Теория на контрола


Категория на документа: Други


Съществуват три аспекта за същността на: 1. Контролът като обществено отношение-На всеки етап от развитието на обществото се извършва производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага. Всяко едно общество се стреми да постигне хармонизиране между тези фази на производствения процес 2. Контролът като част от управлението-Всяко управление минава през 5 фази:Планиране,ресурсно осигуряване,ръководство на процеса,осъществяване на контрол,регулиране на процеса3. Контролът като етимологическо понятие.

Обект на контрола-Обект на контрола е личността в обществото и нейното поведение, колектив от личности, взаимоотношенията вътре в колектива и бъдещото поведение на системата.Субект е тази страна, която упражнява контролното въздействие.Субект на контрола могат да бъдат:- държавата;- обществото;- отделната личност.
Функции на контрола
1. Превантивна функция - изразява се в способността на контрола да създаде такива условия, с които да се осигури правилното протичане на процесите2. Оперативна функция - изразява се във въздействието на контрола върху процесите и явленията в момента на тяхното извършване3. Установителна функция - това е способността на контрола да даде оценка на вече извършени операции и действия въз основа на постигнатите резултати. 4. Санкционираща функция - изразява се във мерките за въздействие, които се предприемат при реализация на резултатите от конторла. 5. Информационна функция - изразява се в набирането на контролна информация, която се предоставя на органите за управление или на санкциониращите органи. Служи освен за налагане на санкции и за регулиране на процесите и на тяхното управление.

Видове контрол:
1. В зависимост от субекта на контрола, той бива:- държавен контрол- обществен контрол.
2. В зависимост от взаимоотношенията между обект и субект на контрола, той бива:- външен контрол- вътрешен контрол.(субектът стои извън контролираният обект)
3. В зависимост от обхвата на контрола, той бива:- пълен контрол- частичен контрол.
4. В зависимост от насочеността (обекта) на контрола, той бива:- финансов контрол- стопански контрол.
5. В зависимост от прилаганите способи за контрол, той бива:- документален контрол- фактически контрол.
6. В зависимост от компетенциите на контролните органи, контролът бива:- контрол за законосъобразност- контрол за целесъобразност.
7. В зависимост от прилаганите средства за контрол, той може да бъде:- органолептичен контрол- механизиран и автоматизиран контрол.
8. В зависимост от обхвата и компетенциите, контролът бива:- общ контрол- специализиранконтрол.(Общ е този контрол, при който се проверава цялостната дейност.)
Форми на контрола
1. Основни форми на контрол.
2. Конкретни форми на контрол.
Основните форми на контрол са три вида:- предварителен контрол;- текущ контрол;- последващ контрол.
Различават се по следните признаци:
А) по времето на осъществяване на контрола - може да се осъществи:
- преди да е извършена дадена дейност;
- по време на самото и извършване на дейността
- след като вече е извършена дейността.
Б) Според обекта на контрола - контролът може да има за обект:
- предстояща дейност;
- осъществяваща се дейност;
- минала дейност.
В) Според целта на контрола:
- да осигури условия за правилно протичане на даден процес;
- да улавя своевременно настъпващи отклонения и да ги коригира на място;
- да установи вече получени резултати.
Г) Според функцията на контрола:
- превантивна функция предварителен контрол;
- оперативна функция текущ контрол;
- установителна и информационна функция последващ контрол.
Конкретните форми на контрол са:
- проверка;- ревизия;- одит;- анализ;- наблюдение;- прогноза.Проверката е такава форма на контрол, която обхваща определени части или елементи на даден процес към определен момент. Ревизията (проверявам нещо минало, извършено) е такава форма на контрол, която е насочена само към минала дйност. Ревизията обхваща всички процеси на дадена дейност. Извършва се само от външни лица, такива, които не са участвали в дейносттаОдитът е форма на последващ контрол, който може да бъде външен или вътрешен. Одитът има за обект миналата дейност. Анализът може да обхване предварителните условия и на базата на тях да се предвидят очаквани резултати. Може да обхваща и текуща дейност, като се отчита влиянието на различни фактори, т.нар. оперативен анализ.Наблюдението е такава форма на контрола, която изисква непосредствено контролно въздействие. Обслужва текущия контрол.Прогнозата - чрез нея се цели да се отчетат очаквани евентуални резултати от дадена дейност. Обслужва предварителния контрол.
Контролна Диагностиката е сред конкретните форми на предваритвлния контрол. Тя дава възможност контрол преди решението, а не след изпълнеието му. Тя представлява способността на определена система по редица симптоми, комплект от симптоми, и други достъпни данни, получени от изследвания, да постави основата на програмната диагностика. Точната диагностика е условие за ранно откриване на зараждащите се слабости и недостатъци в обекта.
Проверката е е една от формите, при които има непосредствен контакт на обекта и субекта на контрола. Проверката е планова и извънредна, стохастична и репрезентативна, частична, тематична и комплексна, предметна и формална, документална и материална и т.н.
Ревизията е типична форма на контрол, символ на контролното въздействие от векове. ревизията е само полседващо проявление на контрола, протичаща върху вече създадени резултати от осъщесттвена дейност. Видовете ревизия :Частична, пълна, тематична, комплексна, планова и извънредна, документална и материална са все разновидности на ревизията, макар че по правило известно и наи-често срещано е проявлението на пълната ревизия.
Мониторингът представлява наблюдение, анализ и оценка на дадено явление, събитие и т.н.

