Теория на контрола


Категория на документа: Други


Обхват на финансовия икономически контрол в обхвата на ФИК се включват финансовите отношения, като част от обществените парични отношения, възникващи между физически и юридически лица и държавата по повод създаването и разпределението на националния продукт.

3. Класификация на контрола. Ефективност.
Класификация на контрола
Въпросът за класификацията на контрола е един от основните на неговата теория. Той има и практическо значение, тъй като чрез разграничаване на видовете от формите на контрола става възможно по-правилно да се организира дейността на отделните субекти за контрол, обхвата на отделните проверки, правомощията на контролните органи.
Видове контрол
Съобразно степента на връзка и близост между субекти и обекти на контрола дали са в трудови правоотношения или не
- вътрешен при него връзката и зависимостта между обекта и субекта е най-близка, най-непосредствена. Типични представители на вътрешния контрол са Общото събрание, Контролния съвет, Управител, а с финансова насоченост съставителя на ГФО, главен счетоводител, контрольор, счетоводните работници. Правомощията на органите за вътрешен контрол са ограничени с учредителния договор /устав/ на дружеството във вътрешни наредби и инструкции.
- външен при него субектите и обектите са от различни системи. Външният контрол се подразделя на ведомствен и извънведомствен:
Извънведомствен субектите и обектите са от различни структури. Той е част от по-общото държавно управление и такъв основно упражняват Министерство на финансите, НАП, ДАВФК, Сметната палата, Контролни органи към НЗОК и др.
Съобразно качеството на субекта за контрол
- държавен реализират органите на държавната власт и управление, регламентирани основно с Конституцията на РБ и отделни закони.
- обществен реализира се от неправителствени, обществени организации, отделни физически лица. Отличава се със самоинициативност, кампанийност, неорганизиран.
Съобразно обхвата /пълнотата/
- общ проверява целокупната дейност на предприятието, специален
Според използваните способи
- документален основава се на проверка на документи
- материален /фактически/ - намират отражение способите инвентаризация, експертиза, обследване, контролни измервания и др.
От гледна точка на използваните средства:
- ръчен, механизиран, автоматизиран
Съобразно повтаряемостта на контролния цикъл:
- еднократен, постоянен, стратегически, по отделни финансови контролни поръчки/задачи
Форми на контрола
Като критерии за обособяване на формите на контрола се използват:
Установените резултати от осъществения контрол и тяхното измерване, поради което се говори за количествена, качествена и стойностна форма на контрола.
Състоянието, в което се намира обекта за контрол
- подготовка на създаване, - в процес на създаване, - напълно завършен обект
Познати са в тази връзка три форми на контрола предварителен, текущ и последващ.
Предварителен - обектът е в подготовка на създаване. Анализират се условията, при които ще се осъществява дейността. Цели се да се предотвратят незаконосъобразни действия, да се премахнат условията и причините за тяхното проявление. Той е и най-ефективен, тъй като се бори с причините. Осъществява се най-често от органите за вътрешен контрол.
Текущ - упражнява се, когато обектът е в процес на създаване. Явява се продължение и конкретизация на предварителния. При него времето на действие на субекта и обекта съвпадат. Проявява се като оперативен, всеобхватен, относително най-точен. В отделни случаи самостоятелното съществуване на текущия контрол се отрича, като се приема, че той е стадий и е елемент от последващия контрол. От гледна точка на видовете той се проявява най-често като вътрешен.
Последващ - обектът е напълно завършен. Основна характеристика на тази форма е неговата констативност и периодичност. Установяват се незаконосъобразни операции, сделки и резултати. Най-ниско ефективен и полезен.

Ефективност на контрола.
Ефективността на контрола е принцип и качество, степен на неговото осъществяване. Системите за управление са заинтересувани с разумен размер на изразходваните ресурси да се постигне максимален положителен резултат от неговото провеждане. Резултатът т.е. ефектът от контрола се свързва с положителните резултати от неговото осъществяване. Положителните резултати от контрола могат да бъдат - икономически, социални, възпитателни и други.
Ресурсите за контрол могат да бъдат оценени от гледна точка на броя на лицата за неговото осъществяване, контролно-ревизионно време в дни, изразходваните средства и други.
Ефективността на контрола трябва да бъде в основата на неговата оценка за полезност и необходимост, както и за отделяне на финансови и човешки ресурси за неговото развитие.

4. Историческо развитие на финансовия контрол в България.
В България след първоначално се следва моделът на Русия, а впоследствие са заимствани организационните форми и нормативни актове на страните от Западна Европа. Икономически и по конкретно финансов контрол. Под формата на ревизии в България съществува от 1879 година, когато са създадени и започват функционирането си Министерството на финансите и Българската народна банка.
Първият закон за финансова инспекция е приет през 1901 година. Той не е бил в състояние да предотврати и елиминира корупционните схеми, които господарстват в отношението и поведението на различните правителства на страната.
Вторият закон за финансовата инспекция е приет през 1921г. известен е с наименованието Закона за финансова инспекция - "две". През 1923 е разработен и приет Правилник за приложение на Закона за финансова инспекция.
Със създаването на основите на финансовия контрол под формата на законодателна рамка, функциониращи органи и постигането на определени резултати под формата на стабилност на националните финанси, по същество приключва първия етап от развитието на финансовия контрол в страната, общата оценка за този период е адекватност на икономическите условия в страната.
След 1944г. се налагат нови основи на контрола, те са свързани с нов тип собственост - обществена собственост получила наименованието социалистическа. В резултат на това и финансовия контрол получава наименованието социалистически. Поетапно започва изграждането на нов тип органи за финансово - икономически контрол с цели и задачи, адекватни на състоянието на икономиката.
Държавният финансов контрол през периода на преход и развитие на свободното пазарно стопанство трябва да отговори на новите предизвикателства свързани с появата на съвременни организационни форми на устройството на предприятията.
Последователно са отменени старите закони и се приемат нови закони в областта на държавния финансов контрол. През 2000г. е приет закон за държавния финансов контрол и Правилник за неговото приложение, те са отменени и вместо тях се приема Закон за държавната финансова инспекция.

5. Предмет и метод на контрола.
Предмет на контрола - контрола е практическа дейност, която научно се обслужва от различни области на човешкото знание. Предметът на изследване и обекта на контрол се приемат еднозначно.
Предметът на учебната дисциплина теория на контрола са същностни характеристики на понятието контрол, закономерностите в неговото развитие, възможността за комплексното изучаване на обектите , видовете, формите, методите за въздействие, субектите (институциите), технологичните процедури на контролния процес, документите, съставени въз основа на резултатите от упражнения контрол.
Предмет на дисциплината теория на контрола се явяват особеностите на контролните функции, обслужвани от особеностите на предмета на дейност на конкретните дружества, предприятия, обекти на контрола.
Предмет на дисц. теория на контрола се явява имуществото на търговеца, финансови резултати, данъчни задължения, осигурителни и здравни вноски и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.