Теория на контрола


Категория на документа: Други


Ревизионния доклад се подписва от ревизиращите органи посочени в последната заповед за възлагане на ревизия. Същият се регистрира в програмен продукт на съответната дирекция по приходите, като получава дата и номер. В 3-дневен срок от съставянето му, ревизионния доклад заедно с приложенията към него се връчва на ревизираното лице.
В 14-дневен срок от неговото връчване, ревизираното лице може да направи възражения по констатациите в ревизионния доклад, то има право да предостави допълнително доказателства пред органите извършващи ревизията
Възраженията имат за цел да се изчисти спорното от безспорното и да се установят евентуалните различия в мненията на органите по приходите и ревизираното лице, отнасящи се до факти, обстоятелства и доказателства по направените в доклада констатации.
В 14-дневен срок от подаването на възражението, съответно от изтичане на срока на подаването му, органът по приходите издава ревизионен акт или прекратява производството със заповед, когато установяването на задълженията или отговорностите в конкретното производство е недопустимо.

Ревизионен акт
Данъчният ревизионен акт е индивидуален административен акт с които:
- се установяват, изменят или прихващат задължения за данъци и осигурителни вноски
- се възстановяват данъци за данъчен период
- се възстановяват недължимо платени или събрани суми
По своята правна същност, този акт има декларативен характер, тъй като неговото предназначение е да се определи конкретно данъчно задължение и осигурителни вноски на конкретен данъчен субект
С издаването на ревизионния акт конкретните данъчни и осигурителни задължения стават ликвидни и изискуеми. Този факт изисква в административния акт да се посочва правното основание, размерът и срокът в които следва да бъде внесено данъчното задължение или осигурителната вноска. Ревизионния акт създава за данъчния субект само задължения, затова този акт е утежняващ.
Той се създава в два екземпляра, като оригналите на събраните писмени доказателства се прилагат към екземпляра предназначен за органа на приходите, а копията - към доклада предназначен за ревизирания субект. Ревизионния доклад се прилага към ревизионния акт и е неразделна част от него.
Слез издаването на ревизионния акт, следва процедура по връчването м на данъчнозадълженото лице. Това следва да стане в рамките на 7-дневен срок от датата на издаването му.
Обжалване на ревизионен акт
Съществуват две нива на обжалване
1. обжалване на ревизионен акт по административен път - в 14-дневен срок от връчването му задълженото лице подава жалба чрез компетентната териториалната дирекция на НАП до директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" При административното обжалване към жалбата са предявени определени изисквания относно нейното съдържания и приложения.
Издаденият ревизионен акт може да се обжалва изцяло или на части.
Жалбата срещу ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение, това е така защото след изтичане на 14 дни от връчване на акта същият подлеци на принудително изпълнение, независимо от неговото обжалване.
2. Обжалване на ревизионен акт по съдебен път - съдът е втората контролна инстанция пред която се обжалва ревизионния акт. Съдебният контрол е правна гаранция, даваща възможността за защита на законните интереси на данъчните субекти. Съдът проверява и преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материално - правните норми по издаването му.
Жалбата до съда може да се подаде само след като е изчерпана възможността за обжалване по административен път. Ако това условие не е спазено, съдът следва да прекрати делото.
Жалбата се подава чрез решаващия орган по административния съд в 14-дневен срок от получаване на решението. Когато решаващия орган не се произнесе по жалбата се приема за потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част. Жалбата е в писмена форма.
Жалбата не спира изпълнението на ревизионния акт, актът подлеци на незабавно изпълнение в това число и на принудително изпълнение. При определени в закона условия, съдът може да спре изпълнението, компетентен да се произнесе е Административния съд до които е подадена жалбата.
Искане за спиране може да се прави само за частта на ревизионния акт, която е обжалвана пред съда. Към искането се представят доказателства за направените обезпечения. В тези случаи съдът се произнася в 14-дневен срок, решението подлежи на обжалване пред ВАС.
Пред съда са допустими всички доказателства, включително и свидетелските показания
По повод обжалването на един ревизионен акт като унищожаем, съдът може да го обяви за нищожен или обратното.
С оглед основателността на жалбата, съдът отменя изцяло или частично ревизионния акт, изменя го или отхвърля жалбата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.