Средствата за контрол служат за измерване на параметрите, които са обекти на контрола, за преработка на получената информация. 1. Цифрови данни. В областта на стопанския и финансов контрол това са най-широко използваните средства. Тези данни разкриват състоянието на обекта и неговото изменение2. Технически средства. Чрез тях се получава информация за тежина, дължина, дебелина, плътност3. Организационни средства. Те могат да бъдат технически, под формата стандарти, технологии, под формата на пломби, марки и др.
4. Средства за онагледяване на контролния процес и получените резултати. Такива средства могат да бъдат диаграми, графики, компютърни продукти, схеми за технологична последователност на контролния процес, табла. Тези средства намират приложение при реализацията на каузалния характер на контрола /изучаването на причините5. Психологически средства. Много често тези средства се използват несъзнателно от контролните органи. Те могат да намерят израз в убеждение, въздействие, предразполагане към спокойна обстановка по време на ревизии. ИЗТОЧНИЦИ: Счетоводният баланс,първичните документи, счетоводните отчети и регистри, балансите.В областта на финансово-стопанския контрол като източник на средства намира приложение и неотчетната информация. Това са сигнали, критични материали, обследвания, лицензи и патенти, научни разработки.
Метод на контрола от гледна точка на общата икономическа теория понятието метод се разглежда като план, начин, подход за теоретично изследване и практически осветляване на нещо. Това е процес на целенасочено, обосновано и задълбочено използване на теоретично доказани положения за получаване на нови знания. Методът притежава опрелени характеристики, свойства по-важни, от които са разбираемост, яснота, целенасоченост, ефективност, детерминираност, надежност. Методите в контрола условно са разделени в 4 групи :- специфични (локални) методи;- общи- поведенчески методи за контрол на плоскостта мотиви- математически методи установява се продължителността на контролния процес, броя на проверките, контролния риск.

Способите се разглеждат като практически подходи за изучаване на конкретни явления и процеси, обект на контрола. Най-често използваните способи в практиката по стопански и финансов контрол са писмените обяснения, сведенията, справката, анкетата, обследването, фотоснимката, инвентаризацията, експертизата и документалната проверка.
Писмените обяснения заемат определящо място в работата на контролните органи. Чрез тях се изучават причините, условията, начините за извършване на нарушенията и престъпленията, кръга на участниците. Мястото на контролния орган е да мотивира виновното лице към добросъвестно отразяване на фактите с подробности и в детайли.
Сведенията се вземат от местните органи на власт и управление в лицето на общини, кметства, съд, прокуратура, полиция. Чрез тях може да се допълни съществуващата до момента информация, да се уточни положението на виновното лице.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.