Теория на контрола


Категория на документа: Други


1. Същност и структура на контрола.
Същност
Съществуват три подхода за определяне същността на контрола:
Етимологически подход, базиращ се на произхода на думата "контрол". В буквален превод от латински "контрол" означава - проверка, ревизия, одит, мониторинг. Смисълът, който се влага на първо място е проверяване на нещо с оглед проверяване на неговата изправност и на второ място институция, орган, който извършва проверката
Контролът като обществено отношение - характеризира се със следните параметри
- притежава властнически характер винаги е към определена власт;
- притежава съзнателен характер - правомощията на контролните органи;
- има волеви характер - налага определено поведение;
- притежава организиран характер качество - последица от съществуващата в организация в обществен характер;
- масов характер - свободно изразяване на мнение.
Управленски подход - допускат се някои неточности, които следва да се имат предвид при окончателно формиране на становище за неговата същност:
- придава се прекалено голямо значение на контрола, като се обезсмислят други функции на управлението;
- ограничено представяне на контрола. Той е само като продължение на функциите на управлението;
- контролът се отъждествява единствено само с информационната функция /обратна информационна връзка/.

Структура
Като функция /подсистема/ на управлението контрола притежава определена структура, която включва следните елемени"
Норма за контрол - включва правилата за поведение, предписанията, техните характеристики, стандарти, ограниченията и др. Нормата за контрол притежава следните характеристики:
- изразява интереси и защита на интереси;
- явява се аналог на обществените отношения
- тя е динамична променлива величина;
- не винаги се възприема безпрепятствено от обекта на контрол. Следва да бъде добре обяснена;
Установяване и измерване на състоянието в обекта -Осъществява чрез прилагане на съвкупността от средства и способи. Коректното, обективно, точно установяване и измерване на състоянието зависи от:
- квалификацията в обекта на контрол;
- подбора и приложението на методическите способи;
- честотата на проверките;
- желанията и скоростта за промени в самия обект на контрол.
Съпоставяне и сравняване между предварително зададените норми и фактически установеното.
В рамките на контролния цикъл е необходимо да се сравни, съпостави нормата за контрол с установеното и измерено състояние в конкретния обект. Сравнения и съпоставки могат да се правят и с аналогични обекти, работещи при същите условия и параметри
Организиране на регулирането реализира се чрез:
мерки за отстраняване на нарушенията;
търсене на отговорности дисциплинарна, административно-наказателна, имуществена.

2. Функция и обхват на контрола.
Във функциите се включват определени дейности:
Информационна - отнасят се дейностите:
- извличане на информация;
- производство на информация;
- преработване на информация;
- предоставяне на информация.
Възпитателна - включва дейностите обучение, критика, гласност.
Защитна - включва предохранителна дейност, предявяване на искове, инициативи за промяна в нормативните актове.
Въздействаща - включва възстановителна и обезпечителна дейност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ контролът е система за наблюдение, оценка на състоянието и регистриране на отрицателните отклонения /вреди/ на държавата, собствениците на капитала, републиканския и местните бюджети, бюджетите на ДОО и НЗОК, реализиране на незаконни доходи от физически и юридически лица, в това число и неправомерно ползван данъчен кредит; неспазване и нарушаване на нормативни актове, уреждащи финансовата и стопанската дейност с цел съдействие за тяхното отстраняване и преодоляване, защита интересите на собствениците и възстановяване на причинените им вреди.
Контролът се представя в следните насоки:
Като част от системата на обществените отношения и като средство за проявление на тези отношения;
Като основна самостоятелна функция на управлението, която оказва влияние на всички останали;
Като организиран апарат за реализиране на контролния цикъл;
Като източник на определена власт;
Като средство за ограничаване, респ. разширяване свободата на отделните икономически системи, предприятия.
Като средство за реализиране на обратната информационна връзка в системата на управление.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.