
* Общуване и обмен на информация в обществото - социална комуникация.

Биха могли да се приведат примери за дефиниране същността на термина "комуникация" в неговия по-тесен смисъл, а именно като социално общуване.

"Комуникация - съобщаването, предаването или размяната на идеи, познание и др., било то устно, писмено или със знаци".

"Комуникация - пренасяне на мисли и съобщения, за разлика от транспортиране на стоки и лица. Основните форми на комуникацията са чрез знаци /гледане/ и звуци /слушане/".

"Общуването е междуличностен или групов процес, в основата на който лежи обменът между хората на определени резултати от тяхната психическа дейност - усвоена информация, мисли, съждения, оценки, чувства, установки".

В структурата на общуването могат да се обособят три взаимно свързани страни - комуникативна, интерактивна и перцептивна. Комуникативната страна на общуването, или комуникацията в тесен смисъл на думата, се състои в обмена на информация между общуващите индивиди. Интерактивната страна на общуването се състои в организацията на взаимодействието между общуващите индивиди, т. е. в обмена не само на знания, идеи, но и на въздействия. Перцептивната страна на общуването характеризира процеса на взаимно възприемане на партньорите по общуване и установяване въз основа на това на взаимно разбиране.

Изброените до тук определения са достатъчни, за да откроят два очевидни факта. Първо, съществува определено "понятийно" разнообразие при определяне на тази страна на термина "комуникация", която се отнася до общуването между хората. Второ, въпреки спецификата на всяко едно от посочените определения, се открояват и някои общи закономерности. Това позволява да се въведе едно работно определение за социалното общуване, което ще облекчи неговия по-нататъшен практически анализ.

Общуването - това са процеси, които протичат в и между социалните общности и се състоят в обмен на информация, взаимодействия и взаимовлияния, взаимно възприемане и разбиране. С това определение се подчертават няколко съществени акцента.

Преди всичко се откроява фактът, че се анализира реалност, която е присъща на живота в социалните общности. Това уточнение е необходимо, тъй като е известно, че общуването се проявява и изучава и на равнището на взаимодействието субект - обект. Например в изкуството често се анализира общуването на човека с музиката, живописта, литературата; специалисти в областта на екологията изучават общуването на човека с природата; специалисти в областта на техниката изследват общуването на човека с машините. В нашия случай се има предвид субект - субектното равнище на общуване.

Втората съществена особеност на посоченото определение се състои в това, че субект - субектното /социалното общуване/ за разлика от всички други видове общуване е взаимен, т. е. двустранен процес. Въпреки привидната в много ситуации едностранност на общуването /например в случаите на доминираща активност при предаването на информация от страна на единия от субектите/, субект - субектното общуване по своята дълбока същност остава двустранен процес. В случая се отчита фактът, че комуникацията включва както процеса на предаване на информация, така и процеса на нейното приемане, а също така и фактът на потенциална активност на всички комуникативни партньори.

Като трета съществена особеност на предлаганото определение може да се посочи това, че в него се отчитат трите страни на социалните комуникации - информационната, интерактивната и перцептивната. Тези три страни присъстват в отделните комуникативни актове, но не винаги са равностойно представени. Например понякога една от тях играе доминираща роля, а другите две подчинена, докато в други случаи е обратно.

Следващият значим акцент в предложеното определение се състои в това, че социалното общуване се разглежда като процес. Това се дължи най-вече на факта, че общувайки, хората практически непрекъснато изпращат, получават и интерпретират стимули. Под "процес" в случая се разбира серия от взаимодействия между елементите, които предизвикват като резултат нещо различно от оригиналните елементи. Това означава, че елементите си взаимодействат и създават като резултат нов продукт от суровия първичен материал, който се преобразува, но нищо от него не се елиминира. Следователно комуникативният процес се състои от много взаимно свързани елементи и субпроцеси.

В социалните комуникации могат да се обособят най-малко осем взаимодействащи си елемента:
* Източник /комуникатор/ - този, който предава информацията.
* Приемник /реципиент/ - този, който приема информацията. В междуличностните комуникативни процеси хората се обозначават като комуникатор и реципиент, а не просто като говорещ и слушащ, защото комуникациите могат да се реализират не само чрез думи, а и чрез други знаци - външен вид, движения, поглед, докосвания.
* Сензорни рецептори - хората притежават органи, чрез които отразяват различни стимули - зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, вкусови.
* Съобщения, които се класифицират на два вида - замислени, планирани съобщения и възприети съобщения. Предварително замислените /преднамерените/ съобщения това са мислите и чувствата, които комуникаторът желае реципиентът да разбере или научи. За да бъдат изпратени, тези съобщения се кодират чрез думи или невербални знаци. Следователно трябва да се има предвид, че думите представят съобщението, но не са самото съобщение. Възприетото съобщение е това, което реципиентът, от страна чува, вижда, докосва, помирисва, вкусва и от друга страна, декодира. Следователно възприетите съобщения са това значение, което реципиентът добавя към получените усещания, независимо дали те са изпратени преднамерено или непреднамерено.
* Носители на съобщения - това са нещата, които в действителност човек казва или прави по време на комуникацията. Освен произнесените или написаните думи, носители на съобщения са жестовете, погледът, движението от едно на друго място, усмивка и мръщене, обекти, които се използват в съответни пространствено-времеви условия и всички други видове стимули, които човекът използва, докато говори или слуша някого.
* Отговор - има се предвид всяка реакция на реципиента по отношение на възприетото съобщение, независимо дали тя е вътрешна или външна, изразена чрез думи или действия.
* Обратна връзка - това е интерпретацията, която комуникторът прави на отговора на реципиента. Следователно не всеки отговор е обратна връзка и отсъствието на наблюдаем отговор може също да бъде обратна връзка.
* Ситуация или контекст - тук се включва цялостната обстановка, тоталният контекст, в който източникът и реципиентът си взаимодействат. Ситуацията може да се разглежда във физически контекст - място, размери на помещението, мебели, физически бариери между седящите партньори, или в психически аспект - психическите качества на партньорите, които влияят върху техните възприятия и интерпретации.

Взаимодействието на посочените осем елемента се осъществява в комуникативния процес чрез четири субпроцеса:
* Изпращане на носителите на съобщението - това може да се осъществи конкретно чрез говоренето, писането, съответните поведенчески действия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория и практика на социалните комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.